Fak­ta: Att tän­ka på in­för be­sö­ket

Bohusläningen - - Nyheter - Käl­la: Ud­de­val­la kom­mun

• Stan­na hem­ma om du har sym­tom av co­vid -19. • Ring till en­he­ten i för­väg och be­rät­ta att ni kom­mer på be­sök.

• Be­grän­sa hur många som kom­mer och be­sö­ker per till­fäl­le, gär­na in­te fler än 2-3 per­so­ner per lä­gen­het. • Skriv upp ditt namn på blan­kett som finns i din an­hö­ri­ges bo­stad för even­tu­ell smitt­spår­ning.

• Spri­ta hän­der­na och ta ett vi­sir vid en­trén på bo­en­det. Vi­sir an­vänds om ni kom­mer va­ra när­ma­re den bo­en­de än två me­ter. In­for­ma­tion om hy­gi­enru­ti­ner finns vid en­trén och i den an­hö­ri­ges bo­stad.

• Håll av­stånd un­der be­sö­ket, så väl till din an­hö­ri­ge som till per­so­nal och öv­ri­ga bo­en­de. • Stan­na i din an­hö­ri­ges bo­stad vid be­sö­ket och und­vik ge­men­sam­ma ut­rym­men med hän­syn till öv­ri­ga bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.