Bohusläningen

Ad­vo­kat­by­rå krä­ver lax­bo­lag på halv mil­jon

Mil­jard­sat­san­de lax­bo­la­get Qu­a­li­ty sal­mon är skuld­satt. Skul­den är värd över en halv mil­jon kro­nor och har gått till Kro­no­fog­den.

- Niclas Jo­nas­son niclas. jo­nas­son@bo­husla­ning­en.se Business · Brandon Roy · Volvo Trucks · Volvo Cars

Qu­a­li­ty sal­mon är mitt i ar­be­tet med att ta fram en mil­jö­an­sö­kan för jät­te­sats­ning­en på en lax­od­ling i So­tenäs. Nu kan Bo­hus­lä­ning­en av­slö­ja att bo­la­get har en halv mil­jon kro­nor i skul­der hos Kro­no­fog­den.

Qu­a­li­ty sal­mon bil­da­des i feb­ru­a­ri 2020 in­för mil­jard­sats­ning­en på en fö­re­tagspark i So­tenäs. I par­ken ska 100 000 ton lax od­las i Eu­ro­pas störs­ta land­ba­se­ra­de lax­od­ling.

Det unga fö­re­ta­get har haft ett mo­tigt förs­ta år.

Sty­rel­sen har vid två till­fäl­len gjorts om. Först när det fram­kom att en kom­mun­po­li­ti­ker ingick och se­dan när det vi­sa­de sig att en av sty­rel­se­med­lem­mar­na haft mil­jonskul­der hos Kro­no­fog­den.

Nu kan Bo­hus­lä­ning­en av­slö­ja att även Qu­a­li­ty sal­mon har skul­der hos Kro­no­fog­den. Den 14 ok­to­ber in­kom en an­sö­kan om fö­re­läg­gan­de hos myn­dig­he­ten på 584 880 kro­nor. Skul­den är till en ad­vo­kat­by­rå, som är spe­ci­a­li­se­rad på sam­hälls­bygg­nadsju­ri­dik, där bland an­nat fas­tig­hets- och mil­jörätt in­går.

När Bo­hus­lä­ning­en kon­tak­tar

Kro­no­fog­den, på mor­go­nen den 26 ok­to­ber, är skul­den än­nu in­te be­tald.

– Det är en fak­tu­ra som vi har mot­ta­git från en ad­vo­kat­by­rå, som vi är oe­ni­ga om. Jag dis­ku­te­rar in­te fö­re­tags­sam­ar­be­ten mel­lan två par­ter, Qu­a­li­ty sal­mon och en ad­vo­kat­by­rå. Men vi är oe­ni­ga, sä­ger Roy Høiås, vd för lax­bo­la­get.

Qu­a­li­ty sal­mon är mitt i pro­ces­sen med att ta fram en mil­jö­an­sö­kan för lax­od­ling­en och Høiås räk­nar med att den ska va­ra in­läm­nad in­nan ut­gång­en av året. Ad­vo­kat­by­rån har dock ing­et med den mil­jö­an­sö­kan att gö­ra, me­nar Høiås.

– Det är en re­la­tion som vi haft i en ti­dig fas och som in­te är ak­tiv läng­re. Nu har vi en oe­nig­het om om­fatt­ning­en av de upp­drag de gjort för oss och som de ska ha be­talt för. Vad är det för upp­drag de har ut­fört för er?

– Det är en sak mel­lan två fö­re­tag som jag själv­klart in­te går ut med. Det är in­te så att man går ut med in­for­ma­tion mel­lan två fö­re­tag i me­dia.

Roy Høiås vill dock in­te be­rät­ta vil­ket fö­re­tag det är som ar­be­tar med mil­jö­an­sö­kan, bort­sett från att det är en kon­sult­by­rå.

– Vi hål­ler på och pro­du­ce­rar den in­dust­ri­el­la do­ku­men­ta­tio­nen och vän­tar på plan­ar­be­tet från kom­mu­nen. När det är klart kan vi skic­ka in den, sä­ger han.

– Vår part­ner har den här funk­tio­nen i sin egen or­ga­ni­sa­tion. Det är en kon­sult­by­rå, mer än så kan jag in­te sä­ga just nu.

Roy Høiås hop­pas att Qu­a­li­ty sal­mon ska lö­sa oe­nig­he­ten man har med ad­vo­kat­by­rån.

– Vi har en di­a­log med ad­vo­kat­by­rån för att nå enig­het.

Bo­hus­lä­ning­en har sökt ad­vo­kat­by­rån för en kommentar, som dock av­bö­jer.

– På grund av ad­vo­ka­te­tis­ka skäl kan vi in­te kom­men­te­ra vil­ka kli­en­ter vi har, sä­ger en re­pre­sen­tant för ad­vo­kat­by­rån.

Qu­a­li­ty sal­mons pla­ner på att byg­ga en land­ba­se­rad lax­od­ling ut­an­för Kungs­hamn skul­le gö­ra den störs­ta av de­ras fa­briks­bygg­na­der till en av de störs­ta sam­man­håll­na fa­briks­bygg­na­der­na i värl­den. En­ligt pla­ner­na ska byg­get kos­ta upp till 20 mil­jar­der kro­nor. In­du­stri­om­rå­det täc­ker 140 hek­tar.

Bakom sats­ning­en står det nors­ka bo­la­get Light­house fi­nan­ce. Roy Høiås är även vd för det bo­la­get.

Bo­hus­lä­ning­en har ti­di­ga­re be­rät­tat att Høiås ta­git olag­li­ga lån av Light­house fi­nan­ce och att bo­la­get dra­gits med eko­no­mis­ka pro­blem. För­ra vec­kan fram­kom det ock­så att bo­la­get pre­sen­te­rat Vol­vo Last­vag­nar som en part­ner – ut­an att ha teck­nat nå­got av­tal med last­bilsjät­ten.

 ?? Bild: Björn Lars­son Rosvall/tt ?? roy Høiås, vd för Qu­a­li­ty sal­mon och Light­house fi­nan­ce, sä­ger att skul­den rör en oe­nig­het mel­lan bo­la­get och en ad­vo­kat­fir­ma.
Bild: Björn Lars­son Rosvall/tt roy Høiås, vd för Qu­a­li­ty sal­mon och Light­house fi­nan­ce, sä­ger att skul­den rör en oe­nig­het mel­lan bo­la­get och en ad­vo­kat­fir­ma.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden