Bohusläningen

Miljardsat­sande lax-vd tog olagliga lån av egna bolaget

Satsningen på en landbasera­d laxodling är i blåsväder sedan en styrelsele­damot avgått efter avslöjande om miljonskul­der till kronofogde­n. Tidigare har även Roy Høiås tagit olagliga lån av Lighthouse finance, bolaget bakom satsningen.

- Niclas Jonasson niclas. jonasson@bohuslanin­gen.se

Quality salmon, bolaget bakom miljardsat­sningen på laxodling i Sotenäs, skakas efter ett avhopp från styrelsen. Nu kan Bohuslänin­gen avslöja att moderbolag­et Lighthouse finance dragits med ekonomiska problem – och att bolagets vd tagit olagliga lån från företaget.

Lighthouse finance, bolaget bakom miljardsat­sningen på en landbasera­d laxodling i Sotenäs, har sedan starten 2013 dragits med ekonomiska problem. Det visar bolagets årsredovis­ningar som

Bohuslänin­gen tagit del av. Lighthouse finance är ett bolag som arbetar med att finansiera olika projekt inom sjömatsind­ustrin.

Bolagets likviditet, den kortsiktig­a

betalnings­förmågan, har varit ifrågasatt sedan bolaget startade. I den första revisionsr­apporten påtalar revisorn att det finns frågetecke­n kring Lighthouse finance fortsatta drift.

”Det har uppstått en förlust på 1 001 792 kronor för räkenskaps­året 2013 och företagets skulder överskride­r aktiekapit­alet med 971 792 kronor. Företaget har en pågående tvist med en kund som utgör en väsentlig andel av företagets omsättning. Dessa förhålland­en indikerar att det föreligger en väsentlig osäkerhet som kan skapa tvivel kring företagets förmåga till fortsatt drift”, står det i revisorsbe­rättelsen.

Även om Lighthouse

finance gör en vinst tredje året fortsätter skulderna att öka. 2015 har bolaget nästan 6,5 miljoner norska kronor i skuld, jämfört med aktiekapit­alet på blott 30 000.

Bolaget har tvingats låna pengar från aktieägarn­a för att rädda resultatet. Vilket inte är konstigt, enligt Roy Høiås, vd för Lighthouse finance.

– Vi var i uppstartsf­arten med begränsad likviditet och vi styrkte upp med lån för att stötta bolaget. Det har betalats tillbaka, säger han.

Över de följande åren går bolagets driftsresu­ltat upp och ner, med en förlust på 2,2 miljoner norska kronor 2016 och en vinst på drygt 780 000 året därpå. 2018 betonar bolaget själva att likviditet­en är ansträngd.

”Efter återbetaln­ing av leverantör­sskuld och andra skulder anses likviditet­en vara krävande och styrelsen kommer löpande utvärdera företagets kapitalbeh­ov för att säkra tillräckli­g likviditet”, skriver bolaget i årsberätte­lsen för 2018.

Men Roy Høiås

menar att det inte är konstigt att ett nystartat företag som är mitt i en expansion har likviditet­sproblem.

– Det är bra. Du ser bara på en liten del av bolaget. Bolaget består av flera olika företag; ett norskt, ett danskt, ett amerikansk­t och ett indiskt. Det norska bolaget är bara en liten del av strukturen, säger han och lägger till:

– Vi har omsättning och insättning lokalt, i det land som vi gör affären i. Om två länder jobbar på samma sak går 50 procent till det landet det är i och 50 procent till resten av gruppen. Och vi tjänar pengar på finansieri­ngen vi skapar, enkelt uttryckt provision.

Vi får en del dag ett och resten under avtalets löptid.

2016 hade bolaget förlorat det egna kapitalet. Revisionsr­apporten påpekade året därpå att i det långa loppet kan det ha betydelse för bolagets fortsatta drift.

Trots det ansträngda läget som rådde 2017 betalade bolaget ut lån till en anställd och en aktieägare. Totalt lånades drygt 1,1 miljoner norska kronor ut. Lånen fick kritik av revisorn, som kallade det för ett olagligt lån. Lånet bröt mot den norska aktielagen och det hade inte ställts säkerhet för återbetaln­ing.

Även bolaget själva nämner det olagliga lånet i sin årsrapport. Lånet till den anställda förklaras med att en skuld betalats genom flera olika kontokort utställda på personen.

”Det har också uppstått en fordran på verkställa­nde direktör på 427 264 kronor.”

Den verkställa­nde direktören för Lighthouse finance är samma person som är vd för laxsatsand­e Quality Salmon i Sotenäs: Roy Høiås.

– Det var en betalning av lön som blev bokförd som ett lån. Och som du kan se så blev det ordnat när revisorn påpekade det, säger han.

– Om du driver en business så granskar revisorn och lämnar en kommentar om saker de inte önskar ska ske och det som de önskar ska korrigeras. Då lämnade revisorn en kommentar om att den betalninge­n kunde ha ansetts varit ett lån, och då reverserad­e vi det. Det är vanliga korrigerin­gar.

Även året därpå tas ett olagligt lån. Den här gången på 750 000 norska kronor. I såväl revisionsr­apporten som verksamhet­sberättels­en beskrivs det som en ”aktieägare” som lånat pengar.

Men när Roy Høiås får frågan om den skulden vill han inte svara.

– Du försöker framställa oss som om vi försöker lura någon eller som att vi har gjort olaglighet­er. Den diskussion­en vill jag bara avsluta med dig.

 ??  ?? Revisionen anmärkte på Roy Høiås, vd för Quality salmon och Lighthouse finance, lån på drygt 400 000 norska kronor.
Revisionen anmärkte på Roy Høiås, vd för Quality salmon och Lighthouse finance, lån på drygt 400 000 norska kronor.
 ?? Bild: Niclas Jonasson ??
Bild: Niclas Jonasson
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden