Bohusläningen

Lax­bo­lag får kri­tik för brist på in­for­ma­tion

- Niclas Jo­nas­son niclas.jo­nas­son@bo­husla­ning­en.se

So­tenäs: Qua­li­ty sal­mon pre­sen­te­ra­de Vol­vo som en ”nyc­kel­part­ner” men ha­de ing­et av­tal med last­bilsjät­ten. På ons­da­gen möt­tes bo­la­get av kri­tik på ett in­for­ma­tions­mö­te i Kungs­hamn.

Qua­li­ty sal­mon får kri­tik för bris­tan­de in­for­ma­tion. På ons­da­gen pres­sa­des bo­la­gets vd, Roy Høiås, av frå­ge­stäl­la­re som und­ra­de vad som är sant av det som pre­sen­te­ras av bo­la­get. Men Høiås till­ba­ka­vi­sar kri­ti­ken.

Qua­li­ty sal­mon är ute på en charm­tur­né. Bo­la­get som står bakom mil­jard­sats­ning­en på en land­ba­se­rad lax­od­ling i So­tenäs har haft en rad in­for­ma­tions­mö­ten i kom­mu­nen. På ons­da­gen stod Fol­kets hus i Kungs­hamn på tur.

– Det är bra en­ga­ge­mang och det är vik­tigt för oss att kun­na kny­ta kon­tak­ter och få an­sik­ten på folk, sä­ger bo­la­gets vd Roy Høiås.

– I dag var det en kom­bi­na­tion mel­lan att kom­ma ut med fakta och in­for­ma­tion som är vik­tig, men vi vill ock­så eta­ble­ra re­la­tio­ner med in­du­strin. Vi mås­te job­ba till­sam­mans för att få till det och vi be­hö­ver bör­ja di­a­lo­gen i dag, fort­sat­te han om ons­da­gens mö­te som var rik­tat mot fö­re­ta­ga­re.

Men un­der mö­tet

fick Qua­li­ty sal­mon kri­tik för bris­tan­de in­for­ma­tion. I hu­vud­sak be­stod kri­ti­ken av att de av­tal som pre­sen­te­rats som part­ners till sats­ning­en egent­li­gen är van­li­ga le­ve­ran­törs­av­tal.

– Det finns löf­ten om av­tal men det är väl det en­da som va­rit kon­kret, sä­ger Tor­björn Lundh, en av per­so­ner­na som ti­di­ga­re krävt mer in­for­ma­tion av bo­la­get.

Un­der mö­tet del­tog även fö­re­trä­da­re från Si­e­mens, ett av de bo­lag som pre­sen­te­rats som en ”tek­nik- och di­gi­ta­li­se­rings­part­ner” till Qua­li­ty sal­mon. Tor­björn Lundh fick då möj­lig­het att stäl­la en frå­ga även till dem.

– Den allmänna opi­ni­o­nen har fått upp­fatt­ning­en om att Si­e­mens, Vol­vo och Vat­ten­fall går in med mil­jar­der. Upp­fatt­ning­en är att de sto­ra bo­la­gen står bakom det här, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men de har ba­ra skri­vit på av­tal. De har lo­vat att ’om ni vill kö­pa pro­duk­ter av oss, så får ni kö­pa pro­duk­ter av oss’.

Men Lund­hs kri­tik

till­ba­ka­vi­sas av

Roy Høiås.

– Det finns inga oklar­he­ter. Per­so­nen som står här med på­stå­en­den, de får han stå för med ’egen kap­pe’ (norskt ut­tryck, som be­ty­der att det får han stå för själv). Vi har av­tal med Vat­ten­fall och av­tal med Si­e­mens och det är inga van­li­ga le­ve­ran­törs­av­tal som han pra­tar om.

När Qua­li­ty sal­mon gjor­de en pre­sen­ta­tion för kom­mun­full­mäk­ti­ge i bör­jan av sep­tem­ber stod Vol­vo med som ”stra­te­gisk nyc­kel­part

ner” un­der lo­gistik och trans­port. Till ons­da­gens mö­te var fö­re­ta­get bort­ploc­kat från pre­sen­ta­tio­nen.

