Ung­häst­pro­fil

Bohusläningen - - Sport -

LÖF­TE. Per Nord­ström (bil­den) täv­lar fram­gångs­rikt i år­gångs­lop­pet för de unga häs­tar­na trots ett gans­ka li­tet ma­te­ri­al. I ons­da­gens stor­lopp fi­nal Bree­ders’ Cour­se med

600 000 kro­nor till vin­na­ren har han två häs­tar till start. Löf­tet Good Vi­bes blir fa­vo­rit och hon har bäst chans att vin­na. Han star­tar även Ci­el Wibb i lop­pet. Det kan bli en bra ons­dag för Per.

SPETSSTRID­EN

V86-1: 1 Victo­ry Lee ut­ma­nas främst av stall­kam­ra­ten 5 Ne­e­lix som får ta över?

V86-2: Fle­ra är rik­tigt start­snab­ba men in­te omöj­ligt att 7 Otro­ligo­så­fin kan nå spets.

V86-3: Svårt med så här unga häs­tar, fle­ra har vi­sat start­snabb­het. 4 Good Vi­bes?

V86-4: 3 Lo­ve­mo­re är spetsfa­vo­rit.

V86-5: 3 Prin­cess Klos­ter, 5 Lee Sån­na och 8 OM Fast­steep gör upp, för­del 5.

V86-6: 1 Spee­dy Til­ly är snabb men ut­ma­nas främst av 2, 3, och 4. Bör dock hål­la upp.

V86-7: Här blir det full kör­ning. 2 Glo­bal Ta­ke­o­ver är knapp spetsfa­vo­rit.

V86-8: Stall­kam­ra­ter­na 3 Aper­fectt­ric och 6 Flo­rist är snab­ba, 6 får ta över spets?

har fy­ra seg­rar på sex star­ter i år och han har sett väl­digt kraft­full ut på sisto­ne. De två se­nas­te lop­pen har han vun­nit från ut­vän­digt le­da­ren, se­nast hand­la­de det om V75 på Char­lot­tenlund. Bra chans men lä­get kan stäl­la till det då han in­te är nå­gon blixt från start. Vi chan­sar på ett Flem­ming Jen­sen hit­tar ut, då bör Dream Kås­gård vin­na.

har topp­form och vann ett V86lopp från ut­vän­digt le­da­ren se­nast. Nu är det li­te tuf­fa­re emot men hon har bra lä­ge och ska räk­nas på form. vin­ner of­ta och även han vann från ut­vän­digt le­da­ren se­nast. Även för hans del är det li­te tuf­fa­re emot den­na gång men lä­get är bra. är bra och hon ska pas­sas trots lä­get.

1-3-4-8-2-7-12-9-5-6-10

är en bra häst som trots fle­ra fi­na in­sat­ser än­nu in­te vun­nit i Ro­bert Berg­hs re­gi. Se­nast topp­spur­ta­de han från kön och vi­sa­de väl­digt fin form. Han är rik­tigt snabb ut och har hygg­lig chans att hål­la upp led­ning­en även om han blir ut­ma­nad. Vi li­tar på att han fix­ar det och le­der runt om. Spik. gör star­ka lopp he­la ti­den och är of­ta med i stri­den men han har kanske haft li­te svårt att vin­na lopp i år? Nu är lä­get då­ligt men mot­stån­det är in­te li­ka tufft som det han ställ­des mot se­nast. var rik­tigt fin i förs­ta star­ten i ny re­gi näst se­nast men fick press i led­ning­en se­nast och trött­na­de. Det var en li­te tvek­sam in­sats. Bak­spår nu är ett mi­nus men häs­ten har ka­pa­ci­tet att vin­na trots det.

1-8-9-12-2-7-10-3-6-11-4-5

trod­de vi på se­nast men ef­ter en för­sik­tig start fick han ett tungt lopp och gav upp. In­nan dess vi­sa­de han fin form. Han har vi­lat kort och är li­te svår­be­dömd men det är väl­digt bra för­ut­sätt­ning­ar här. blev störd till ga­lopp se­nast och ga­lop­pe­ra­de un­der for­ce­ring 1500 kvar gång­en in­nan. For­men är li­te svår­be­dömd men han var myc­ket bra då han vann V75 i som­ras och på sitt bäs­ta har han bra chans här. Dock svårt lä­ge och kort di­stans är ing­et plus.

gjor­de ett vet­tigt lopp ef­ter kort vi­la se­nast. Han har bra lä­ge och är snabb ut. Dess­utom har han vi­sat att han han­te­rar di­stan­sen bra. har vi­sat fin form en läng­re tid. Han har bra ut­gångs­lä­ge och får Jo­han Un­ter­ste­i­ner i vag­nen, pass upp. har myc­ket hög se­ger­pro­cent men frå­gan är om han käm­par li­ka väl nu som förr? har nor­malt en pas­san­de upp­gift men man lig­ger lågt från stall­håll ef­ter vi­la.

2-8-5-3-7-6-1-4-9-10

in­led­de året väl­digt lo­van­de och ra­da­de upp seg­rar. Hon satt fast ef­ter vi­la näst se­nast och såg fin ut men stan­na­de helt i led­ning­en i Oaksut­tag­ning­en se­nast. For­men är svår­be­dömd men nor­malt har hon bra chans trots bak­spår.

gick väl­digt starkt ef­ter ga­lopp i Oaksut­tag­ning­en och vi­sa­de fin form. Nor­malt är hon sta­bil och sä­ker. Hon är även här­dad i tuf­fast tänk­ba­ra kon­kur­rens. Har viss chans att nå spets. var fa­vo­rit i långa E3 i ju­ni men har in­te fått till det se­dan dess. Hon var ur­säk­tad av ett blytungt lopp i Oaksut­ta­ning­en men här har hon svårt lä­ge. fick kraf­ter kvar i Oaksut­tag­ning­en och såg form­stark ut. såg rik­tigt bra ut se­nast, spän­nan­de änd­ring­ar där.

9-6-12-3-7-11-10-4-1-5-8-2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.