Tre V86-spi­kar

Bohusläningen - - Sport -

Det blir tre spi­kar på sy­ste­met den­na vec­ka, om­gång­en av­görs på Sol­val­la och Jä­gers­ro. Den främs­ta an­led­ning­en är att det är svårt att hit­ta lopp där det pas­sar att gå kort så för att få med li­te gar­de­ring­ar blir det tre ogar­de­ra­de. Spee­dy Til­ly känns som en stark spik och Dream Kås­gård har bra chans ba­ra han in­te fast­nar på in­ner­spår. Su­per Sa­rah är li­te mer chansar­tat från bak­spår. Det blev ba­ra fem rätt i ons­dags, spi­kar­na le­ve­re­ra­de in­te och så mis­sa­de vi en skräll.

FAKTA OM BANORNA

Jä­gers­ro: Upp­lopp 190 m Sol­val­la: Upp­lopp 196 m

VECKANS NYCKLAR

1 Spee­dy Til­ly (V86-6) av­slu­ta­de strå­lan­de som tvåa i ons­dags. Han är snabb ut och har chans att för­sva­ra in­ner­spår. Han trivs i spets, bra chans.

SPI­KAR

10 Su­per Sa­rah (V86-2) vi­sa­de fin form som fast­låst se­nast. Hon står för klas­sen i det­ta gäng och hon chans­spi­kas trots att hon star­tar från bak­spår.

1 Dream Kås­gård (V86-5) har sett väl­digt stark och bra ut i Fel­ling Jen­sens re­gi. Han im­po­ne­ra­de se­nast, bör vin­na ba­ra han in­te fast­nar in­vän­digt.

SYSTEMFÖRS­LAGEN

STORA SY­STE­MET 788 kro­nor/3150 ra­der V86-1: 1, 2, 5, 8, 9. Res: 10-3

V86-2: 10 Su­per Sa­rah. Res: 12-4

V86-3: 1, 4, 7. Res: 2-3

V86-4: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12. Res: 7-6

V86-5: 1 Dream Kås­gård. Res: 3-4

V86-6: 1 Spee­dy Til­ly. Res: 8-9

V86-7: 2, 3, 5, 6, 7, 8. Res: 1-4

V86-8: 3, 6, 7, 9, 12. Res: 11-10

105 kro­nor/420 ra­der

LILLA SY­STE­MET

V86-1: 1, 5. Res: 8-2

V86-2: 10 Su­per Sa­rah. Res: 12-4 V86-3: 4 Good Vi­bes. Res: 1-7 V86-4: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12. Res: 7-6 V86-5: 1 Dream Kås­gård. Res: 3-4 V86-6: 1 Spee­dy Til­ly. Res: 8-9 V86-7: 2, 3, 5, 6, 7, 8. Res: 1-4 V86-8: 3, 6, 7, 9, 12. Res: 11-10

gjor­de förs­ta star­ten på fy­ra må­na­der se­nast. Han tving­a­des öpp­na tufft i led­ning över lång di­stans och han blev trött. Han var ur­säk­tad. Vi räk­nar med att han tar den ge­nom­kö­ra­ren rätt och är för­bätt­rad. Han har god chans att nå spets och han får tip­set. vi­sar topp­form. Han var myc­ket bra mot Rack­ham se­nast och gav fak­tiskt ho­nom en match in på upp­lop­pet. Per­fekt lä­ge då han är snabb ut, det bör bli spets el­ler rygg le­da­ren. har va­rit med i fle­ra stora år­gångs­fi­na­ler i år och är en myc­ket bra häst. Hon har svårt spår och man sik­tar på Bree­ders’ Crown se­na­re i höst så man räk­nar med att ge hen­ne ett snällt lopp. ser ju väl­digt fin ut he­la ti­den och gör star­ka pre­sta­tio­ne men har li­te svårt att vin­na lopp. Se­nast fick han en omöj­lig re­sa men det var starkt av ho­nom att spur­ta som han gjor­de. Pas­sas.

har li­te dun­kel form ef­ter kort vi­la men han var bra se­nast och har smyglä­ge.

5-1-8-2-9-10-3-7-4-6

in­led­de året stark och vann V75 i feb­ru­a­ri. Hon har se­dan dess täv­lat i tuf­fa gäng på V75 och i år­gångs­lop­pen så det har bli­vit klent med seg­rar. Hon var kanske li­te säm­re en pe­ri­od i som­ras men se­nast såg hon rik­tigt form­stark ut igen men fick in­te chan­sen. Hon mö­ter lämp­ligt mot­stånd och har vi­sat att hon kan gö­ra li­te grov­jobb själv. I det här gäng­et har hon vet­tig chans att run­da, vi spi­kar.

såg form­stark ut re­dan näst se­nast och se­nast gjor­de han ett rik­tigt bra lopp vid se­gern. Nu blir han kusk­för­stärkt med Björn Goop och han är värst emot trots lä­get. fast­na­de i en trött rygg se­nast. Han är start­snabb och har bra lä­ge, det ser även ut som han har form och han bör strec­kas om man gar­de­rar lop­pet.

10-12-4-2-7-1-11-3-9-6-8-5

Fy­ra för­sök har fö­re­gått den­na 2-årings­fi­nal med 600 000 kro­nor till vin­na­re. Bäst in­tryck i des­sa ut­tag­ning­ar gav tvek­löst

som vann från ut­vän­digt le­da­ren och såg myc­ket bra ut. De­bu­ten vann hon ef­ter ti­dig led­ning. Per Nord­ström hål­ler den här ung­häs­ten väl­digt högt. Hon har bra chans och där­med är det chans till re­vansch för Per ef­ter Önas Prin­ce säm­re in­sats i Kri­te­ri­et i lör­dags. Det är dock fle­ra rik­tigt spän­nan­de häs­tar emot.

såg väl­digt kraft­full ut vid se­gen i sitt för­sök som ock­så var häs­tens de­but. Han kom­mer nog sva­ra för en rik­tigt stark pre­sta­tion på nytt. Dock blir det and­ra långre­san på kort tid för en så här oru­ti­ne­rad häst. Vi var­nar för trots att han ga­lop­pe­rat i bå­da si­na star­ter. Han blev störd till ga­lopp i den förs­ta, se­nast ga­lop­pe­ra­de han i start­trus­ning­en. Det är dock en väl­digt fin häst som sä­kert har mas­sor in­om­bords, pas­sas fel­fri.

gjor­de ett bra lopp trots att han fick ge sig på speed i ut­tag­ning­en. Fint lä­ge. gick i rygg le­da­ren i sitt för­sök i Hol­land, fin häst.

4-1-7-2-3-9-5-6-8

Sto­lopp över lång di­stans och det ser in­te helt lätt­löst ut. Tip­set till som är en rik­tigt bra häst och som är snabb ut. Hon har in­te tes­tat di­stan­sen ti­di­ga­re men den bör in­te vål­la någ­ra pro­blem. Dock är for­men li­te osä­ker, det var en må­nad se­dan hon star­ta­de och hon har va­rit stru­ken ef­ter den star­ten. är en rik­tigt fin häst som bör­jar hit­ta for­men ef­ter lång från­va­ro. Hon var duk­tig vid se­gern se­nast, hon är spurt­stark så hon för fixa di­stan­sen.

age­rar li­te ojämnt och har in­te fått till det i si­na bå­da se­nas­te star­ter. In­nan dess var hon bra, hon trivs på di­stan­sen och får Björn Goop i vag­nen. har fått lopp i krop­pen och hon såg bra ut. Hon är väl­digt spee­dig och blir kusk­för­stärkt med Jor­ma Kon­tio nu.

3-10-2-12-9-8-4-7-6-1-11-5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.