Sök Eu-bi­drag för bätt­re kol­lek­tiv­tra­fik!

Bohusläningen - - Debatt & Insändare - Chris­ter Wil­helms­son ord­fö­ran­de Järn­vägs­främ­jan­det

Vi upp­ma­nas att åka allt mer kol­lek­tivt (just nu ett un­dan­tag av kän­da skäl). Det är po­si­tivt, men då be­hö­ver in­fra­struk­tu­ren för­bätt­ras på fle­ra stäl­len för att kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska bli at­trak­tiv. Det gäl­ler spe­ci­ellt den spår­bund­na tra­fi­ken. Det häv­das of­ta att det sak­nas peng­ar till upp­rust­ning av in­fra­struk­tu­ren.

Det finns al­ter­na­tiv

att sö­ka bi­drag till upp­rust­ning­en. Det kan hand­la om bi­drag till upp­rust­ning av en järn­väg, elekt­ri­fi­e­ring, platt­forms­bygg­nad och lik­nan­de. Dess­utom bör det sat­sas mer på sä­ker­he­ten vid obe­va­ka­de järn­vägsö­ver­gång­ar En möj­lig­het är att kol­la upp med EU om det finns möj­lig­he­ter till bi­drag för upp­rust­ning och ny sats­ning på in­fra­struk­tu­ren. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att kon­tak­ta Na­tur­vårds­ver­ket och råd­frå­ga dem om bi­drags­peng­ar till Kli­mat­kli­vet.

Här bör re­gi­o­na­la myn­dig­he­ter ge­nom tjäns­te­män och po­li­ti­ker kol­la om det går att få bi­drag från Kli­mat­kli­vet för en för­bätt­rad kol­lek­tiv­tra­fik.

Bo­hus­ba­nans nor­ra

del be­hö­ver rustas upp liksom Ly­se­kils­ba­nan. Om det be­ta­las bi­drag till des­sa ba­nor kan det bli en snab­ba­re tra­fik. Ly­se­kil kan åter­få tåg­tra­fik.

Re­gi­o­nen bör till­sam­mans med kom­mu­ner­na age­ra för det­ta!

Bild: Las­se Ed­wartz

Chris­ter Wil­helms­son tyc­ker att re­gi­o­nens po­li­ti­ker bor­de age­ra för bätt­re tåg­tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.