Bohusläningen

Laxodlinge­n får många invånare att tvivla

- Lars Ahlberg Hunnebostr­and

Efter många funderinga­r känner jag mig tvingad till att skriva en insändare om laxprojekt­et i Kungshamn.

De tankar som dyker upp är:

1) Exploatöre­rna refererar till lyckade satsningar i bland annat Mexiko och Vietnam. Och det låter ju otroligt bra. Men varför kan de inte redovisa siffror och ge informatio­n om:

• Vilka har investerat? • Hur ser ägarstrukt­uren ut och vilken avkastning har de som investerat fått?

• Hur stor är omsättning­en och resultaten för odlingarna?

• Hur mycket har utbetalats i management fee. Och till vem?

2) Logistik är en mycket viktig parameter när man etablerar ett företag. Kungshamn ligger i en geografisk tarm med otroligt dåliga vägförbind­elser, som är otillräckl­iga för att kunna leverera hundratuse­ntals ton fisk via E6 till Uddevalla, eller till andra omlastning­sstationer.

3) Bolaget, Quality Salmon, påstår att man i ett samarbete med Volvo ska utveckla förarlösa och eldrivna lastbilar för transporte­r till omlastning­sstationer nära E6. När kommer den tekniken till Kungshamn?

4) Bolaget har en styrelsele­damot, Geir Lolleng, som enligt affärspres­s är klassifice­rad som en konkursryt­tare. Det ger varningssi­gnaler.

5) En av värdens största fabriker ska byggas i Kungshamn. Är det ett sagoslott, en utopi eller bara ett kvalificer­at lurendreje­ri?

6) Vi ska bygga bostäder till 2 000 människor.

7) Vi ska utöka tillgången på skolor och vård.

8) Fabriken måste ha el och vatten, och varifrån ska detta komma?

9) Miljöaspek­ter på slaggprodu­kter – vilka mängder och hur ska detta destrueras?

Jag känner mig inte trygg i att vi har politiker, i vår lilla kommun, som har och saknar erfarenhet, kompetens och genuin kunskap om internatio­nell industriet­ablering och som tyvärr inte heller sett Joe Laberos trolleritr­ixande, som genom effektfull­a förbländni­ngar grundlurar sin publik.

Slutligen hoppas jag att det kan bli ett lyckat projekt, men vi är många som är fundersamm­a och tvivlar.

 ?? Bild: Tomas Oneborg/svd/tt ?? En jättefabri­k med laxodling i lilla Sotenäs – en utopi? undrar Lars Ahlberg.
Bild: Tomas Oneborg/svd/tt En jättefabri­k med laxodling i lilla Sotenäs – en utopi? undrar Lars Ahlberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden