Be­slut: Ben­der­s­väg öp­pen fem år fram­åt

Bohusläningen - - Nyheter - Ken­neth Eriks­son ke­ne­ri@bo­husla­ning­en.se 0522-99451

Kär­ranäs­vä­gen är nu säk­rad för all­män­he­tens an­vänd­ning. Det blev klart ef­ter tre klubb­slag i ons­da­gens kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Se­dan ti­di­ga­re är det tre ären­den som hängt ihop ge­nom he­la pro­ces­sen mel­lan kom­mu­nen och Ben­ders. Dels en över­ens­kom­mel­se om rätt för all­män­he­ten att an­vän­da sig av Kär­ranäs­vä­gen, i ut­byte mot att kom­mu­nen ge­nom­för en mark­för­sälj­ning­s­och by­tes­af­fär med Ben­ders. Dels ock­så ett av­tal som ger Ben­ders er­sätt­ning av kom­mu­nen med 150 000 kro­nor per år för att skö­ta snöröj­ning och un­der­håll av Kär­ranäs­vä­gen un­der fem år fram­åt.

Det tred­je av­ta­let

som god­kän­des av full­mäk­ti­ge är ett av­tal som gäll­de öp­pet­hål­lan­det av Kär­ranäs­vä­gen för pe­ri­o­den 2017–2019, men som in­te nått kom­mun­full­mäk­ti­ges bord för­rän nu.

Runt av­ta­len har det rått en del tur­bu­lens i den po­li­tis­ka kam­ma­ren se­dan full­mäk­ti­ge be­hand­la­de av­ta­len i feb­ru­a­ri. Ti­di­ga­re ord­fö­ran­den i kom­mun­sty­rel­sen, Chris­ter Hass­le­bäck (UP), yr­ka­de på en an­nan skriv­ning men blev ned­rös­tad. Ing­et ge­hör från ma­jo­ri­te­ten blev det för Ro­ger Jo­hans­son (L) och Torsten Torstens­son (C) som yr­ka­de på av­slag för nytt­jan­de­rät­ten.

Kär­ranäs­vä­gen är en

en­skild väg som länge va­rit stängd för all­män­he­ten. Dock öpp­na­des vägen 2015 som al­ter­na­tiv när tra­fi­ken ge­nom tunn­lar­na på 44:an be­grän­sa­des vid re­no­ve­rings­ar­be­te. Kom­mun­sty­rel­sen har se­dan dess ve­lat för­säk­ra sig om att Kär­ranäs­vä­gen och den in­til­lig­gan­de gång- och cy­kel­vä­gen för­blir öp­pen för Ud­de­val­la­bor­na.

Bild: Ken­neth Eriks­son

Pri­vat­per­so­ner och fö­re­tag kan nu fort­sät­ta ut­nytt­ja kär­ranäs­vä­gen på ben­ders om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.