Bohusläningen

Mil­jard­sat­san­de lax-vd tog olag­li­ga lån av eg­na bo­la­get

Sats­ning­en på en land­ba­se­rad lax­od­ling är i blåsvä­der se­dan en sty­rel­se­le­da­mot av­gått ef­ter av­slö­jan­de om mil­jonskul­der till kro­no­fog­den. Ti­di­ga­re har även Roy Høiås ta­git olag­li­ga lån av Light­house fi­nan­ce, bo­la­get bakom sats­ning­en.

- Niclas Jo­nas­son niclas. jo­nas­son@bo­husla­ning­en.se

Qu­a­li­ty sal­mon, bo­la­get bakom mil­jard­sats­ning­en på lax­od­ling i So­tenäs, ska­kas ef­ter ett av­hopp från sty­rel­sen. Nu kan Bo­hus­lä­ning­en av­slö­ja att mo­der­bo­la­get Light­house fi­nan­ce dra­gits med eko­no­mis­ka pro­blem – och att bo­la­gets vd ta­git olag­li­ga lån från fö­re­ta­get.

Light­house fi­nan­ce, bo­la­get bakom mil­jard­sats­ning­en på en land­ba­se­rad lax­od­ling i So­tenäs, har se­dan star­ten 2013 dra­gits med eko­no­mis­ka pro­blem. Det vi­sar bo­la­gets års­re­do­vis­ning­ar som

Bo­hus­lä­ning­en ta­git del av. Light­house fi­nan­ce är ett bo­lag som ar­be­tar med att fi­nan­si­e­ra oli­ka pro­jekt in­om sjö­mats­in­du­strin.

Bo­la­gets lik­vi­di­tet, den kort­sik­ti­ga

be­tal­nings­för­må­gan, har va­rit ifrå­ga­satt se­dan bo­la­get star­ta­de. I den förs­ta re­vi­sions­rap­por­ten på­ta­lar re­vi­sorn att det finns frå­ge­tec­ken kring Light­house fi­nan­ce fort­sat­ta drift.

”Det har upp­stått en för­lust på 1 001 792 kro­nor för rä­ken­skaps­å­ret 2013 och fö­re­ta­gets skul­der över­skri­der ak­ti­e­ka­pi­ta­let med 971 792 kro­nor. Fö­re­ta­get har en på­gåen­de tvist med en kund som ut­gör en vä­sent­lig an­del av fö­re­ta­gets om­sätt­ning. Des­sa för­hål­lan­den in­di­ke­rar att det fö­re­lig­ger en vä­sent­lig osä­ker­het som kan ska­pa tvi­vel kring fö­re­ta­gets för­må­ga till fort­satt drift”, står det i re­vi­sors­be­rät­tel­sen.

Även om Light­house

fi­nan­ce gör en vinst tred­je året fort­sät­ter skul­der­na att öka. 2015 har bo­la­get näs­tan 6,5 mil­jo­ner nors­ka kro­nor i skuld, jäm­fört med ak­ti­e­ka­pi­ta­let på blott 30 000.

Bo­la­get har tving­ats lå­na peng­ar från ak­tieä­gar­na för att räd­da re­sul­ta­tet. Vil­ket in­te är kons­tigt, en­ligt Roy Høiås, vd för Light­house fi­nan­ce.

– Vi var i upp­starts­far­ten med be­grän­sad lik­vi­di­tet och vi styrk­te upp med lån för att stöt­ta bo­la­get. Det har be­ta­lats till­ba­ka, sä­ger han.

Över de föl­jan­de åren går bo­la­gets drifts­re­sul­tat upp och ner, med en för­lust på 2,2 mil­jo­ner nors­ka kro­nor 2016 och en vinst på drygt 780 000 året där­på. 2018 be­to­nar bo­la­get själ­va att lik­vi­di­te­ten är an­strängd.

”Ef­ter åter­be­tal­ning av le­ve­ran­törs­skuld och and­ra skul­der an­ses lik­vi­di­te­ten va­ra krä­van­de och sty­rel­sen kom­mer lö­pan­de ut­vär­de­ra fö­re­ta­gets ka­pi­tal­be­hov för att säk­ra till­räck­lig lik­vi­di­tet”, skri­ver bo­la­get i års­be­rät­tel­sen för 2018.

Men Roy Høiås

me­nar att det in­te är kons­tigt att ett nystar­tat fö­re­tag som är mitt i en ex­pan­sion har lik­vi­di­tets­pro­blem.

– Det är bra. Du ser ba­ra på en li­ten del av bo­la­get. Bo­la­get be­står av fle­ra oli­ka fö­re­tag; ett norskt, ett danskt, ett ame­ri­kanskt och ett in­diskt. Det nors­ka bo­la­get är ba­ra en li­ten del av struk­tu­ren, sä­ger han och läg­ger till:

– Vi har om­sätt­ning och in­sätt­ning lo­kalt, i det land som vi gör af­fä­ren i. Om två län­der job­bar på sam­ma sak går 50 pro­cent till det lan­det det är i och 50 pro­cent till res­ten av grup­pen. Och vi tjä­nar peng­ar på fi­nan­sie­ring­en vi ska­par, en­kelt ut­tryckt pro­vi­sion.

Vi får en del dag ett och res­ten un­der av­ta­lets löp­tid.

2016 ha­de bo­la­get för­lo­rat det eg­na ka­pi­ta­let. Re­vi­sions­rap­por­ten på­pe­ka­de året där­på att i det långa lop­pet kan det ha be­ty­del­se för bo­la­gets fort­sat­ta drift.

Trots det an­sträng­da lä­get som råd­de 2017 be­ta­la­de bo­la­get ut lån till en an­ställd och en ak­tieä­ga­re. To­talt lå­na­des drygt 1,1 mil­jo­ner nors­ka kro­nor ut. Lå­nen fick kri­tik av re­vi­sorn, som kal­la­de det för ett olag­ligt lån. Lå­net bröt mot den nors­ka ak­ti­e­la­gen och det ha­de in­te ställts sä­ker­het för åter­be­tal­ning.

Även bo­la­get själ­va näm­ner det olag­li­ga lå­net i sin års­rap­port. Lå­net till den an­ställ­da för­kla­ras med att en skuld be­ta­lats ge­nom fle­ra oli­ka kon­to­kort ut­ställ­da på per­so­nen.

”Det har ock­så upp­stått en ford­ran på verk­stäl­lan­de di­rek­tör på 427 264 kro­nor.”

Den verk­stäl­lan­de di­rek­tö­ren för Light­house fi­nan­ce är sam­ma per­son som är vd för lax­sat­san­de Qu­a­li­ty Sal­mon i So­tenäs: Roy Høiås.

– Det var en be­tal­ning av lön som blev bok­förd som ett lån. Och som du kan se så blev det ord­nat när re­vi­sorn på­pe­ka­de det, sä­ger han.

– Om du dri­ver en bu­si­ness så grans­kar re­vi­sorn och läm­nar en kom­men­tar om sa­ker de in­te öns­kar ska ske och det som de öns­kar ska kor­ri­ge­ras. Då läm­na­de re­vi­sorn en kom­men­tar om att den be­tal­ning­en kun­de ha an­setts va­rit ett lån, och då re­ver­se­ra­de vi det. Det är van­li­ga kor­ri­ge­ring­ar.

Även året där­på tas ett olag­ligt lån. Den här gång­en på 750 000 nors­ka kro­nor. I så­väl re­vi­sions­rap­por­ten som verk­sam­hets­be­rät­tel­sen be­skrivs det som en ”ak­tieä­ga­re” som lå­nat peng­ar.

Men när Roy Høiås får frå­gan om den skul­den vill han in­te sva­ra.

– Du för­sö­ker fram­stäl­la oss som om vi för­sö­ker lu­ra nå­gon el­ler som att vi har gjort olag­lig­he­ter. Den dis­kus­sio­nen vill jag ba­ra av­slu­ta med dig.

 ??  ?? Re­vi­sio­nen an­märk­te på Roy Høiås, vd för Qu­a­li­ty sal­mon och Light­house fi­nan­ce, lån på drygt 400 000 nors­ka kro­nor.
Re­vi­sio­nen an­märk­te på Roy Høiås, vd för Qu­a­li­ty sal­mon och Light­house fi­nan­ce, lån på drygt 400 000 nors­ka kro­nor.
 ?? Bild: Niclas Jo­nas­son ??
Bild: Niclas Jo­nas­son
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden