Bohusläningen

Det är skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar i vil­ket fall

Om sta­ten be­ta­lar peng­ar till So­tenäs kom­mun för lax­od­ling­ens de­talj­plan är det fort­fa­ran­de skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar.

- Karl af Gei­jer­stam kag@bo­husla­ning­en.se 0522-992 03 Business · Gothenburg University · European Union · Emmett Till

De­talj­pla­nen för Qu­a­li­ty Sal­mons pla­ne­ra­de lax­od­ling i So­tenäs ska be­ta­las med de me­del – 8,8 mil­jo­ner kro­nor – som kom­mu­nen har fått i stöd från Jord­bruks­ver­ket. I av­ta­let med Qu­a­li­ty Sal­mon som teck­na­des ti­di­ga­re i år, skul­le emel­ler­tid fö­re­ta­get självt stå för kost­na­den för de­talj­pla­nen.

Som Bo­hus­lä­ning­en ti­di­ga­re har rap­por­te­rat tänk­te sig kom­mu­nal­rå­det Mats Abra­hams­son (M) först att stö­det från Jord­bruks­ver­ket skul­le slus­sas vi­da­re till bo­la­get. Då kun­de bo­la­get be­ta­la de­talj­pla­ne­av­gif­ter till kom­mu­nen med de stat­li­ga peng­ar­na. Men som uni­ver­si­tets­ad­junk­ten Jan Tur­vall vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet kon­sta­te­ra­de är det ”in­te okej”, olag­ligt med and­ra ord.

Nu vill kom­mu­nen

skri­va om av­ta­let så att kom­mu­nen tar på sig de­talj­pla­ne­kost­na­der­na. Sta­tens peng­ar (el­ler rät­ta­re sagt EU:S) tar in­te om­vä­gen via bo­la­gets kas­sa. I ons­dags be­slu­ta­de dess­utom re­gi­on­ut­veck­lings­nämn­den (run) att ge drygt 4,7 mil­jo­ner kro­nor i stöd till So­tenäs kom­mun för sam­ma pro­jekt.

Bå­de det stat­li­ga och re­gi­o­na­la stö­det är tänkt att fi­nan­si­e­ra ut­red­ning­ar och un­der­sök­ning­ar som be­hövs för de­talj­plan, bygg­lov med me­ra. Plan- och bygg­la­gen sä­ger att kom­mu­nen kan ta ut en mängd av­gif­ter un­der pro­ces­sens gång (vil­ket många fö­re­ta­ga­re och byg­ga­re är smärt­samt med­vet­na om) men det är ing­et som hind­rar kom­mu­ner från att skat­te­fi­nan­si­e­ra ar­be­tet.

Pro­ble­met med lax­od­lings­pro­jek­tet är den sto­ra stor­le­ken, vil­ket ökar ut­red­nings­mäng­den, som i sin tur ökar kost­na­der­na som till slut med­för att pro­jek­tet är hö­g­risk­pro­jekt. Många års­ar­be­ten kan läg­gas ned på ut­red­ning­ar, men pro­jek­tet ris­ke­rar än­då att få ett av­slag.

Och lis­tan på

sa­ker som be­hö­ver ut­re­das är lång. Det hand­lar om na­tur­om­rå­desin­ven­te­ring, över­sväm­nings­ris­ker, han­te­ring av far­ligt av­fall, tra­fik­ut­red­ning­ar, han­te­ring av schakt­mas­sor, be­red­skap för am­bu­lans, po­lis och rädd­nings­tjänst – och myc­ket mer. Dess­utom kos­tar ad­mi­nist­ra­tio­nen och sam­ord­ning­en av al­la des­sa ar­be­ten i sig många ar­betstim­mar.

Frå­gan är då vem som tar ris­ken? Mats Abra­hams­son (M) med­de­lar att So­tenäs skat­te­be­ta­la­re kan va­ra lug­na – det är ju sta­ten och re­gi­o­nen som stäl­ler upp med peng­ar nu. Men vi är ju al­la skat­te­be­ta­la­re, även vi som in­te bor i So­tenäs. Till slut är det än­då skat­te­be­ta­lar­na som står för ris­ken.

