Av­loppsre­ning blir dyr histo­ria

Bohusläningen - - Oss Emellan -

11 ok­to­ber 2010. – Mitt av­lopp är helt i sin ord­ning, till dess att nå­gon vi­sat mot­sat­sen.

För­ra kom­mu­nal­rå­det Sven-olof Bur­man (M) är gram­se på kom­mu­nens mil­jö­folk. Frå­gan är om det räc­ker, när hit­tills 50–70 fas­tig­hets­ä­ga­re på sträc­kan Ljungski­le–ud­de­val­la fått an­märk­ning­ar på si­na en­skil­da av­lopp.

Det hand­lar om fas­tig­hets­ä­ga­re som nu kan kom­ma att tving­as in­ve­ste­ra i eg­na mi­nire­nings­verk för mel­lan 100 000 och 200 000 kro­nor per hus. Men det är in­te rim­ligt, me­nar Bur­man, att tving­as in­ve­ste­ra sto­ra be­lopp i nytt av­lopps­sy­stem, om man re­dan har ett som fun­ge­rar väl.

– Jag tyc­ker att myn­dig­he­ter­na ta­lar mot sig själ­va, sä­ger han och ci­te­rar läns­sty­rel­sens mil­jö­in­spek­tör Ma­ria Hü­bi­net­te ur en ar­ti­kel i GP: ”Det är in­te klart som korvspad att in­filt­ra­tions­an­lägg­ning­ar och mark­bäd­dar av svensk modell re­nar då­ligt”.

Sam­ti­digt som den allt dy­ra­re nya va-led­ning­en byggs mel­lan Ud­de­val­la och Ljungski­le, in­ven­te­ras av­lopp för hus som lig­ger ut­med den men för långt från led­ning­en för att an­slu­tas.

– Mel­lan 50 och 70 av­lopp har hit­tills fått an­märk­ning­ar på sträc­kan, be­rät­tar mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör Mo­ni­ka Pet­ters­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.