Ly­hört och sväng­igt när Ose­bol-boken blir mu­sik

Bohusläningen - - Ekonomi - Jo­han Lin­dqvist

Ose­bol, mu­si­ken

De bå­da vän­ner­na och värm­län­ning­ar­na Ma­rit Kap­la och Mar­tin He­deros har re­dan hun­nit tur­ne­ra med den här mu­si­ken. Ma­rit läs­te ur sin Au­gust­pri­sa­de bok om män­ni­skor­na i lil­la Ose­bol, Mar­tin spe­la­de. Jag hann ty­värr ald­rig se fö­re­ställ­ning­en. Det är surt, men jag hop­pas chan­sen kom­mer till­ba­ka.

Nu finns mu­si­ken på ski­va och den är så vac­ker. Mar­tin He­deros för­kla­rar att han med­ve­tet läm­na­de plats åt Ma­rit i mu­si­ken och att vi som lyss­nar nu får ta på oss att fyl­la det ut­rym­met. Och för­u­tom att Mar­tin He­deros re­dan är en av vå­ra all­ra fi­nas­te mu­si­ker är just det där hans su­per­kraft. Att ge ut­rym­me åt and­ra.

Det är där­för hans spel glim­ra­de och glitt­ra­de rakt ge­nom Sound­track of our Li­ves bru­san­de roc­kor­ka­ner och det är där­för han gång på gång sam­ar­be­tar så ly­hört med and­ra. So­fia Karls­son, Ni­no Rams­by, An­na Tern­heim. Lis­tan kan gö­ras myc­ket lång.

I Ose­bol-mu­si­ken ges ut­rym­me in­te ba­ra åt Ma­rit Kap­la och åt oss som lyss­nar. Mar­tin He­deros ger dess­utom bå­de hjär­te­rum och stjär­te­rum åt land­ska­pet, åt na­tu­ren och för­stås åt de män­ni­skor som Kap­la be­rät­tar om i sin bok.

Det är fa­sci­ne­ran­de lyss­ning. Jaz­zigt. Folk­ton. Sväng­igt för­stås. All­tid det­ta sväng som gör att det skönt spe­la­de in­te blir skirt ut­an he­la ti­den har en knivsudd av säl­ta. Så väl­digt värm­ländskt. Så ty­piskt Mar­tin He­deros.

Jag ha­de en be­ty­dan­de del av mi­na barn­doms som­rar i nor­ra Värm­land. Grus­väg sista mi­len. Det kal­la vatt­net i Kla­räl­ven. Sko­gar­na, ber­gen, den vack­ra da­len. Av­folk­nings­bygd då. Det­ta var långt in­nan det bygg­des ski­dan­lägg­ning i Branäs och de dans­ka barn­fa­mil­jer­na som­mar­däcks-slad­da­de upp längs äl­ven, mot lif­tar­na. Just det hörs in­te i Mar­tin He­deros mu­sik. Men dä­re­mot de nord­värm­länds­ka män­ni­skor­na med sitt varma sväng och, just det, all­tid med en knivsudd av säl­ta.

Mar­tin He­deros, den­ne säll­synt käns­li­ga mu­si­kant, fång­ar på nå­got märk­ligt, men in­te alls märk­vär­digt vis, allt det­ta. Till och med di­a­lek­ten, den sjung­an­de, hörs i mu­si­ken. Jag är på dju­pet be­rörd.

Bild: Eb­ba Bon­de

Mar­tin He­deros har satt mu­sik till ”Ose­bol”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.