Gav Pre­em­raff tum­men upp – bröt mot la­gen

Bohusläningen - - Sidan 1 - Wi­veca Ström ws@bo­husla­ning­en.se 0522-992 04

När So­tenäs kom­mu­nal­råd Mats Abra­hams­son (M) sa ja till Pre­ems ut­bygg­nad i Ly­se­kil bröt han mot la­gen, me­nar för­valt­nings­rät­ten. Men kom­mu­nal­rå­det står på sig: ”Mer po­li­tik än nå­got an­nat”.

So­tenäs kom­muns be­slut att stäl­la sig bakom Pre­ems ut­bygg­nad har in­te fat­tats på lag­ligt sätt. Nu upp­hävs be­slu­tet. Det med­de­lar nu för­valt­nings­rät­ten i en dom.

Det var i ja­nu­a­ri som So­tenäs kom­mun i ett ytt­ran­de till­styrk­te Pre­ems pla­ner på att byg­ga ut raf­fi­na­de­ri­et i Ly­se­kil. Ett ytt­ran­de som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Mats Abra­hams­son (M), tog på eget be­våg. Ytt­ran­det läm­na­des till Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len i det så kal­la­de Pre­em­raff-må­let.

– Det finns många skäl till var­för vi stäl­ler oss bakom den pla­ne­ra­de ut­bygg­na­den på Pre­em­raff. Det är många bo­en­de i So­tenäs kom­mun som ar­be­tar på ol­je­raf­fi­na­de­ri­et och det är en vik­tig ar­bets­plats för kom­mu­nen, sa Mats Abra­hams­son till Bo­hus­lä­ning­en då.

I ytt­ran­det ut­ta­las

ock­så kom­mu­nens åsikt att verk­sam­he­ten ska tillå­tas.

Be­slu­tet har över­kla­gats av kom­mu­nin­vå­na­re. De me­na­de att he­la kom­mun­sty­rel­sen skul­le ha va­rit del­ak­tig i be­slu­tet ef­tersom det in­te var så bråt­tom att sva­ra.

Det hål­ler för­valt­nings­rät­ten med om. Det var in­te så bråt­tom att be­slu­ta om ett ytt­ran­de. Be­slu­tet har in­te kom­mit till på lag­ligt sätt och upp­hävs.

Mark- och mil­jö­dom­sto­len har in­te krävt svar så snabbt att det in­te gick att vän­ta till kom­mun­sty­rel­sens näs­ta sam­man­trä­de, kon­sta­te­rar för­valt­nings­rät­ten.

”Be­slu­tet upp­hävs av for­mel­la skäl, då det in­te fun­nits för­ut­sätt­ning­ar för kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de att en­sam fat­ta be­slu­tet. För­valt­nings­rät­tens pröv­ning har in­te om­fat­tat ytt­ran­dets innehåll”, sä­ger råd­man­nen Ka­rin Hart­mann.

En­ligt do­men har

kom­mu­nen för­kla­rat bland an­nat att ord­fö­ran­de tog be­slu­tet om ytt­ran­de ef­tersom Pre­ems an­sva­ri­ge för sam­hälls­frå­gor kon­tak­tat ho­nom och bett om ett ytt­ran­de och sagt att det var bråds­kan­de.

Mats Abra­hams­son hål­ler fast vid att be­slu­tet var bråds­kan­de och att det var nå­got som Pre­em själ­va tryck­te på i kon­takt med kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

– Be­döm­ning­en var att det var gans­ka bråds­kan­de och det var det Pre­em fram­för­de ock­så. Se­dan har vi en ma­jo­ri­tet i kom­mu­nen som är för att vi ska till­styr­ka det, sä­ger han.

Men finns det in­te en tan­ke på att Pre­em, som en part i må­let, kan va­ra an­ge­läg­na om att få ett snabbt ytt­ran­de?

– Ja, na­tur­ligt­vis. Men vi har va­rit på be­sök på Pre­em och Pre­em har va­rit på be­sök hos oss och dis­ku­te­rat den här ut­bygg­na­den. Den är otro­ligt vik­tig för So­tenäs, Bo­hus­län och he­la EU. Det är ing­en tve­kan och det är jät­te­många i So­tenäs som job­bar på Pre­em och är be­ro­en­de av Pre­em, sä­ger Mats Abra­hams­son.

Nu kon­sta­te­rar ju i al­la fall för­valt­nings­rät­ten att be­slu­tet in­te var ta­get en­ligt la­gen. Har du nå­gon kom­men­tar på det?

– Nej, det är de­ras be­döm­ning, så jag har inga kom­men­ta­rer.

Abra­hams­son me­nar ock­så att de kom­mun­med­bor­ga­re som över­kla­gat be­slu­tet egent­li­gen in­te ha­de syn­punk­ter på hur be­slu­tet ta­gits – ut­an att de helt en­kelt är emot en ut­bygg­nad.

– Nu är det mer po­li­tik än nå­got an­nat. De som an­mä­ler till för­valt­nings­rät­ten vill in­te se en ut­bygg­nad, sna­ra­re än att de har syn­punk­ter på for­ma­lia, sä­ger han.

Bild: Ed­vin Bergstrom

Dom­stols­för­hand­ling­ar­na om Pre­em­raffs ut­bygg­nad loc­ka­de de­mon­stran­ter från he­la lan­det.

Bild: Ing­var Spets­mark

Mats Abra­hams­son (M) är kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i So­tenäs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.