Fak­ta: Bar­nets rätt att kon­tak­ta do­na­torn

Bohusläningen - - Leva - (Käl­la: li­vio.se, sahl­grens­ka.se)

I Sve­ri­ge har barn som kommer till via do­na­tion rätt att få ve­ta iden­ti­te­ten på do­na­torn när bar­net upp­nått ”mo­gen ål­der”.

Då kan bar­net kon­tak­ta do­na­torn. Do­na­torn har dock inga ju­ri­dis­ka – el­ler and­ra – skyl­dig­he­ter gente­mot even­tu­el­la barn.

För al­la and­ra – även bar­nets för­äld­rar – är in­for­ma­tio­nen sek­re­tess­be­lagd. Do­na­torn kan in­te hel­ler få re­da på bar­nets iden­ti­tet.

På kli­ni­ken där be­hand­ling­en ut­förs får do­na­torn läm­na in­for­ma­tion om sig själv till bar­net, of­ta i form av ett per­son­ligt brev.

Om en pri­vat kli­nik skul­le stänga så är de en­ligt lag skyl­di­ga att över­fö­ra do­ku­men­ten till en an­nan vård­gi­va­re i pri­vat el­ler of­fent­lig vård, så att bar­nets rätt att få ta del av in­for­ma­tio­nen skyd­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.