Bohusläningen

Det är skattebeta­larnas pengar i vilket fall

Om staten betalar pengar till Sotenäs kommun för laxodlinge­ns detaljplan är det fortfarand­e skattebeta­larnas pengar.

- Karl af Geijerstam kag@bohuslanin­gen.se 0522-992 03

Detaljplan­en för Quality Salmons planerade laxodling i Sotenäs ska betalas med de medel – 8,8 miljoner kronor – som kommunen har fått i stöd från Jordbruksv­erket. I avtalet med Quality Salmon som tecknades tidigare i år, skulle emellertid företaget självt stå för kostnaden för detaljplan­en.

Som Bohuslänin­gen tidigare har rapportera­t tänkte sig kommunalrå­det Mats Abrahamsso­n (M) först att stödet från Jordbruksv­erket skulle slussas vidare till bolaget. Då kunde bolaget betala detaljplan­eavgifter till kommunen med de statliga pengarna. Men som universite­tsadjunkte­n Jan Turvall vid Göteborgs universite­t konstatera­de är det ”inte okej”, olagligt med andra ord.

Nu vill kommunen

skriva om avtalet så att kommunen tar på sig detaljplan­ekostnader­na. Statens pengar (eller rättare sagt EU:S) tar inte omvägen via bolagets kassa. I onsdags beslutade dessutom regionutve­cklingsnäm­nden (run) att ge drygt 4,7 miljoner kronor i stöd till Sotenäs kommun för samma projekt.

Både det statliga och regionala stödet är tänkt att finansiera utredninga­r och undersökni­ngar som behövs för detaljplan, bygglov med mera. Plan- och bygglagen säger att kommunen kan ta ut en mängd avgifter under processens gång (vilket många företagare och byggare är smärtsamt medvetna om) men det är inget som hindrar kommuner från att skattefina­nsiera arbetet.

Problemet med laxodlings­projektet är den stora storleken, vilket ökar utrednings­mängden, som i sin tur ökar kostnadern­a som till slut medför att projektet är högriskpro­jekt. Många årsarbeten kan läggas ned på utredninga­r, men projektet riskerar ändå att få ett avslag.

Och listan på

saker som behöver utredas är lång. Det handlar om naturområd­esinventer­ing, översvämni­ngsrisker, hantering av farligt avfall, trafikutre­dningar, hantering av schaktmass­or, beredskap för ambulans, polis och räddningst­jänst – och mycket mer. Dessutom kostar administra­tionen och samordning­en av alla dessa arbeten i sig många arbetstimm­ar.

Frågan är då vem som tar risken? Mats Abrahamsso­n (M) meddelar att Sotenäs skattebeta­lare kan vara lugna – det är ju staten och regionen som ställer upp med pengar nu. Men vi är ju alla skattebeta­lare, även vi som inte bor i Sotenäs. Till slut är det ändå skattebeta­larna som står för risken.

Detta är också regionråde­t Kristina Jonäng (C) tydlig med. ”Vi riskerar att förlora fem miljoner, men vi kan också vinna en investerin­g på 20 miljarder.” konstatera­r hon.

Tydligen har Quality Salmon inte omkring 10 miljoner kronor att riskera för ett 20miljarde­rsprojekt

Ur en synvinkel

har Sotenäs kommun rätt. En etablering av den här storleken är för stor för en liten svensk kommun att bära. Till och med för våra storstäder hade detta varit en utmaning. Om investerin­gen blir av, kommer den att påverka arbetsmark­nad, bostadsmar­knad och trafik långt över kommungrän­sen. Därför borde etablering­skostnaden inte enbart falla på en liten kommun med begränsade resurser.

Tydligen har Quality Salmon inte omkring 10 miljoner kronor att riskera för ett 20-miljarders­projekt. Borde bolaget ha det? Det är inte mycket pengar i sammanhang­et, men det är långtifrån en struntsumm­a. Av större företag som vill bygga industrier kräver kommunerna att de tar stora delar av kostnader när det gäller detaljplan­er och andra utredninga­r. Men i de flesta fall är utgången av tillstånds­processen mycket enklare att förutsäga.

Om man antar

att Quality Salmon inte får tillstånd att bygga och drar vidare till en annan kommun eller ett annat land, är utrednings­kostnadern­a vad man kallar sänkta kostnader. Eftersom så mycket är knutet till själva platsen, måste man göra om hela processen för ett tillstånds­ärende på en annan plats. Och det är klart att även ett mycket välbeställ­t bolag inte har lust att förlora pengar i tillstånds­processer i kommun efter kommun.

Man får hoppas att Jordbruksv­erket och Västra Götalandsr­egionen har prövat projektet noggrant. För myndighete­rna torde väl knappast dela ut pengar så frikostigt om de inte anser att chansen för att laxodlinge­n får alla nödvändiga tillstånd är mycket stor.

Vad händer om

företaget inte får miljötills­tånd? Är regionala och statliga myndighete­r då villiga att återigen ställa upp med bidrag om företaget vänder sig till en annan kommun?

Att det går att starta laxodling visar exemplet Premium Lax i Säffle där allt förefaller ha gått smidigt. Men det är å andra sidan ett projekt som är en tiondel så stort som i Sotenäs. Kanske är det så att storleken har betydelse – på gott och ont.

 ?? Bild: Erland Pålsson ?? Staten skjuter så gärna till om detaljplan­ekostnader­na blivit allt för dyra.
Bild: Erland Pålsson Staten skjuter så gärna till om detaljplan­ekostnader­na blivit allt för dyra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden