Fe­de­rer hyl­lar Na­dals re­kord i Grand slam

Bohusläningen - - Sport - TT-AFP

Ro­ger Fe­de­rer hyl­la­de Ra­fael Na­dal ef­ter att span­jo­ren tan­ge­rat schwei­za­rens re­kord i an­tal grand slam-tit­lar – 20 styc­ken.

”Jag hop­pas att 20 ba­ra är ett nytt steg för bå­das fort­sat­ta re­sa”, skri­ver Fe­de­rer på Twit­ter.

Na­dal tog i sön­dags sin 13:e ti­tel i Frans­ka mäs­ter­ska­pen när han be­seg­ra­de världs­et­tan No­vak Djo­ko­vic i tre ra­ka set i fi­na­len.

”Det är sär­skilt ena­stå­en­de att han har vun­nit Ro­land Gar­ros otro­li­ga 13 gång­er, vil­ket är en av de störs­ta be­drif­ter­na i idrott”, twitt­rar Fe­de­rer, som in­te kun­de va­ra med på gru­set i Pa­ris gå grund av en knä­ska­da.

”Jag har all­tid haft stor re­spekt för min vän Ra­fa som per­son och som mäs­ta­re. Som min störs­ta ri­val i många år tror jag att vi pus­hat varand­ra till att bli bätt­re spe­la­re.”

Den 39-åri­ge Fe­de­rer

tog sin se­nas­te grand slam-ti­tel i Austra­li­an Open för snart tre år se­dan. Trots stora ska­de­be­kym­mer, det se­nas­te är en knäo­pe­ra­tion, sik­tar han på yt­ter­li­ga­re ett år med fram­gång­ar i de stora tur­ne­ring­ar­na.

Det gör ock­så 34-åri­ge Na­dal. – Jag skul­le äls­ka att kun­na av­slu­ta kar­riä­ren som den med flest grand slam­tit­lar. Men det är ing­et jag kom­mer att tän­ka på om No­vak el­ler Ro­ger vin­ner. Man kan in­te all­tid bli miss­nöjd över att gran­nen byg­ger ett stör­re hus el­ler har en bätt­re mo­bil­te­le­fon, sä­ger Na­dal.

No­vak Djo­ko­vic, 33,

har ock­så grand slam-ti­tel­re­kor­det i sik­te. Just nu har han 17 styc­ken.

– Om jag trod­de att jag in­te skul­le kun­na lyc­kas skul­le jag slu­ta idag. Jag, Na­dal och Fe­de­rer har räk­nats bort många gång­er men fort­satt att kom­ma till­ba­ka och vi­sat att vi fort­fa­ran­de är bäst i värl­den. Mitt mål står fast – flest grand slam-tit­lar och vec­kor som num­mer ett på rank­ning­en, sä­ger Djo­ko­vic.

Han in­le­der nu sin 289:e vec­ka som världs­et­ta. Fe­de­rer har all­ra flest, 310 vec­kor. Na­dal har kvar andra­plat­sen på rank­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.