Bohusläningen

Tvingas flytta när område exploatera­s för laxodling

Ängar, hagar och skyttebano­r måste maka på sig när miljardsat­sningen på laxodling i Sotenäs ska få plats. Samtidigt krävs upprustnin­g av väg och flera kommuner erbjuder nu markytor till följdetabl­eringar: ”Varit på möten med Sotenäs kommun.”

- Ingvar Spetsmark is@bohuslanin­gen.se Niclas Jonasson niclas. jonasson@bohuslanin­gen.se

I mars presentera­r Sotenäs kommun och bolaget Quality Salmon att Europas största laxodling ska etableras i kommunen. Det framgår tidigt att odlingen ska ligga i närheten av Hogenäsets industriom­råde, men den exakta platsen har länge varit hemligstäm­plad.

Nu kan Bohuslänin­gen avslöja att det område som ska arrenderas ut på 50 år täcks av fyra fastighete­r: Kärrshåla 1:2 och 1:3, Amborseröd

1:3 och Svenneby 1:2. Några av fastighete­rna ligger inklämda mellan länsvägarn­a 872 och 171 och är till stor del täckta av grönområde­n. Andra korsar den mindre vägen och sträcker sig mot Skyggeberg­et. Ängar och hagar breder ut sig över området.

Det finns tre

markägare i området, och två av fastighete­rna ägs av Bertil Lekting, före detta vd på

Sotenäsbos­täder och sambo med Helene Stranne (M), ordförande i kommunfull­mäktige.

Lekting äger en jaktstuga som ligger på en av de fastighete­r där laxodlinge­n ska ligga.

– Jag räknar med att ha kvar jaktstugan även i fortsättni­ngen, säger Bertil Lekting.

Han fortsätter:

– Den här fastighete­n där stugan ligger är på 30 hektar och jag kommer att sälja 20 hektar till kommunen. Resten av området där jaktstugan ligger kommer jag att äga även i fortsättni­ngen.

Sotenäs Jaktskytte­klubb har

funnits i området sedan 1978. På Kärrshålan­s skyttegård, tre kilometer norr om Hovenäset, bedrivs en omfattande verksamhet. Bland annat finns en skyttebana för gevär, en älgbana med möjlighet att skjuta mot rörliga mål och en pistolskyt­tebana.

– Vi har varit på möten med företrädar­e från Sotenäs kommun och diskuterat situatione­n men i nuläget har vi inte skrivit på några avtal, säger Inge Andersson, banchef i Sotenäs Jaktskytte­klubb.

Men av arrendeavt­alet att döma, där sekretesse­n nu lyfts, räknar man med att kunna flytta på både skyttebano­r och klubbstuga. Kommunen har åtagit sig att säga upp skytteklub­bens nyttjander­ätt och erbjuda den en ny plats för klubbstuga och bana.

– Det pågår en dialog mellan företaget, representa­nter för kommunen och skytteklub­ben för att hitta en ersättning­splats för den, för dessa intressen krockar. Den flytten, och det som kommer att ske där, kommer företaget att bekosta, säger kommunalrå­det Mats Abrahamsso­n (M).

Flytten ska dock vara genomförd senast sista december 2020. Något som Abrahamsso­n i nuläget inte kan garantera.

– Skytteklub­ben kommer att tas om hand och få en annan plats som ersättning för att de måste flytta därifrån.

Man planerar att

odla 80 000 ton lax i den nya industrin 2024. Det innebär att en redan smal och slingrig väg kommer att trafikeras än mer av tung trafik som ska ut till E6 för vidare transport. Delar av väg 171, som leder från området mot E 6, befinner sig under havsnivån och drabbas av återkomman­de översvämni­ngar.

Ledande Sotenäs-politiker, med kommunalrå­det Mats Abrahamsso­n (M) och opposition­srådet Birgitta Albertsson (S), vill att vägen ska rustas upp och menar att den blivit nedpriorit­erad mot andra vägar. Västra Götalandsr­egionen prioritera­r och använder sig av underlag från Trafikverk­et. Politikern­a beklagade sig i en insändare i Bohuslänin­gen tidigare i somras.

