Ök­ning av an­ta­let co­rona­fall i Strömstad

Bohusläningen - - Nyheter - Alex­an­der Ek­ström alek@bo­husla­ning­en.se 0522-99232

Strömstad och Munke­dal var bå­da bland de tio kom­mu­ner i Sve­ri­ge där an­ta­let co­rona­fall öka­de mest un­der för­ra vec­kan, sett till be­folk­nings­mängd, en­ligt nya siff­ror på tors­da­gen. Men co­ro­nalä­get i sjuk­vår­den är fort­satt re­la­tivt lugnt.

I Strömstads kom­mun rap­por­te­ra­des to­talt 15 nya be­kräf­ta­de fall av co­vid-19 un­der vec­ka 38, en­ligt Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nens se­nas­te vec­korap­port som pub­li­ce­ra­des på tors­da­gen. Sam­ma siff­ra i Munke­dal var tre nya fall.

Sam­ti­digt rap­por­te­ra­des inga nya fall alls i nå­gon av kom­mu­ner­na Ly­se­kil, So­tenäs

En­ligt Folk­hälso­myn­dig­he­tens se­nas­te siff­ror gör det­ta att de bå­da kom­mu­ner­nas så kal­la­de ”in­ci­dens”, vil­ket är en siff­ra över an­ta­let fall per 10 000 in­vå­na­re i en kom­mun, är bland de högs­ta i Sve­ri­ge.

Sam­ti­digt rap­por­te­ra­des inga nya fall alls i nå­gon av kom­mu­ner­na Ly­se­kil, So­tenäs el­ler Orust un­der sam­ma pe­ri­od, och i Ta­nums kom­mun en­dast ett nytt fall. I Ud­de­val­la tes­ta­des tre per­so­ner po­si­tivt.

Smitt­sprid­ning­en i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen som hel­het öka­de un­der vec­ka 38 med to­talt 341 nya fall, vil­ket var 37 nya fall fler jäm­fört med vec­kan in­nan.

Un­der Folk­hälso­myn­dig­he­tens press­kon­fe­rens på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen me­na­de An­ders Teg­nell att smitt­sprid­ning­en i Sve­ri­ge just nu går lång­samt i fel rikt­ning, och upp­ma­na­de så många som möj­ligt att ar­be­ta hem­i­från.

Bild: Pon­tus Lun­dahl/tt

Stat­s­e­pi­de­mi­o­log An­ders Teg­nell var­na­de för att smit­to­ut­veck­ling­en i Sve­ri­ge går lång­samt åt fel håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.