Bohusläningen

Lax­od­ling­en får många in­vå­na­re att tviv­la

- Lars Ahl­berg Hun­ne­bo­strand Business · Mexico · Vietnam · Volvo Cars · Joe (singer)

Ef­ter många fun­de­ring­ar kän­ner jag mig tving­ad till att skri­va en in­sän­da­re om lax­pro­jek­tet i Kungs­hamn.

De tan­kar som dy­ker upp är:

1) Ex­plo­a­tö­rer­na re­fe­re­rar till lyc­ka­de sats­ning­ar i bland an­nat Mex­i­ko och Vi­et­nam. Och det lå­ter ju otro­ligt bra. Men var­för kan de in­te re­do­vi­sa siff­ror och ge in­for­ma­tion om:

• Vil­ka har in­ve­ste­rat? • Hur ser ägar­struk­tu­ren ut och vil­ken av­kast­ning har de som in­ve­ste­rat fått?

• Hur stor är om­sätt­ning­en och re­sul­ta­ten för od­ling­ar­na?

• Hur myc­ket har ut­be­ta­lats i ma­na­ge­ment fee. Och till vem?

2) Lo­gistik är en myc­ket vik­tig pa­ra­me­ter när man eta­ble­rar ett fö­re­tag. Kungs­hamn lig­ger i en geo­gra­fisk tarm med otro­ligt då­li­ga väg­för­bin­del­ser, som är otill­räck­li­ga för att kun­na le­ve­re­ra hund­ra­tu­sen­tals ton fisk via E6 till Ud­de­val­la, el­ler till and­ra om­last­nings­sta­tio­ner.

3) Bo­la­get, Qu­a­li­ty Sal­mon, på­står att man i ett sam­ar­be­te med Vol­vo ska ut­veck­la fö­rar­lö­sa och el­driv­na last­bi­lar för trans­por­ter till om­last­nings­sta­tio­ner nä­ra E6. När kom­mer den tek­ni­ken till Kungs­hamn?

4) Bo­la­get har en sty­rel­se­le­da­mot, Geir Lol­leng, som en­ligt af­färs­press är klas­si­fi­ce­rad som en kon­kurs­ryt­ta­re. Det ger var­nings­sig­na­ler.

5) En av vär­dens störs­ta fa­bri­ker ska byg­gas i Kungs­hamn. Är det ett sa­go­slott, en uto­pi el­ler ba­ra ett kva­li­fi­ce­rat lu­ren­dre­je­ri?

6) Vi ska byg­ga bo­stä­der till 2 000 män­ni­skor.

7) Vi ska ut­ö­ka till­gång­en på sko­lor och vård.

8) Fa­bri­ken mås­te ha el och vat­ten, och var­i­från ska det­ta kom­ma?

9) Mil­jö­a­spek­ter på slagg­pro­duk­ter – vil­ka mäng­der och hur ska det­ta de­strue­ras?

Jag kän­ner mig in­te trygg i att vi har po­li­ti­ker, i vår lil­la kom­mun, som har och sak­nar er­fa­ren­het, kom­pe­tens och ge­nu­in kun­skap om in­ter­na­tio­nell in­du­stri­e­ta­ble­ring och som ty­värr in­te hel­ler sett Joe La­be­ros trol­le­ritrix­an­de, som ge­nom ef­fekt­ful­la för­bländ­ning­ar grund­lu­rar sin publik.

Slut­li­gen hop­pas jag att det kan bli ett lyc­kat pro­jekt, men vi är många som är fun­der­sam­ma och tviv­lar.

 ?? Bild: To­mas One­borg/svd/tt ?? En jät­te­fa­brik med lax­od­ling i lil­la So­tenäs – en uto­pi? und­rar Lars Ahl­berg.
Bild: To­mas One­borg/svd/tt En jät­te­fa­brik med lax­od­ling i lil­la So­tenäs – en uto­pi? und­rar Lars Ahl­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden