Lands­la­get pla­ne­rar en bas ut­an­för Stock­holm

Bohusläningen - - Sport - TT

Ett nytt hög­kvar­ter för lands­lags­verk­sam­he­ten nord­väst om Stock­holm pla­ne­ras.

– Ett na­tio­nellt trä­nings- och ut­bild­ningscen­ter för att ut­veck­la spe­la­re, le­da­re och do­ma­re är en vik­tig pus­sel­bit och nu går ar­be­tet fram­åt, sä­ger för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Hå­kan Sjöstrand till Af­ton­bla­det.

För någ­ra år se­dan un­der­sök­te Svens­ka fot­boll­för­bun­det möj­lig­he­ter­na att byg­ga en lands­lags­bas i när­he­ten av Ar­lan­das­tad, men det pro­jek­tet föll på för höga bul­ler­ni­vå­er.

Sik­tet är nu

in­ställt på ett om­rå­de i Jär­fäl­la kom­mun, nä­ra Barkar­by, 15 kilo­me­ter nord­väst om cen­tra­la Stock­holm.

– Det är fullt möj­ligt att ha klart in­om fy­ra år, sä­ger ti­di­ga­re lands­lags­kap­te­nen Pa­trik An­ders­son, en av per­so­ner­na ba­kom pro­jek­tet, till Af­ton­bla­det .

– Vi har mött upp det som SVFF vill ha i en så­dan här an­lägg­ning. Det är var­ken långt till ci­ty el­ler Fri­ends och lig­ger i an­slut­ning till nya för­bi­far­ten, E18 och järn­vä­gen, sä­ger An­ders­son, nu­me­ra af­färs­ut­veck­la­re på bygg­kon­cer­nen Ser­ne­ke, till tid­ning­en.

– Till­sam­mans med Jär­fäl­la kom­mun ut­re­der vi plat­sen, dess om­giv­ning och ka­pa­ci­tet. Det­ta vill vi ska lan­da i en mar­kan­vis­ning.

Tan­ken är att an­lägg­ning­en på 61 000 kvadrat­me­ter ska in­ne­hål­la fot­bolls­pla­ner utom- och in­om­hus, gym, re­hab­kli­nik, pool, re­stau­rang, ut­bild­nings­lo­ka­ler, bo­en­de och even­tu­ell ho­tell­del.

– Vi vill att svensk fot­boll ska kun­na mä­ta sig med de bäs­ta lands­la­gen i värl­den. För att kun­na gö­ra det krävs för­ut­sätt­ning­ar som mä­ter sig med de ab­so­lut bäs­ta – kanske än­nu bätt­re ef­tersom vi är ett land i nor­ra

Eu­ro­pa. Ett na­tio­nellt trä­nings- och ut­bild­ningscen­ter för att ut­veck­la spe­la­re, le­da­re och do­ma­re är en vik­tig pus­sel­bit och nu går ar­be­tet fram­åt. Vi har upp­da­te­rat krav­spe­cen. Det skul­le bli en des­ti­na­tion för al­la svens­ka lands­lag, sä­ger Hå­kan Sjöstrand till Af­ton­bla­det.

Men för­bun­det har

in­te för av­sikt att äga el­ler dri­va an­lägg­ning­en. Sjöstrand ser hel­ler in­te an­lägg­ning­en som ett hö­g­risk­pro­jekt för för­bun­det.

– Nej, det tyc­ker jag in­te. Men att få ihop eko­no­mi, kal­ky­ler och för­hand­ling­ar blir nyc­keln. Vi har sto­ra krav men ser oss som hy­res­gäs­ter till skill­nad mot på Fri­ends. Även i tuf­fa ti­der är det vik­tigt att ha nå­got att se fram mot, nå­got som främ­jar ut­veck­ling och tar oss fram­åt. Det är rim­ligt med ett slut­ligt be­sluts­un­der­lag un­der näs­ta år, sä­ger Sjöstrand till Af­ton­bla­det.

Vi vill att svensk fot­boll ska kun­na mä­ta sig med de bäs­ta lands­la­gen i värl­den.

ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Fot­boll­för­bun­det

Bild: Jo­nas Ek­strö­mer

Fot­bolls­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Hå­kan Sjöstrand hop­pas att pla­ner­na på ett na­tio­nellt trä­nings- och ut­bild­ningscen­ter blir verk­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.