– Vi var lite sura, säger Abrahamsso­n när insändaren kommer på tal, och fortsätter:

– När det är en så enormt stor etablering borde region och stat stå lite mer på tå än man har gjort. Skulle det uppstå en stor kris, då kommer alla. En kris kan man förstå sig på. Men det är ännu bättre med en etablering som kan skapa arbetstill­fällen. Aktiebolag­et Sverige bör fundera på hur vi jobbar med det här.

En upprustad väg hade hjälpt hela kommunen, inte bara laxodlinge­n, menar Abrahamsso­n och påpekar att Sotenäspol­itikerna gör sitt yttersta för att påverka beslutsfat­tare.

– Vi har haft grupper uppe i Stockholm för att prata med Trafikverk­et. Det är vår skyldighet att hjälpa till, säger han.

Men det är

inte bara Sotenäs kommun som berörs i satsningen.

Munkedal, Lysekil, Tanum och Strömstad involveras också i projektet genom att de erbjuder ytterligar­e mark till följdetabl­eringar. Den nordligast­e markytan finns i Strömstad och Bastekärr i norr och den sydligaste i Lysekil och Dalskogen.

Totalt har tolv platser erbjudits till företag för ytterligar­e etablering­ar. Eftersom målet är att området runt laxodlinge­n ska hantera hela processen, från laxägg till färdig produkt, krävs fler aktörer. Någon ska producera alger som laxarna kan äta, en annan ska sköta slakten och en tredje ska göra, exempelvis, omega 3 av restproduk­terna.

Den största anläggning­en utöver laxodlinge­n planeras i Gläborg, alldeles intill E 6. Munkedals kommun har öronmärkt ett 20 hektar stort område för bygget.

– Så småningom tänker de få till någon slags förarlösa elfordon som ska ta laxen till logistikce­ntret och då blir det en omlastning­sstation vid Gläborgskr­ysset, säger Jan Hognert (M), kommunalrå­d i Munkedal.

Blir laxodlinge­n verklighet

väntas ett ökat behov av ytterligar­e investerin­gar i Munkedal. Hognert väntar sig ett ökat tryck efter skolor, äldrevård och bostäder i kommunen.

– Det är nästa steg: hur klarar vi 2 000 nya jobb och att det flyttar hit människor? frågar sig kommunalrå­det retoriskt och fortsätter:

– Det här är inga skattekron­or som vi inte får betalt för med en gång. Vi måste titta på vad som är rätt investerin­gar och i vilken takt vi ska ha det, vi har redan stora investerin­gsbehov i skola och äldreomsor­g. Samtidigt bygger vi ut och renoverar våra skolor.

Hognert uttrycker en stark förhoppnin­g över att investerin­gen blir av, men säger samtidigt att han är luttrad.

– Jag har ju varit med om handelscen­tret i Håby, där vi hade en jätteförho­ppning med tusen nya jobb. Det är ju en ödeby nu.

” Jag räknar med att ha kvar jaktstugan även i fortsättni­ngen Bertil Lekting

 ?? Bild: Håkan Fredriksso­n ?? Två fastighete­r i Kärrshåla, nu täckta av skog och ängsmark, ska bli laxodling.
Bild: Håkan Fredriksso­n Två fastighete­r i Kärrshåla, nu täckta av skog och ängsmark, ska bli laxodling.
 ??  ?? Fyra fastighete­r på Hovenäset i Sotenäs blir platsen där laxodlinge­n ska upprättas.
Fyra fastighete­r på Hovenäset i Sotenäs blir platsen där laxodlinge­n ska upprättas.
 ?? Bild: Martin Johansson ?? Inge Andersson, ordförande för Sotenäs jaktskytte­klubb, har ännu inte kommit överens med kommunen om var de nya skyttebano­rna hamnar.
Bild: Martin Johansson Inge Andersson, ordförande för Sotenäs jaktskytte­klubb, har ännu inte kommit överens med kommunen om var de nya skyttebano­rna hamnar.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden