Bohusläningen

Starkt kri­tis­ka till lax­od­ling­en

- Business · Career · Keith Urban · Norway · Smogen · Brandon Roy

Den pla­ne­ra­de lax­od­ling­en i So­tenäs är gi­gan­tisk och vän­tas ge tu­sen­tals nya jobb. Trots det­ta kan kom­mu­nen få svårt att loc­ka kvar ung­do­mar. Det me­nar en grupp So­tenäs­bor som är oro­li­ga över den nya eta­ble­ring­en och krä­ver mer fak­ta. – Vå­ra ung­do­mar vill in­te stå och od­la lax. Det är in­te in­tres­sant för dem, sä­ger Ur­ban Gross från Hun­ne­bo­strand.

Det är en gi­gan­tisk an­lägg­ning som pla­ne­ras i So­tenäs. Lax­od­lings­fa­bri­ken är tänkt att bli li­ka stor som mer än hal­va Smögen. Prislap­pen för pro­jek­tet be­räk­nas bli uppe­mot 20 mil­jar­der kro­nor.

En­ligt fö­re­ta­get som

står bakom sats­ning­en, Light­house Fi­nan­ce, kom­mer eta­ble­ring­en in­ne­bä­ra 2 000 nya jobb i kom­mu­nen, där det i dag bor to­talt drygt 9 000 per­so­ner.

Men nu stäl­ler sig So­tenäs­bor­na med Ur­ban Gross i spet­sen kri­tisk till pla­ner­na och me­nar att sats­ning­en san­no­likt in­te kom­mer loc­ka ung­do­mar att stan­na kvar i kom­mu­nen.

– Någ­ra kanske stan­nar, men in­te många. Vå­ra ung­do­mar vill in­te stå och od­la lax. Det är in­te in­tres­sant för dem. De vill i stäl­let ut­bil­da sig och job­ba med an­nat, be­rät­tar Ur­ban Gross.

Var­för då?

– De är in­tres­se­ra­de av mer hög­tek­no­lo­gis­ka jobb och ser in­te det här som nå­got loc­kan­de. Jag vet in­te hur vi ska loc­ka hit folk och mo­ti­ve­ra de att stan­na kvar med lax­od­ling. Jag får in­te ihop det.

En­ligt ho­nom bor­de kom­mu­nen sat­sa mer på hög­tek­no­lo­gis­ka fö­re­tag.

– Det skul­le va­ra en myc­ket bätt­re lös­ning, sä­ger han ut­an att spe­ci­fi­ce­ra vad för typ av fö­re­tag det i så fall skul­le va­ra.

Sam­ti­digt sä­ger Ur­ban Gross att Light­house Fi­nan­ce kom­mer få svårt att hit­ta ar­bets­kraft.

– Jag är oro­lig över att de kan be­hö­va hy­ra in folk från and­ra län­der, så som många and­ra fö­re­tag gör med hal­lon- och gran­ploc­ka­re. De kom­mer hit och job­bar i någ­ra vec­kor för att se­dan åka hem igen. Är det så vi vill ha det?.

So­tenäs­bon Tor­björn Lundh hål

ler del­vis med Ur­ban Gross – men de­lar in­te hans åsik­ter fullt ut.

– Slak­te­ri­et kom­mer gi­vet­vis in­te loc­ka ung­do­mar­na, det är jag gans­ka sä­ker på. Men det and­ra krä­ver per­so­nal med hög kom­pe­tens. Sam­ti­digt är det här en hög­tek­no­lo­gisk fa­brik, där myc­ket sköts ma­ski­nellt, sä­ger han.

Mats Ab­ra­hams­son (M),

kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i So­tenäs hål­ler in­te med.

– Jag kan in­te rik­tigt för­stå kri­ti­ken, det är ett kons­tigt re­so­ne­mang. Vå­ra med­bor­ga­re mås­te ha jobb och sys­sel­sätt­ning, in­te minst nu när ar­bets­mark­na­den är tuff på grund av co­ro­na­vi­ru­set. Jag tyc­ker in­te att man ska se ner på jobb, al­la jobb är li­ka vik­ti­ga, sä­ger han.