– Vi har ett sam­ar­be­te med Vol­vo, men ing­et ’let­ter of in­tent’ (en av­sikts­för­kla­ring) än. Det job­bas det med. Vol­vo har job­bat med oss för att byg­ga kon­cep­tet ut­i­från si­na tjäns­ter och där­för har vi rätt att an­vän­da Vol­vo som re­fe­rens. Men vi har ald­rig sagt att vi har en av­sikts­för­kla­ring med Vol­vo.

Men nu är det bort­ploc­kat från pre­sen­ta­tio­nen. Har ni va­rit otyd­li­ga i er kom­mu­ni­ka­tion?

– Vi har ta­git re­spon­sen från män­ni­skor som skri­ver och gör kons­ti­ga sa­ker och miss­upp­fat­tar oss. Där­för väl­jer vi nu en stra­te­gi om att hål­la en mi­ni­mi­ni­vå på in­for­ma­tio­nen. För det miss­bru­kas av många och det öns­kar vi in­te. Där­för har vi valt att ta bort Vol­vo och sä­ga att des­sa är fär­di­ga kon­trakt, de som vi har gått ut med press­med­de­lan­de om.

– Vi kun­de pra­ta om Vol­vo förr, men väl­jer in­te att gö­ra det läng­re ef­tersom det miss­bru­kas.

Tor­björn Lundh har va­rit med på samt­li­ga in­for­ma­tions­mö­ten. En­ligt ho­nom har det va­rit myc­ket ”ic­ke-in­for­ma­tion” på ti­di­ga­re mö­ten, och det var först på ons­da­gens träff som det kom fram klar­gö­ran­de fakta.

– Det har in­te bli­vit kla­ra­re nå­gon gång. För­u­tom i dag, nu blev det väl­digt myc­ket kla­ra­re. Det öpp­na­de sig och helt plöts­ligt kom det fram li­te san­ning. Det som de har styrkt ti­di­ga­re, det finns in­te.

Ons­da­gens in­for­ma­tions­träff di­rekt­sän­des på So­tenäs kom­muns Fa­ce­book-si­da, och på plats fanns en rad fö­re­trä­da­re från kom­mu­nen. Där­ibland kom­mun­di­rek­tö­ren Ma­ria Vi­kings­son.

– Vi tyc­ker att det är vik­tigt att ha en bra och öp­pen di­a­log. Vi har för­sökt gö­ra det så till­gäng­ligt vi kan i och med att vi in­te kan få in så myc­ket män­ni­skor här med tan­ke på co­ro­na.

Var­för är kom­mu­nen med?

– För att hål­la ihop histo­ri­en. Vi har va­rit med från bör­jan, sä­ger hon och me­nar att kom­mu­nens en­da åta­gan­de i pro­jek­tet är att ar­ren­de­ra ut mark.

Även kom­mu­nal­rå­det Mats Abra­hams­son (M) sa till Bo­hus­lä­ning­en för­ra vec­kan att kom­mu­nen en­bart ska ord­na med mar­ken.

Var­för ska då kom­mu­nen va­ra med, om ni ba­ra ar­ren­de­rar ut mar­ken?

– I näs­ta steg ska Qua­li­ty sal­mon gö­ra det själ­va. I det här ini­ti­a­la ske­det är det vik­tigt att kom­mu­nin­vå­nar­na och de som är in­tres­se­ra­de får in­for­ma­tion, sä­ger Ma­ria Vi­kings­son.

 ??  ??
 ?? Bild: Niclas Jo­nas­son ?? Roy Høiås, vd för Qua­li­ty sal­mon, un­der ons­da­gens in­for­ma­tions­träff på Fol­kets hus.
Bild: Niclas Jo­nas­son Roy Høiås, vd för Qua­li­ty sal­mon, un­der ons­da­gens in­for­ma­tions­träff på Fol­kets hus.
 ??  ?? Tor­björn Lundh är kri­tisk mot, vad han kal­lar, ”ic­ke-in­for­ma­tio­nen” som gått ut från Qua­li­ty sal­mon.
Tor­björn Lundh är kri­tisk mot, vad han kal­lar, ”ic­ke-in­for­ma­tio­nen” som gått ut från Qua­li­ty sal­mon.
 ??  ?? Kom­mun­di­rek­tör Ma­ria Vi­kings­son me­nar att kom­mu­nen vill hål­la ihop in­for­ma­tio­nen som går ut.
Kom­mun­di­rek­tör Ma­ria Vi­kings­son me­nar att kom­mu­nen vill hål­la ihop in­for­ma­tio­nen som går ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden