Bohusläningen

Politiker lämnar styrelseup­pdrag i laxbolaget

- Ingvar Spetsmark is@bohuslanin­gen.se 0703-444215

Pär Eriksson (C), ordförande i tekniska utskottet, i Sotenäs kommun lämnar uppdraget som ledamot i det nybildade bolaget Quality Salmon Sotenäs AB efter endast ett styrelsemö­te.

Under våren har Pär Eriksson (C), ordförande i tekniska utskottet, haft en styrelsele­damot i bolaget bakom den planerade miljardsat­sningen på laxodling. Nu lämnar kommunen sin plats i styrelsen.

För några månader sedan presentera­des nyheten om en mångmiljar­dsatsning på en laxodling i Sotenäs kommun. Det hela resulterad­e slutligen i att Pär Eriksson (C), ordförande i tekniska utskottet, i Sotenäs kommun valdes in som styrelsele­damot Quality Salmon Sotenäs AB, ett bolag som ska arbeta med att utveckla den planerade miljardsat­sningen på laxodling i kommunen. Nu ger han sin förklaring till vad som hänt.

– Vid ett visst läge var det befogat att kommunen skulle ha en representa­nt i bolaget. Det handlade dels om att ha insyn i projektet men också om att kunna erbjuda kommunal kompetens, säger Pär Eriksson.

Under våren har

det varit intensiva förhandlin­gar mellan företrädar­e från Sotenäs kommun och de företagare som står bakom planerna på att starta en av Europas största laxodlinga­r i Sotenäs kommun.

Slutresult­atet i förhandlin­garna resulterad­e i att kommunens företrädar­e kom fram till att det inte behövdes en representa­nt i Quality Salmon Sotenäs AB:S styrelse.

– Ett antal uppslag, idéer, krav och motkrav diskuterad­es under förhandlin­garna med de norska företagarn­a. Även kommunens roll i projektet och vilken insyn som krävs har varit uppe för diskussion. Vi har tagit hjälp av både jurister och olika myndighete­rna under diskussion­erna, säger Pär Eriksson.

Det är inte meningen att Quality Salmon Sotenäs AB ska driva själva laxodlinga­rna utan utveckla själva industripa­rken. Det är ännu inte klart vilka företag som ska genomföra satsningen utan det är något som kommer att presentera­s i ett senare skede. Först måste ett antal pusselbita­r när det gäller tillstånd och finansieri­ng falla på plats.

Vid bolagets första möte togs beslut att jag skulle ersättas

Den styrelse som

först valdes när det gäller Quality Salmon Sotenäs AB har lett till spekulatio­ner om kommunens roll i projektet. I mitten av juni i år ändrades namnet på ett vilande lagerbolag till Quality Salmon Sotenäs AB. I och med detta fick bolagets styrelse ett nytt utseende. Styrelsele­damöterna i lagerbolag­et ersattes av Roy Høiås, bosatt i Norge, Geir Lolleng, bosatt på Filippiner­na, och Pär Eriksson (C), ordförande i tekniska utskottet och bosatt i Sotenäs kommun. Att göra en sådan förändring är inget konstigt.

– Vid bolagets första möte togs beslut att jag skulle ersättas, säger Pär Eriksson.

Någon ändringsan­mälan har ännu inte kommit in till bolagsverk­et men kommer att skickas in inom kort, enligt Eriksson.

 ?? Bild: Privat ?? Pär Eriksson (C), politiker i Sotenäs kommun.
Bild: Privat Pär Eriksson (C), politiker i Sotenäs kommun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden