Jacobs­son (KD): Norsk gräns­de­batt mås­te vak­na

Bohusläningen - - Nyheter - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 00

Riks­dags­le­da­mo­ten Mag­nus Jacobs­son (KD) och Kent Hans­son (S) var på plats när en ny ham­bur­ger­re­stau­rang öpp­na­de i Svi­nesund. De­ras hopp om att grän­sen ska öpp­na snart igen är in­te för­lo­rat.

– Jag tror på gna­tan­det, sä­ger krist­de­mo­kra­ten.

Bless Bur­ger bör­ja­de pla­ne­ra sin öpp­ning i Svi­nesund i mit­ten av mars, i sam­ma tid som co­ro­na­pan­de­min bröt ut i lan­det. Att änd­ra pla­ner­na på grund av vi­ru­set var in­te snabb­matsked­jans me­lo­di ut­an den lät det lag­da kor­tet lig­ga. Strömstads kom­mu­nal­råd Kent Hans­son (S) och Mag­nus Jacobs­son knöt till­sam­mans ihop ett svenskt och ett norskt band när re­stau­rang­en in­vig­des un­der tors­dags­för­mid­da­gen.

– Det är bra synd att vi in­te kun­de få hit nå­gon från Nor­ge, men åt­minsto­ne bra att en so­ci­al­de­mo­krat och en krist­de­mo­krat kan kny­ta band ihop. Jag är här för att sig­na­le­ra att gräns­han­deln är su­per­vik­tig, sä­ger Mag­nus Jacobs­son.

Vägen är i

dags­lä­get lång till att Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen ska upp­fyl­la Nor­ges krav på smit­to­tal. De se­nas­te siff­ror­na vi­sar på 52 smit­ta­de per 100 000 in­vå­na­re un­der två vec­kor. Den siff­ran mås­te ner till un­der 20 för att grän­sen ska öpp­nas.

– Vi har för­sökt lig­ga på re­ge­ring­en för att den ska hit­ta ar­gu­ment mot Nor­ge för att fak­tiskt få till en gräns­öpp­ning. Det är in­te ba­ra vik­tigt ur ett han­del­s­per­spek­tiv, vi har levt med öpp­na grän­ser länge och många har släkt på bå­da si­dor. Men syn­bart har ingen­ting hänt än även om det på­går dis­kus­sio­ner på mi­nister­ni­vå, sä­ger Kent Hans­son (S).

Mag­nus Jacobs­son (KD)

tror in­te att nors­ka re­ge­ring­en kom­mer att gö­ra någ­ra änd­ring­ar i si­na krav på smit­to­tal.

– Ty­värr tror jag in­te det just nu. Då mås­te det till en dis­kus­sion från norskt håll. Jag tror att det i förs­ta hand av­görs när norr­män­nen trött­nar på den stäng­da grän­sen. Även de trivs med att rö­ra sig över grän­sen och det är först när de­bat­ten vak­nar som det kan bli för­änd­ring, sä­ger han.

Bå­da po­li­ti­ker­na är en­se om att även Nor­ge är be­ro­en­de av Sve­ri­ge sett till sjuk­vård och ut­bild­ning.

– Även fjäll­nä­ring­en är det, i Hem­se­dal har de knappt någ­ra bok­ning­ar alls nu in­för vin­tern, sä­ger Kent Hans­son (S).

Philip Jo­hans­son är

vd på Bless Bur­gers, re­stau­rang­en i Svi­nesund är de­ras fem­te en­het. Fö­re­ta­get bil­da­des i år och trots en mo­tig start har ti­den ock­så bju­dit på ljus­glim­tar.

– Vi har fått myc­ket po­si­tiv feed­back och det känns bra mot per­so­na­len att öpp­na nu. Vis­sa av dem har job­bat i lo­ka­len här i tio år, sä­ger han.

Bild: Ar­vid Brand­ström

riks­dags­le­da­mo­ten mag­nus Jacobs­son (kd) och kom­mu­nal­rå­det kent Hans­son (S) be­sök­te den ny­öpp­na­de ham­bur­ger­re­stau­rang­en i Svi­nesund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.