Bohusläningen

Tving­as flyt­ta när om­rå­de ex­plo­a­te­ras för lax­od­ling

Äng­ar, ha­gar och skyt­te­ba­nor mås­te ma­ka på sig när mil­jard­sats­ning­en på lax­od­ling i So­tenäs ska få plats. Sam­ti­digt krävs upp­rust­ning av väg och fle­ra kom­mu­ner er­bju­der nu marky­tor till följ­de­ta­ble­ring­ar: ”Va­rit på mö­ten med So­tenäs kom­mun.”

- Ingvar Spets­mark is@bo­husla­ning­en.se Niclas Jo­nas­son niclas. jo­nas­son@bo­husla­ning­en.se Benny Andersson · Sweden · Stockholm · Stromstad · Munkedal · Lysekil

I mars pre­sen­te­rar So­tenäs kom­mun och bo­la­get Qu­a­li­ty Sal­mon att Eu­ro­pas störs­ta lax­od­ling ska eta­ble­ras i kom­mu­nen. Det fram­går ti­digt att od­ling­en ska lig­ga i när­he­ten av Ho­ge­nä­sets in­du­stri­om­rå­de, men den ex­ak­ta plat­sen har länge va­rit hem­lig­stämp­lad.

Nu kan Bo­hus­lä­ning­en av­slö­ja att det om­rå­de som ska ar­ren­de­ras ut på 50 år täcks av fy­ra fas­tig­he­ter: Kärrs­hå­la 1:2 och 1:3, Am­bor­seröd

1:3 och Sven­ne­by 1:2. Någ­ra av fas­tig­he­ter­na lig­ger in­kläm­da mel­lan läns­vä­gar­na 872 och 171 och är till stor del täck­ta av grön­om­rå­den. And­ra kor­sar den mind­re vägen och sträc­ker sig mot Skyg­ge­ber­get. Äng­ar och ha­gar bre­der ut sig över om­rå­det.

Det finns tre

mar­kä­ga­re i om­rå­det, och två av fas­tig­he­ter­na ägs av Ber­til Lek­ting, fö­re det­ta vd på

So­tenäs­bo­stä­der och sam­bo med He­le­ne Stran­ne (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Lek­ting äger en jaktstu­ga som lig­ger på en av de fas­tig­he­ter där lax­od­ling­en ska lig­ga.

– Jag räk­nar med att ha kvar jaktstu­gan även i fort­sätt­ning­en, sä­ger Ber­til Lek­ting.

Han fort­sät­ter:

– Den här fas­tig­he­ten där stu­gan lig­ger är på 30 hek­tar och jag kom­mer att säl­ja 20 hek­tar till kom­mu­nen. Res­ten av om­rå­det där jaktstu­gan lig­ger kom­mer jag att äga även i fort­sätt­ning­en.

So­tenäs Jakt­skyt­teklubb har

fun­nits i om­rå­det se­dan 1978. På Kärrs­hå­lans skytte­gård, tre kilo­me­ter norr om Ho­ve­nä­set, be­drivs en om­fat­tan­de verk­sam­het. Bland an­nat finns en skyt­te­ba­na för ge­vär, en älg­ba­na med möj­lig­het att skju­ta mot rör­li­ga mål och en pi­stol­skyt­te­ba­na.

– Vi har va­rit på mö­ten med fö­re­trä­da­re från So­tenäs kom­mun och dis­ku­te­rat si­tu­a­tio­nen men i nu­lä­get har vi in­te skri­vit på någ­ra av­tal, sä­ger Inge An­ders­son, ban­chef i So­tenäs Jakt­skyt­teklubb.

Men av ar­ren­de­av­ta­let att dö­ma, där sek­re­tes­sen nu lyfts, räk­nar man med att kun­na flyt­ta på bå­de skyt­te­ba­nor och klubb­stu­ga. Kom­mu­nen har åta­git sig att sä­ga upp skyt­teklub­bens nytt­jan­de­rätt och er­bju­da den en ny plats för klubb­stu­ga och ba­na.

– Det på­går en di­a­log mel­lan fö­re­ta­get, re­pre­sen­tan­ter för kom­mu­nen och skyt­teklub­ben för att hit­ta en er­sätt­nings­plats för den, för des­sa in­tres­sen kroc­kar. Den flyt­ten, och det som kom­mer att ske där, kom­mer fö­re­ta­get att be­kos­ta, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Mats Abra­hams­son (M).

Flyt­ten ska dock va­ra ge­nom­förd se­nast sista de­cem­ber 2020. Nå­got som Abra­hams­son i nu­lä­get in­te kan ga­ran­te­ra.

– Skyt­teklub­ben kom­mer att tas om hand och få en an­nan plats som er­sätt­ning för att de mås­te flyt­ta där­i­från.

Man pla­ne­rar att

od­la 80 000 ton lax i den nya in­du­strin 2024. Det in­ne­bär att en re­dan smal och sling­rig väg kom­mer att tra­fi­ke­ras än mer av tung tra­fik som ska ut till E6 för vi­da­re trans­port. De­lar av väg 171, som le­der från om­rå­det mot E 6, be­fin­ner sig under hav­s­ni­vån och drab­bas av åter­kom­man­de över­sväm­ning­ar.

Le­dan­de So­tenäs-po­li­ti­ker, med kom­mu­nal­rå­det Mats Abra­hams­son (M) och op­po­si­tions­rå­det Bir­git­ta Al­berts­son (S), vill att vägen ska rustas upp och me­nar att den bli­vit ned­pri­o­ri­te­rad mot and­ra vägar. Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen pri­o­ri­te­rar och an­vän­der sig av un­der­lag från Tra­fik­ver­ket. Po­li­ti­ker­na be­kla­ga­de sig i en insändare i Bo­hus­lä­ning­en ti­di­ga­re i som­ras.

