Irn­nes Omi­ce­vic: ”Nu har jag fått ett li­tet ge­nom­brott”

Bohusläningen - - Sport - Erik Wei­e­fors erik.wei­e­fors@bo­husla­ning­en.se

Od­de­vold var på väg att tap­pa vik­ti­ga po­äng i top­pen av di­vi­sion 2. Det stod 2–2 i bo­hus­der­byt mot Greb­bestad och mat­chen var på väg att ta slut när fri­sparkslä­get kom. Då skic­ka­des en ano­nym 18-åring fram för att skju­ta. En kil­le som in­te spe­lat en en­da se­ni­or­match från start fick chan­sen – och tog den.

– Det är in­te vem som helst som ger en 18-åring från bän­ken en fri­spark i 90:e mi­nu­ten när det står 2–2 i ett der­by lik­som.

Or­den kom­mer från Irn­nes Omi­ce­vic som är den där 18-åring­en. Od­de­volds an­fal­la­re blev snabbt ett namn på al­las läp­par ef­ter att han av­gjort mot Greb­bestad med ett fri­sparks­mål.

– Om man har sett vå­ra trä­ning­ar så kan man in­te va­ra för­vå­nad och det var be­stämt se­dan in­nan att han skul­le slå den om han kom in. Han är otro­ligt skick­lig där men är mer än ba­ra en fri­sparks­skytt. Han tar stryk, ger stryk och är in­te rädd för nå­gon. Det krävs ett starkt hu­vud för det och han kom­mer att ha en stor fram­tid, sä­ger Od­de­vold­trä­na­ren Ri­kard Nils­son, som fick se Omi­ce­vics fri­spark gå i en per­fekt bå­ge över mu­ren och in i det vänst­ra krys­set.

– Nu har jag fått ett li­tet ge­nom­brott. In­te nå­got stort och så men det är ett steg hög­re, sä­ger hu­vud­per­so­nen när vi träf­far ho­nom någ­ra da­gar ef­ter der­byt där han blev match­hjäl­te.

Irn­nes Omi­ce­vic har

spe­lat åt­ta se­ri­e­mat­cher i år, al­la som in­hop­pa­re, vil­ket in­te är så un­der­ligt då det är hans förs­ta sä­song i Od­de­volds A-lag.

– Det känns bra. Klart att jag skul­le vil­ja ha mer spel­tid för att jag vet vad jag kan, men det är trä­na­ren som be­stäm­mer. Un­der de mi­nu­ter­na jag har fått har jag gjort det bra. I bör­jan var det myc­ket nytt men jag kom in i det gans­ka snabbt, be­rät­tar han.

Irn­nes har gjort skill­nad när han bli­vit in­bytt. Han hop­pa­de in bor­ta mot Åmål i au­gusti och sat­te 2–1 till Od­de­vold, vil­ket var hans förs­ta mål i se­ri­e­spe­let.

– Det var ock­så ett vik­tigt mål. Se­dan flöt det på med 3–1 och 4–1. Jag bi­drar med att öka tem­pot, sä­ger 18-åring­en som lyf­ter fram det käns­li­ga till­sla­get som en stor till­gång.

– Min bäs­ta egen­skap är min hö­ger­fot och jag kan av­slu­ta från näs­tan var som helst. Som mot Greb­bestad, det var ing­en tur­träff jag fick ut­an det är skick­lig­het. Det är li­te ta­lang och myc­ket trä­ning som lig­ger bakom. Jag har ett bra tryck och en rik­tigt vass hö­ger­fot, sä­ger ta­lang­en.

Trots att Omi­ce­vic

är Od­de­volds minst er­far­na spe­la­re var det allt­så han som fick an­sva­ret att skju­ta fri­spar­ken i det av­gö­ran­de lä­get.

– Det har vi ta­git in­nan på trä­ning­ar och match. Du kan va­ra 40 år ut­an att kun­na skju­ta och det hand­lar om vem som är bäst på det. Även om jag in­te är start­s­pe­la­re just nu så vet jag att för­tro­en­det finns där.

Var du in­te ner­vös?

– Fak­tiskt in­te för jag har bli­vit be­kväm med fri­spar­kar. Jag tänk­te: ska jag ta den med väns­tern el­ler hö­gern? Så stod Oscar (Ig­li­car) där med sin väns­ter så jag tog hö­gern.

Skju­ter du li­ka bra med väns­tern?

– Nej, in­te li­ka bra men näs­tan, sä­ger Omi­ce­vic och ler.

De se­nas­te sä­song­er­na har Irn­nes Omi­ce­vic till­hört Od­de­volds aka­de­mi. Från U15 till U19 har han gjort mål ef­ter mål och i vint­ras be­lö­na­des han med en per­ma­nent plats i A-trup­pen.

Då ha­de han re­dan fått de­bu­te­ra i årets förs­ta trä­nings­match mot Stenungsun­d. Det blev se­ger och ett mål från den då 17-åri­ge ta­lang­en.

Men spel på se­ni­or­ni­vå tes­ta­de Irn­nes fak­tiskt på re­dan för fy­ra år se­dan. Mo­der­klub­ben är Hogs­torps IF och där fick han som 14-åring spe­la i di­vi­sion 6. Den 9 september 2016 star­ta­de han på bän­ken, kom in och gjor­de mål, när Hogs­torp slog Munke­dals lag 2 med 8–1.

– Gjor­de jag mål? Jag minns det in­te så bra, sä­ger Irn­nes som fort­fa­ran­de bor kvar i för­äld­ra­hem­met i Hogs­torp.

De­but­sä­song­en i Od­de­vold

lär Irn­nes Omi­ce­vic dock in­te glöm­ma. La­get slåss om upp­flytt­ning till di­vi­sion 1 och fri­sparks­må­let mot Greb­bestad in­ne­bär att Vä­ners­borgs IF pe­ta­des ner från förstap­lat­sen i ta­bel­len.

Vad fram­ti­den ger Irn­nes Omi­ce­vic vet ing­en. Själv vill han in­te fun­de­ra på det ut­an tar hell­re steg för steg med tå­la­mod som led­ord.

” Jag har ett bra tryck och en rik­tigt vass hö­ger­fot Irn­nes Omi­ce­vic

Vad dröm­mer du om?

– Dröm­mar kan bli för sto­ra och kan för­säm­ra men­ta­li­te­ten. Det är bätt­re att ha små mål för att kun­na trap­pa upp sak­ta men sä­kert.

Hur ser ett av de små må­len ut?

– Att ta en start­plats i två­an, el­ler kanske till och med i et­tan. Gö­ra någ­ra mål och se­dan trap­pa upp, sva­rar Irn­nes Omi­ce­vic.

Bild: Ma­til­da Spetz

Irn­nes Omi­ce­vic och Od­de­vold ja­gar upp­flytt­ning till di­vi­sion 1. ”Om vi gör job­bet och har den mo­ra­len vi ha­de mot Greb­bestad så tror jag att vi tar hem det”, sä­ger den 18-åri­ge an­fal­la­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.