S styr åt väns­ter i Ud­de­val­la

Bohusläningen - - Ledare - Karl af Gei­jer­stam kag@bo­husla­ning­en.se 0522-992 03

Att Ud­de­val­la nu har fått ett nytt po­li­tiskt sty­re bör­jar vi­sa sig. Den för­ra ma­jo­ri­te­tens be­slut i Ud­de­val­la­hems sty­rel­se om att på­bör­ja en för­sälj­ning av kvar­te­ret Sund­berg (i cent­rum) och kvar­te­ret Tru­ba­du­ren (i nor­ra Ud­de­val­la) har stop­pats av den nya ma­jo­ri­te­tens ord­fö­ran­de Pau­la Ber­ger (S).

Den gam­la ord­fö­ran­den, Da­vid Sahlsten (KD), är kri­tisk. ”Jag har in­te fått nå­got bra skäl, jag upp­fat­tar att det är ide­o­lo­giskt.”, sä­ger han.

I vint­ras ar­gu­men­te­ra­de den då­va­ran­de op­po­si­tio­nen för att fö­re­ta­get be­höv­de ka­pi­tal. In­koms­ter från för­sälj­ning av fas­tig­he­ter­na skul­le an­vän­das till väl­be­höv­li­ga re­no­ve­ring­ar i det be­fint­li­ga fas­tig­hets­be­stån­det. Dess­utom be­höv­des peng­ar till ny­byg­get av

Bätt­re att äga myc­ket än att äga rätt

kvar­te­ret Bas­ti­o­nen vid Strömstads­vä­gen.

En an­nan an­led­ning till för­sälj­ning­en är att de två ak­tu­el­la kvar­te­ren, Sund­berg och Tru­ba­du­ren, ba­ra till om­kring 30 pro­cent be­står av hy­res­bo­stä­der. Visst kan Ud­de­val­la­hem äga kon­tor (bland an­nat sitt eget) och äldre­bo­en­den, men det är ju in­te bo­la­gets kärn­verk­sam­het.

Go­da ar­gu­ment kan man tyc­ka. Pau­la Ber­ger på­står emel­ler­tid att för­sälj­ning­ar­na in­te be­hövs, Ud­de­val­la­hem är stadd vid kas­sa. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tycks me­na att det är bätt­re att äga myc­ket än att äga rätt. Helt över­ty­gan­de är tyd­li­gen in­te S, ef­tersom Cen­ter­par­ti­ets le­da­mot en­ligt upp­gift la­de ned sin röst.

Pau­la Ber­ger har ut­tryckt stor oro över att lä­gen­he­ter­na i de fas­tig­he­ter som nu in­te säljs skul­le ha om­vand­lats till bo­stads­rät­ter. Ja, chan­sen finns ju. Men det ha­de knap­past rub­bat Ud­de­val­la­hems ställ­ning som hy­resvärd på mark­na­den i Ud­de­val­la, el­ler fö­re­ta­gets pri­mä­ra upp­drag.

För nå­gon vec­ka se­dan stop­pa­des pla­ner­na på en upp­hand­ling för pri­vat drift av äldre­bo­en­det Aröds­dal och hem­tjäns­ten i Ljungski­le, ock­så ett pro­jekt som den gam­la ma­jo­ri­te­ten star­ta­de. Det är tyd­ligt att S vill gö­ra sitt av­tryck i po­li­ti­ken till näs­ta val­rö­rel­se – och då går sty­ret åt väns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.