19 oktober

Bohusläningen - - Oss Emellan -

Tor

I dag har och namns­dag. To­re stam­mar från det fornnor­dis­ka Tho­rir. Det är bil­dat av nam­net på åsk­gu­den Tor och är ett ord för ’man’. To­re fö­re­kom re­dan på 1000-talet och var po­pu­lärt un­der 1910- till 1930-talet. Om­kring 17 100 bär nam­net (med el­ler ut­an h), cir­ka 5 700 har det som till­tals­namn, med me­del­ål­dern 65. Tor är nam­net på den vid si­dan av Oden för­näms­ta gu­den i nor­disk my­to­lo­gi. Först på 1800-talet bör­ja­de nam­net an­vän­das som per­son­namn. Om­kring 8 400 he­ter Tor el­ler Thor, cir­ka 4 100 kal­las så, med me­del­ål­dern 33. var en lek­full film i re­gi av

och vis­sa kri­ti­ker jäm­för­de be­at­lar­na med brö­der­na Marx.

Ri­chard Les­ter,

...rös­ter mot 12, och 34 ned­lag­da, blev re­sul­ta­tet när Sov­je­tu­ni­o­nens par­la­ment Högs­ta sov­jet för 30 år se­dan, 1990, rös­ta­de för le­da­ren plan för att in­fö­ra mark­nads­e­ko­no­mi i lan­det.

Mi­chail Gor­batjovs För 45 år se­dan,

1975, föd­des ar­tis­ten

Lars Win­ner­bäck.

Han häm­tar in­spi­ra­tion från den svens­ka vistra­di­tio­nen, rock­mu­sik samt svensk och ir­ländsk folk­mu­sik. Tex­ter­na är of­ta me­lan­ko­lis­ka och sam­ti­da. Win­ner­bäck har gjort fle­ra tur­né­er och sam­ar­be­tat med ar­tis­ter som Han har ock­så släppt många al­bum, ex­em­pel­vis ”Tänk om jag ång­rar mig, och sen ång­rar mig igen” (2009) och fjol­å­rets ”Eld­tup­pen”.

Miss Li. För 80 år se­dan,

1940, föd­des den brit­tis­ke skå­de­spe­la­ren

Han ge­stal­ta­de hu­vud­rol­len i den brit­tis­ka tv-se­ri­en ”Den sjung­an­de de­tek­ti­ven” (1986). Han har ock­så spe­lat kom­mis­sa­rie Mai­g­ret i en eng­elsk tv-se­rie (1992) och ef­ter­träd­de i rol­len som pro­fes­sor Dum­ble­do­re i sam­man­lagt sex Har­ry Pot­ter-fil­mer.

Mi­chael Gam­bon. Ri­chard Har­ris

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.