Bohusläningen

Ett steg när­ma­re mil­jard­sats­ning­en på lax i So­tenäs

- Lin­néa Hjort­stam lin­hjo@bo­husla­ning­en.se 0522-99200 Business · Sweden

So­tenäs kom­mun och Qu­a­li­ty Sal­mon har nu teck­nat av­tal när det gäl­ler Eu­ro­pas störs­ta land­ba­se­ra­de lax­od­ling. Nu ska fö­re­ta­get an­sö­ka om de till­stånd som krävs för att gå vi­da­re med pro­jek­tet.

Av­ta­let in­ne­bär att kom­mu­nen ar­ren­de­rar ut ett land­om­rå­de på 140 hek­tar till fö­re­ta­get för att man där ska kun­na be­dri­va Eu­ro­pas störs­ta land­ba­se­ra­de lax­od­ling.

Den 19 mars i år of­fent­lig­gjor­des pla­ner­na på mil­jard­sats­ning­en. Bo­hus­lä­ning­en har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om od­ling­en som be­räk­nas in­ne­bä­ra fle­ra tu­sen ar­bets­till­fäl­len de kom­man­de åren och en in­ve­ste­ring på fle­ra mil­jar­der.

Trots de högt

fly­gan­de pla­ner­na är det många steg som åter­står för att pla­ner­na ska bli verk­lig­het. Ett mil­jö­till­stånd för verk­sam­he­ten mås­te fram och ka­pi­tal­star­ka äga­re som är vil­li­ga att sat­sa sto­ra peng­ar, uppe­mot 20 mil­jar­der kro­nor. Ar­be­te med att få de rät­ta till­stån­den ska nu på­bör­jas.

Kom­mu­nal­rå­det i So­tenäs Mats Abra­hams­son (M) är myc­ket nöjd med för­hand­ling­ar­na.

– Det känns jät­te­bra och in­tres­sant. För­hand­ling­ar­na har gått väl­digt bra och vi är nöj­da, sä­ger han och fort­sät­ter:

” För­hand­ling­ar­na har gått väl­digt bra och vi är nöj­da

– Nu har vi kom­mit så här långt, mar­kar­ren­det är klart och nu är det fö­re­ta­get som ska gå vi­da­re med an­sö­kan om mil­jöpröv­ning­en. Och vi räk­nar med att det här ska gå fram­åt och det kom­mer be­ty­da myc­ket för So­tenäs men även för vå­ra grann­kom­mu­ner.

Mats Abra­hams­son me­nar att en stor eta­ble­ring för med sig myc­ket an­nat och att det kan loc­ka fler fö­re­tag och öka byg­gan­det av bo­stä­der.

– Det finns ett stort in­tres­se bå­de från Sve­ri­ge och ut­lan­det för att kom­ma hit och ta del av det­ta, sä­ger han.

Roy W. Høiås,

vd för Light­house Fi­nan­ce A/S och de­lä­ga­re i Qu­a­li­ty Sal­mon AB är ock­så nöjd med slut­re­sul­ta­tet och sa­m­ar­be­tet.

– Det är ett vik­tigt av­tal som ger oss den grund som vi be­hö­ver för att gå vi­da­re i pro­jek­tet, sä­ger Roy W. Høiås som ser op­ti­mis­tiskt på mil­jöpröv­ning­en som lig­ger som näs­ta steg.

kom­mu­nal­råd

 ?? Bild: Björn Lars­son Rosvall/tt ?? Roy Høiås, vd för Light­house Fi­nan­ce, är nöjd över att fö­re­ta­get teck­nat av­tal med So­tenäs kom­mun om den pla­ne­ra­de lax­od­ling­en.
Bild: Björn Lars­son Rosvall/tt Roy Høiås, vd för Light­house Fi­nan­ce, är nöjd över att fö­re­ta­get teck­nat av­tal med So­tenäs kom­mun om den pla­ne­ra­de lax­od­ling­en.
 ?? Bild: Björn Lars­son Rosvall/tt ?? Kom­mu­nal­rå­det Mats Abra­hams­son (M) i So­tenäs är nöjd med att kom­mu­nen nu ta­git ett steg när­ma­re den land­ba­se­ra­de lax­od­ling­en.
Bild: Björn Lars­son Rosvall/tt Kom­mu­nal­rå­det Mats Abra­hams­son (M) i So­tenäs är nöjd med att kom­mu­nen nu ta­git ett steg när­ma­re den land­ba­se­ra­de lax­od­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden