Två nya verk pla­ne­ras till Kungs­ga­tan

Bohusläningen - - Nyheter - Elin Gustafs­son eli­gus@bo­husla­ning­en.se 0522-99131

Tänd­stic­kan och sil­len står i fo­kus när Ud­de­val­las histo­ria ska lyf­tas fram i två nya konst­verk på öv­re Kungs­ga­tan.

I sam­band med att Kungs- och Drott­ning­ga­tan byggs om har kom­mu­nen ta­git fram ett spe­ci­fikt konst­pro­gram. Det in­ne­bär att man i sam­band med om­bygg­na­tio­nen upp­rät­tar nya konst­när­li­ga ge­stalt­ning­ar på ga­tor­na. Ti­di­ga­re i vec­kan an­län­de en helt ny skulp­tur till Drott­ning­ga­tan och nu pla­ne­rar man även att in­stal­le­ra of­fent­lig konst på öv­re Kungs­ga­tan.

– Vi har i upp­drag att be­va­ra sta­dens histo­ria, och tit­tar man på öv­re Kungs­ga­tan finns det två vik­ti­ga histo­ri­er att ta fas­ta vid, sä­ger kom­mu­nan­tik­va­rie Carl Ca­si­mir.

Bland an­nat låg det en tänd­sticks­fa­brik där som var en vik­tig för­sörj­ning för många in­vå­na­re un­der en lång tid.

– Se­dan har vi sil­len som ock­så va­rit otro­ligt vik­tig för Ud­de­val­la, där man kan se hur den eko­no­mis­ka kon­junk­tu­ren föl­jer sill­pe­ri­o­der­na. Sill­ga­tan lig­ger ju även där så vi tyck­te att det kän­des som två vik­ti­ga histo­ri­er att ta fas­ta vid, sä­ger kom­mu­nan­tik­va­rie Carl Ca­si­mir.

Nu har sex konst­nä­rer fått i upp­drag att skis­sa på två nya verk som ska ge­stal­ta sil­lens- och tänd­stic­kans histo­ria. För­hopp­nings­vis kan ver­ken stå kla­ra in­nan som­ma­ren 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.