– Vi var li­te su­ra, sä­ger Abra­hams­son när in­sän­da­ren kom­mer på tal, och fort­sät­ter:

– När det är en så enormt stor eta­ble­ring bor­de re­gi­on och stat stå li­te mer på tå än man har gjort. Skul­le det upp­stå en stor kris, då kom­mer al­la. En kris kan man för­stå sig på. Men det är än­nu bätt­re med en eta­ble­ring som kan ska­pa ar­bets­till­fäl­len. Ak­tie­bo­la­get Sve­ri­ge bör fun­de­ra på hur vi job­bar med det här.

En upp­rustad väg ha­de hjälpt he­la kom­mu­nen, in­te ba­ra lax­od­ling­en, me­nar Abra­hams­son och på­pe­kar att So­tenäs­po­li­ti­ker­na gör sitt yt­ters­ta för att på­ver­ka be­sluts­fat­ta­re.

– Vi har haft grup­per up­pe i Stock­holm för att pra­ta med Tra­fik­ver­ket. Det är vår skyl­dig­het att hjäl­pa till, sä­ger han.

Men det är

in­te ba­ra So­tenäs kom­mun som be­rörs i sats­ning­en.

Munke­dal, Ly­se­kil, Ta­num och Strömstad in­vol­ve­ras ock­så i pro­jek­tet ge­nom att de er­bju­der yt­ter­li­ga­re mark till följ­de­ta­ble­ring­ar. Den nord­li­gas­te marky­tan finns i Strömstad och Bas­te­kärr i norr och den syd­li­gas­te i Ly­se­kil och Dalsko­gen.

To­talt har tolv plat­ser er­bju­dits till fö­re­tag för yt­ter­li­ga­re eta­ble­ring­ar. Ef­tersom må­let är att om­rå­det runt lax­od­ling­en ska han­te­ra he­la pro­ces­sen, från lax­ägg till fär­dig pro­dukt, krävs fler ak­tö­rer. Nå­gon ska pro­du­ce­ra al­ger som lax­ar­na kan äta, en an­nan ska skö­ta slak­ten och en tred­je ska gö­ra, ex­em­pel­vis, ome­ga 3 av rest­pro­duk­ter­na.

Den störs­ta an­lägg­ning­en utö­ver lax­od­ling­en pla­ne­ras i Glä­borg, all­de­les in­till E 6. Munke­dals kom­mun har öron­märkt ett 20 hek­tar stort om­rå­de för byg­get.

– Så små­ning­om tän­ker de få till nå­gon slags fö­rar­lö­sa el­for­don som ska ta lax­en till lo­gistik­cent­ret och då blir det en om­last­nings­sta­tion vid Glä­borgskrys­set, sä­ger Jan Hog­nert (M), kom­mu­nal­råd i Munke­dal.

Blir lax­od­ling­en verk­lig­het

vän­tas ett ökat be­hov av yt­ter­li­ga­re in­ve­ste­ring­ar i Munke­dal. Hog­nert vän­tar sig ett ökat tryck ef­ter sko­lor, äldre­vård och bo­stä­der i kom­mu­nen.

– Det är nästa steg: hur kla­rar vi 2 000 nya jobb och att det flyt­tar hit män­ni­skor? frå­gar sig kom­mu­nal­rå­det re­to­riskt och fort­sät­ter:

– Det här är inga skat­tek­ro­nor som vi in­te får be­talt för med en gång. Vi mås­te tit­ta på vad som är rätt in­ve­ste­ring­ar och i vil­ken takt vi ska ha det, vi har re­dan sto­ra in­ve­ste­rings­be­hov i sko­la och äldre­omsorg. Sam­ti­digt byg­ger vi ut och re­no­ve­rar vå­ra sko­lor.

Hog­nert ut­tryc­ker en stark för­hopp­ning över att in­ve­ste­ring­en blir av, men sä­ger sam­ti­digt att han är lutt­rad.

– Jag har ju va­rit med om han­dels­cent­ret i Hå­by, där vi ha­de en jät­te­för­hopp­ning med tu­sen nya jobb. Det är ju en öde­by nu.

” Jag räk­nar med att ha kvar jaktstu­gan även i fort­sätt­ning­en Ber­til Lek­ting

 ?? Bild: Hå­kan Fred­riks­son ?? Två fas­tig­he­ter i Kärrs­hå­la, nu täck­ta av skog och ängs­mark, ska bli lax­od­ling.
Bild: Hå­kan Fred­riks­son Två fas­tig­he­ter i Kärrs­hå­la, nu täck­ta av skog och ängs­mark, ska bli lax­od­ling.
 ??  ?? Fy­ra fas­tig­he­ter på Ho­ve­nä­set i So­tenäs blir plat­sen där lax­od­ling­en ska upp­rät­tas.
Fy­ra fas­tig­he­ter på Ho­ve­nä­set i So­tenäs blir plat­sen där lax­od­ling­en ska upp­rät­tas.
 ?? Bild: Mar­tin Johansson ?? Inge An­ders­son, ord­fö­ran­de för So­tenäs jakt­skyt­teklubb, har än­nu in­te kom­mit över­ens med kom­mu­nen om var de nya skyt­te­ba­nor­na ham­nar.
Bild: Mar­tin Johansson Inge An­ders­son, ord­fö­ran­de för So­tenäs jakt­skyt­teklubb, har än­nu in­te kom­mit över­ens med kom­mu­nen om var de nya skyt­te­ba­nor­na ham­nar.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden