Pre­em: Raf­fi­na­de­ri­be­slu­tet var en­dast kom­mer­si­ellt

Inga po­li­tis­ka på­tryck­ning­ar låg bakom be­slu­tet att dra till­ba­ka an­sö­kan om att byg­ga ut Pre­em­raff, en­ligt Pre­ems kom­mu­ni­ka­tions­chef, Da­ni Backteg. Det­ta ef­ter att mejl mel­lan bo­la­gets vd och re­ge­rings­kans­li­et nått da­gens ljus.

Bohusläningen - - Si­dan 1 - Niclas Jo­nas­son niclas.jo­nas­son @bo­husla­ning­en.se

Pre­em har fått till­ba­ka mil­jar­der i skat­ter och för­sök­te få yt­ter­li­ga­re peng­ar till­ba­ka från skat­te­in­be­tal­ning­ar. Men bo­la­get är in­te oro­a­de för fram­ti­den.

Sam­ti­digt har mil­jö­mi­nis­ter Isa­bel­la Lö­vin (MP) kal­lats till mil­jöut­skot­tet ef­ter att mi­nisterns stats­sek­re­te­ra­re mej­lat de­tal­jer om kom­man­de bud­get­sats­ning­ar till Pre­ems vd.

Pre­em drog på mån­da­gen till­ba­ka sin an­sö­kan om att byg­ga ut raf­fi­na­de­ri­et i Ly­se­kil. Strax där­ef­ter rap­por­te­ra­de Da­gens Ny­he­ter att bo­la­get fått mil­jard­stöd av sta­ten. Pre­em ska ha fått an­stånd för moms, ar­bets­gi­var­av­gif­ter och in­komst­skat­ter för 1,5 mil­jar­der kro­nor.

Bo­la­get för­sök­te ock­så få till­ba­ka och få upp­skov med att be­ta­la 2,27 mil­jar­der i ener­gi­och kol­di­ox­idskat­ter, så kal­la­de punkt­skat­ter. Nå­got som man fick av­slag på, ef­tersom det fanns en risk för att Pre­em in­te skul­le kun­na be­ta­la till­ba­ka, en­ligt tid­ning­en.

Pre­ems press­chef, Da­ni Backteg, be­kräf­tar för Bo­hus­lä­ning­en att bo­la­get fått an­stånd om 1,5 mil­jo­ner kro­nor. De peng­ar­na in­går i det stat­li­ga stöd­pa­ket som re­ge­ring­en lan­se­ra­de som ett svar på den fal­lan­de eko­no­min i co­ro­na­pan­de­mins spår.

– Se­dan fick vi munt­li­gen för­kla­rat för oss att punkt­skat­ter­na in­te in­går i det stat­li­ga stöd­pa­ke­tet. Där­för skul­le det hand­läg­gas ut­i­från ett nor­mallä­ge, sä­ger han.

Att det fanns

en far­hå­ga för att Pre­em in­te skul­le kun­na be­ta­la till­ba­ka för­kla­rar Backteg med att ol­jebran­schen är svår­be­räk­nad. Var­je köp kos­tar myc­ket peng­ar, och det är först fle­ra må­na­der se­na­re som peng­ar kom­mer åter till kas­san, me­nar Backteg.

– I den fa­sen viss­te vi in­te hur all­var­ligt co­vid skul­le va­ra. In­broms­ning­en gjor­de att i he­la Sy­deu­ro­pa stan­na­de folk in­om­hus, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Be­döm­ning­en var att vi gär­na vil­le in­vän­ta att be­ta­la, även om det är up­pen­bart att vi ha­de kun­nat gö­ra det. Dock fanns det en po­ten­ti­al till att det skul­le kos­ta mer än vad det an­nars skul­le gö­ra. Att vi skul­le va­ra tvung­na att säl­ja pro­duk­ter bil­li­ga­re el­ler ta av and­ra peng­ar. Men vi har ju kun­nat be­ta­la de skat­ter­na som vi be­höv­de.

Är ni oro­a­de över er lik­vi­di­tet?

– Nej. Det har va­rit ett an­strängt lä­ge, och det är fort­satt ett lä­ge där eko­no­min in­te är nor­mal. Vi på­ver­kas fort­fa­ran­de av det.

Un­der tis­da­gen

kal­la­des mil­jö­mi­nis­ter Isa­bel­la Lö­vin (MP) till mil­jöut­skot­tet ef­ter att Ex­pres­sen rap­por­te­rat om att hen­nes stats­sek­re­te­ra­re Eva Sved­ling mej­lat de­tal­jer om kom­man­de bud­get­sats­ning­ar till Pre­ems vd. I ett mejl skrev Sved­ling att det vo­re ”bra

om ni he­jar på” och syf­ta­de då på de grö­na bud­get­sats­ning­ar som re­ge­ring­en strax där­ef­ter avi­se­ra­de.

– Jag kan för­säk­ra att vårt be­slut in­te på nå­got sätt har haft att gö­ra med po­li­tis­ka på­tryck­ning­ar el­ler nå­gon form av po­li­tisk för­hand­ling. Be­slu­tet är till hund­ra pro­cent ett kom­mer­si­ellt be­slut ta­get av Pre­ems sty­rel­se.

– Det finns ingen­ting alls. Det finns ingen­ting bakom de spe­ku­la­tio­ner­na. Vi har haft en kon­struk­tiv di­a­log med po­li­ti­ker och de par­ti­er som är re­pre­sen­te­ra­de i re­ge­rings­kans­li­et, på ett sätt som är an­svars­fullt av ett bo­lag.

– Vi föl­jer en in­ve­ste­rings­pro­cess, där an­sö­kan är ett av de förs­ta ste­gen. Att an­sö­kan ta­git lång tid lig­ger in­te i vå­ra hän­der. Men ef­ter att man har fått an­sö­kan god­känd, då in­ve­ste­rar man vi­da­re. Det for­mel­la in­ve­ste­rings­be­slu­tet var sche­ma­lagt till nå­gon­stans förs­ta halv­å­ret 2021, vil­ket rent krasst in­ne­bär att vi av­slu­tar pro­jek­tet någ­ra må­na­der ti­di­ga­re än pla­ne­rat.

I ett press­med­de­lan­de som skic­ka­des ut un­der mån­da­gen stod det att pro­jek­tet va­rit re­surskrä­van­de.

– Jag har in­te mer upp­gif­ter än det som finns i press­med­de­lan­det. I en verk­sam­het av den art som vi be­dri­ver blir det ound­vik­ligt att det kos­tar att ut­veck­la och fors­ka. Vis­sa sa­ker bär frukt, and­ra gör det in­te, sä­ger Da­ni Backteg, press­chef på Pre­em.

Bild: Björn Lars­son Rosvall/tt

Pre­em drog på mån­da­gen till­ba­ka sin an­sö­kan om att få byg­ga ut Pre­em­raff i Ly­se­kil.

Bild: Press­bild

Da­ni Backteg, press­chef på Pre­em, för­ne­kar att det ska fin­nas nå­gon över­ens­kom­mel­se med re­ge­ring­en.

Bild: Amir Na­bi­za­deh/tt

Isa­bel­la Lö­vin (MP) kal­la­des på tis­da­gen till mil­jö­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.