Det­ta är ock­så re­gi­onrå­det Kristi­na Jo­näng (C) tyd­lig med. ”Vi ris­ke­rar att för­lo­ra fem mil­jo­ner, men vi kan ock­så vin­na en in­ve­ste­ring på 20 mil­jar­der.” kon­sta­te­rar hon.

Tyd­li­gen har Qu­a­li­ty Sal­mon in­te om­kring 10 mil­jo­ner kro­nor att ris­ke­ra för ett 20mil­jar­ders­pro­jekt

Ur en syn­vin­kel

har So­tenäs kom­mun rätt. En eta­ble­ring av den här stor­le­ken är för stor för en li­ten svensk kom­mun att bä­ra. Till och med för vå­ra stor­stä­der ha­de det­ta va­rit en ut­ma­ning. Om in­ve­ste­ring­en blir av, kom­mer den att på­ver­ka ar­bets­mark­nad, bo­stads­mark­nad och tra­fik långt över kommun­grän­sen. Där­för bor­de eta­ble­rings­kost­na­den in­te en­bart fal­la på en li­ten kom­mun med be­grän­sa­de re­sur­ser.

Tyd­li­gen har Qu­a­li­ty Sal­mon in­te om­kring 10 mil­jo­ner kro­nor att ris­ke­ra för ett 20-mil­jar­ders­pro­jekt. Bor­de bo­la­get ha det? Det är in­te myc­ket peng­ar i sam­man­hang­et, men det är lång­t­i­från en strunt­sum­ma. Av stör­re fö­re­tag som vill byg­ga in­du­stri­er krä­ver kom­mu­ner­na att de tar sto­ra de­lar av kost­na­der när det gäl­ler de­talj­pla­ner och and­ra ut­red­ning­ar. Men i de fles­ta fall är ut­gång­en av till­stånds­pro­ces­sen myc­ket enkla­re att för­ut­sä­ga.

Om man an­tar

att Qu­a­li­ty Sal­mon in­te får till­stånd att byg­ga och drar vi­da­re till en an­nan kom­mun el­ler ett an­nat land, är ut­red­nings­kost­na­der­na vad man kal­lar sänk­ta kost­na­der. Ef­tersom så myc­ket är knu­tet till själ­va plat­sen, mås­te man gö­ra om he­la pro­ces­sen för ett till­stånd­sä­ren­de på en an­nan plats. Och det är klart att även ett myc­ket väl­be­ställt bo­lag in­te har lust att för­lo­ra peng­ar i till­stånds­pro­ces­ser i kom­mun ef­ter kom­mun.

Man får hop­pas att Jord­bruks­ver­ket och Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen har prö­vat pro­jek­tet nog­grant. För myn­dig­he­ter­na tor­de väl knap­past de­la ut peng­ar så fri­kos­tigt om de in­te an­ser att chan­sen för att lax­od­ling­en får al­la nöd­vän­di­ga till­stånd är myc­ket stor.

Vad hän­der om

fö­re­ta­get in­te får mil­jö­till­stånd? Är re­gi­o­na­la och stat­li­ga myn­dig­he­ter då vil­li­ga att åte­ri­gen stäl­la upp med bi­drag om fö­re­ta­get vän­der sig till en an­nan kom­mun?

Att det går att star­ta lax­od­ling vi­sar ex­emp­let Pre­mi­um Lax i Säff­le där allt fö­re­fal­ler ha gått smi­digt. Men det är å and­ra si­dan ett pro­jekt som är en ti­on­del så stort som i So­tenäs. Kanske är det så att stor­le­ken har be­ty­del­se – på gott och ont.

 ?? Bild: Er­land Påls­son ?? Sta­ten skju­ter så gär­na till om de­talj­pla­ne­kost­na­der­na bli­vit allt för dy­ra.
Bild: Er­land Påls­son Sta­ten skju­ter så gär­na till om de­talj­pla­ne­kost­na­der­na bli­vit allt för dy­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden