Fak­ta: Jes­si­cas råd

Bohusläningen - - Trädgård - Mi­kael K Nilsson/tt

Syn­ka års­ti­den. Om du ska plan­te­ra ett löv­fäl­lan­de träd, köp in­te ett som fort­fa­ran­de är helt grönt för det kom­mer att få pro­blem med nä­ring när det kom­mer tjä­le i mar­ken.

Ta re­da på vil­ka träd och bus­kar som trivs hos dig. Välj väx­ter som in­sek­ter och and­ra djur i din träd­gård kän­ner igen och sö­ker sig till. Fun­de­ra över om de nya plan­te­ring­ar­na ska ha bär och kun­na bi­dra med fö­da till fåg­lar.

Välj det som kan över­le­va. För­vän­ta dig in­te att ci­tron­träd ska kla­ra sig i Sve­ri­ge och stå kvar ut­om­hus vin­ter­tid.

Om väx­ten över­le­ver kom­man­de vint­rar blir den ock­så en na­tur­lig värd­växt för oli­ka in­sek­ter.

Ta re­da på mer in­nan du plan­te­rar, så att du in­te ris­ke­rar att ta in in­va­si­va ar­ter. Läs mer på Fri­tids­od­ling­ens Riks­or­ga­ni­sa­tions och Na­tur­vårds­ver­kets hem­si­dor. till som så att hon sät­ter plan­tan i en hink med vat­ten. Se­dan grä­ver hon en grop som är minst dub­belt så stor som själ­va rot­klum­pen.

– När jag har grävt klart och ska plan­te­ra fyl­ler jag all­tid den gro­pen med vat­ten som sak­ta får rin­na un­dan.

Stan­nar vatt­net kvar

är mar­ken vat­ten­sjuk och då kom­mer den nya väx­ten få svårt att kla­ra sig. Näs­ta steg för Jes­si­ca är att fyl­la gro­pen med egen­pro­du­ce­rad jord och an­nat or­ga­niskt ma­te­ri­al som löv, löv­mull och kvis­tar. På­sjord und­vi­ker hon.

– Den in­ne­hål­ler mest torv. Många kö­per jord, trots att de har egen. Man tror in­te att den du­ger, men det vill jag på­stå att den näs­tan all­tid gör.

Hon tilläg­ger:

– Åte­ran­vänd gär­na vatt­net som du har haft bus­ken el­ler trä­det i och häll i gro­pen du har grävt, sä­ger Jes­si­ca Lyon.

Och nu står blod­plom­mon­trä­det där mel­lan sy­re­ner och fång­ar upp vind från väst­si­dan. Det blom­mar ti­digt un­der vå­ren och loc­kar till sig väl­digt många bin och hum­lor.

Och bi­len med lös ljud­däm­pa­re? Jodå, den ska lap­pas ihop.

– Sil­vertejp och bunt­band är top­pen­bra ma­te­ri­al!

Bild: Clau­dio Bre­sci­a­ni

“Det är all­tid myc­ket bätt­re att väl­ja oli­ka sor­ters bus­kar och träd än en och sam­ma”, sä­ger Jes­si­ca Lyon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.