Bland yr­kes­tit­lar som kom­mer att ar­be­ta på fa­bri­ken finns ex­em­pel­vis bi­o­lo­ger, in­gen­jö­rer, pro­duk­tions­per­so­nal och ve­te­ri­nä­rer.

– Det är många oli­ka ty­per av jobb som krävs för att fa­bri­ken ska fun­ge­ra.

Det kom­mer ock­så att stäl­la en del krav på bo­stä­der åt nya med­ar­be­ta­re, me­nar Ab­ra­hams­son.

– Visst är det så, men sam­ti­digt har vi en bra di­a­log med vå­ra grann­kom­mu­ner. Tan­ken är att många av de nya ar­be­tar­na ska bo i Munke­dal el­ler Ta­num och pend­la med el-for­don till job­bet och till­ba­ka.

Roy Høiås är vd för Light­house Fi­nan­ce. Han sä­ger att in­du­strin är ett yp­per­ligt lä­ge för ung­do­mar att slus­sas in på ar­bets­mark­na­den.

– Det är en jät­te­bra möj­lig­het att få in en fot, in­te minst för skol­tröt­ta ung­do­mar, som i stäl­let vill ar­be­ta, sä­ger han.

Är du oro­lig över att ni in­te kom­mer hit­ta till­räck­ligt med ar­bets­kraft?

– Nej, jag är in­te alls oro­lig, det är li­te na­ivt att tro att vi får svårt med re­kry­te­rings­bi­ten. Många unga och äld­re vill job­ba in­om in­du­strin och ser det som ett me­nings­fyllt ar­be­te.

Kom­mer ni att be­hö­va hy­ra in ar­bets­kraft?

– Det är in­te omöj­ligt. I Nor­ge har vi ex­em­pel­vis ar­be­ta­re från oli­ka de­lar av värl­den som trivs väl­digt bra, dess­utom är det bra be­talt, be­rät­tar Roy Høiås.

Mats Ab­ra­hams­son är in­ne på sam­ma spår.

– Un­der upp­bygg­nads­pe­ri­o­den kan det myc­ket väl bli så att det kom­mer ar­be­ta­re från and­ra län­der, och det är ing­et kons­tigt. Så har and­ra fö­re­tag som ex­em­pel­vis Pre­em gjort ti­di­ga­re.

 ?? Bild: Ne­man­ja Ka­zic ?? Tor­björn Lundh, Ur­ban Gross, och Jan Hag­ness från So­tenäs, är kri­tis­ka över den gi­gan­tis­ka lax­od­ling­en i So­tenäs och me­nar att ut­red­ning­en är fylld med fak­ta­hål.
Bild: Ne­man­ja Ka­zic Tor­björn Lundh, Ur­ban Gross, och Jan Hag­ness från So­tenäs, är kri­tis­ka över den gi­gan­tis­ka lax­od­ling­en i So­tenäs och me­nar att ut­red­ning­en är fylld med fak­ta­hål.
 ?? Bild: Ma­til­da Spetz ?? Mats Ab­ra­hams­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i So­tenäs, är nöjd över lax­sats­ning­en, och hop­pas att det ger bätt­re jobb­möj­lig­he­ter för fler i Bo­hus­län.
Bild: Ma­til­da Spetz Mats Ab­ra­hams­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i So­tenäs, är nöjd över lax­sats­ning­en, och hop­pas att det ger bätt­re jobb­möj­lig­he­ter för fler i Bo­hus­län.
 ?? Bild: Ne­man­ja Ka­zic ?? Roy Høiås är vd för Light­house Fi­nan­ce, sä­ger att många ung­do­mar kom­mer att få in en fot på ar­bets­mark­na­den tack va­re lax­od­ling­en i So­tenäs.
Bild: Ne­man­ja Ka­zic Roy Høiås är vd för Light­house Fi­nan­ce, sä­ger att många ung­do­mar kom­mer att få in en fot på ar­bets­mark­na­den tack va­re lax­od­ling­en i So­tenäs.
 ??  ??
 ?? Ne­man­ja Ka­zic ne­ka@bo­husla­ning­en.se ??
Ne­man­ja Ka­zic ne­ka@bo­husla­ning­en.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden