"Vi vill ska­pa en kun­skaps­fest i stan.

Bohusläningen - - Sverige & Världen -

Eri­ka Lan­ner, chef för No­bel­pris­mu­se­et. Un­der den kom­man­de vec­kan an­ord­nar mu­se­et ”No­bel Cal­ling Stock­holm”. Till­sam­mans med fle­ra and­ra ak­tö­rer som Stock­holm stad, lä­ro­sä­ten och bib­li­o­tek an­ord­nas ak­ti­vi­te­ter och pro­gram­punk­ter som all­män­he­ten kan ta del av. Nytt för i år är en ut­om­hus­bi­o­graf på Ser­gels torg som är öp­pen dyg­net runt till den 12 ok­to­ber. Där kan man tit­ta på kort­do­ku­men­tä­rer in­spi­re­ra­de av ti­di­ga­re års freds­pris­ta­ga­re, sä­ger Eri­ka Lan­ner. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.