Bohusläningen

Po­li­ti­ker läm­nar sty­rel­se­upp­drag i lax­bo­la­get

- Ing­var Spets­mark is@bo­husla­ning­en.se 0703-444215 Business · Norway · Philippines

Pär Eriks­son (C), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka ut­skot­tet, i So­tenäs kom­mun läm­nar upp­dra­get som le­da­mot i det ny­bil­da­de bo­la­get Qu­a­li­ty Sal­mon So­tenäs AB ef­ter en­dast ett sty­rel­se­mö­te.

Un­der vå­ren har Pär Eriks­son (C), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka ut­skot­tet, haft en sty­rel­se­le­da­mot i bo­la­get bakom den pla­ne­ra­de mil­jard­sats­ning­en på lax­od­ling. Nu läm­nar kom­mu­nen sin plats i sty­rel­sen.

För någ­ra må­na­der se­dan pre­sen­te­ra­des ny­he­ten om en mång­mil­jard­sats­ning på en lax­od­ling i So­tenäs kom­mun. Det he­la re­sul­te­ra­de slut­li­gen i att Pär Eriks­son (C), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka ut­skot­tet, i So­tenäs kom­mun val­des in som sty­rel­se­le­da­mot Qu­a­li­ty Sal­mon So­tenäs AB, ett bo­lag som ska ar­be­ta med att ut­veck­la den pla­ne­ra­de mil­jard­sats­ning­en på lax­od­ling i kom­mu­nen. Nu ger han sin för­kla­ring till vad som hänt.

– Vid ett visst lä­ge var det be­fo­gat att kom­mu­nen skul­le ha en re­pre­sen­tant i bo­la­get. Det hand­la­de dels om att ha in­syn i pro­jek­tet men ock­så om att kun­na er­bju­da kom­mu­nal kom­pe­tens, sä­ger Pär Eriks­son.

Un­der vå­ren har

det va­rit in­ten­si­va för­hand­ling­ar mel­lan fö­re­trä­da­re från So­tenäs kom­mun och de fö­re­ta­ga­re som står bakom pla­ner­na på att star­ta en av Eu­ro­pas störs­ta lax­od­ling­ar i So­tenäs kom­mun.

Slut­re­sul­ta­tet i för­hand­ling­ar­na re­sul­te­ra­de i att kom­mu­nens fö­re­trä­da­re kom fram till att det in­te be­höv­des en re­pre­sen­tant i Qu­a­li­ty Sal­mon So­tenäs AB:S sty­rel­se.

– Ett an­tal upp­slag, idéer, krav och mot­krav dis­ku­te­ra­des un­der för­hand­ling­ar­na med de nors­ka fö­re­ta­gar­na. Även kom­mu­nens roll i pro­jek­tet och vil­ken in­syn som krävs har va­rit up­pe för dis­kus­sion. Vi har ta­git hjälp av bå­de ju­ris­ter och oli­ka myn­dig­he­ter­na un­der dis­kus­sio­ner­na, sä­ger Pär Eriks­son.

Det är in­te me­ning­en att Qu­a­li­ty Sal­mon So­tenäs AB ska dri­va själ­va lax­od­ling­ar­na ut­an ut­veck­la själ­va in­du­stri­par­ken. Det är än­nu in­te klart vil­ka fö­re­tag som ska ge­nom­fö­ra sats­ning­en ut­an det är nå­got som kom­mer att pre­sen­te­ras i ett se­na­re ske­de. Först mås­te ett an­tal pus­sel­bi­tar när det gäl­ler till­stånd och fi­nan­sie­ring fal­la på plats.

Vid bo­la­gets förs­ta mö­te togs be­slut att jag skul­le er­sät­tas

Den sty­rel­se som

först val­des när det gäl­ler Qu­a­li­ty Sal­mon So­tenäs AB har lett till spe­ku­la­tio­ner om kom­mu­nens roll i pro­jek­tet. I mit­ten av ju­ni i år änd­ra­des nam­net på ett vi­lan­de la­ger­bo­lag till Qu­a­li­ty Sal­mon So­tenäs AB. I och med det­ta fick bo­la­gets sty­rel­se ett nytt ut­se­en­de. Sty­rel­se­le­da­mö­ter­na i la­ger­bo­la­get er­sat­tes av Roy Høiås, bo­satt i Nor­ge, Geir Lol­leng, bo­satt på Filip­pi­ner­na, och Pär Eriks­son (C), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka ut­skot­tet och bo­satt i So­tenäs kom­mun. Att gö­ra en så­dan för­änd­ring är ing­et kons­tigt.

– Vid bo­la­gets förs­ta mö­te togs be­slut att jag skul­le er­sät­tas, sä­ger Pär Eriks­son.

Nå­gon änd­rings­an­mä­lan har än­nu in­te kom­mit in till bo­lags­ver­ket men kom­mer att skic­kas in in­om kort, en­ligt Eriks­son.

 ?? Bild: Pri­vat ?? Pär Eriks­son (C), po­li­ti­ker i So­tenäs kom­mun.
Bild: Pri­vat Pär Eriks­son (C), po­li­ti­ker i So­tenäs kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden