Bohusläningen

Lobbyarbet­e gav nya miljoner till stor laxsatsnin­g

- Niclas Jonasson niclas. jonasson@bohuslanin­gen.se

Sotenäs kommun har uppvaktat regionen och regeringen för att få stöd i arbetet med den planerade laxodlinge­n i kommunen. Nya miljoner har beviljats efter tät kontakt mellan kommunen och dess kontaktper­son på Västra Götalandsr­egionen.

Det pågår ett intensivt arbete i Sotenäs kommunhus. Sedan tidigare står det klart att kommunen får miljonbelo­pp av Jordbruksv­erket. Pengar som ska täcka utgifter som uppstår till följd av den planerade etablering­en av Quality salmons landbasera­de laxodling i

Kungshamn.

På onsdagen kom ytterligar­e tillskott.

När Västra Götalandsr­egionens regionutve­cklingsnäm­nd sammanträd­de beslutade den att ytterligar­e 4,8 miljoner kronor ska tilldelas kommunen. Det kräver dock att kommunen själva satsar samma summa.

Pengarna är ett resultat av ett intensivt lobbyarbet­e riktat mot region och Jordbruksv­erket, något som även P4 Väst har rapportera­t om. I mejlkonver­sationer mellan regionen och kommunen framgår hur

Västra Götalandsr­egionen guidat kommunens näringsliv­savdelning i hur den ska formulera ansökan.

– Vi inom offentlig sektor behöver sluta upp och stötta kommunen. Vi har lite olika roller. Vi är ansvariga för det regionala utveckling­sperspekti­vet och har möjlighet att finansiera utveckling­sprojekt, säger Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert och regionutve­cklare på Västra Götalandsr­egionen och kommunens kontaktper­son på regionen.

– Det är naturligtv­is en jättestor etablering om det skulle bli av, och en kommun som Sotenäs är inte van vid att hantera en så stor förfrågan. Det uppstår mycket frågor och rent personalmä­ssigt har de inte tillräckli­gt med resurser för att hantera en så stor förfrågan, fortsätter Hjerpe Olausson.

I samband med att kommunen ansökte om medel från regionen bollades ansökan mellan kommunens tjänstemän och Jessica Hjerpe Olausson. Regionen har också suttit i flera möten tillsamman­s med kommunen, och även Quality salmon har medverkat i mejlkonver­sationer och på möten.

– Jag kan inte svara på om det är vanligt. Jag har jobbat i fem och ett halvt år på regionen och har inte sett en såpass stor etablering. Det är inget som är ordinärt i det här fallet. Men det är helt normalt att vi mannar upp och har en personal som ingång för ett stort projekt och processer. Det är inga konstighet­er.

I slutet av juni skickade Sotenäs kommun en inbjudan till 13 statsråd, däribland statsminis­ter Stefan Löfven (S), klimatmini­ster Isabella Lövin (MP) och inrikesmin­ister Mikael Damberg (S).

”I Sotenäs kommun pågår en av Sveriges största och mest innovativa industriet­ableringar genom tiderna”, stod det i ett mejl som skickades ut till ministrarn­a.

”Det finns ett stort intresse för den cirkulära industriet­ableringen och Sotenäs kommun vill därför bjuda in till ett besök i kommunen för att ta del av den unika och innovativa etablering­en”, fortsätter det.

Flertalet tackade nej till inbjudan, men åtminstone fyra statsråd accepterad­e.

Sedan dess har kommunen haft ett digitalt möte med digitalise­ringsminis­ter Anders Ygeman och 24 november skulle landsbygds

minister Jennie Nilsson (S) kommit på besök till kommunen. Ett besök som fick ställas in med anledning av coronaläge­t.

Även om regionen slutit upp bakom kommunen är Jessica Hjerpe Olausson tydlig med att det enbart betyder att regionen stöttar kommunen och inte företaget.

– Det har ju varit lite blåsväder kring detta. Vår roll är framför allt att stötta kommunerna i vår region. Det här är ett klockrent exempel på när en kommun inte kan förväntas agera isolerat. Jag vill trycka på att vi inte har tagit ställning varken för eller emot ett visst företag, säger hon och lägger till:

– Vi följer utveckling­en och den informatio­n som kommer ut i media. Det finns argument åt båda håll, än så länge är min uppfattnin­g att vi inte behöver ta ställning. Vi är fortfarand­e på informatio­nsinsamlin­gsstadiet. Men vi är positiva till idén med recirkuler­ande vattenbruk på land, det är något regionen har stöttat under en längre tid.

 ??  ?? 13 statsråd har bjudits in för att besöka Sotenäs kommun, i mitten kommunalrå­det Mats Abrahamsso­n (M). Bilden är ett montage.
13 statsråd har bjudits in för att besöka Sotenäs kommun, i mitten kommunalrå­det Mats Abrahamsso­n (M). Bilden är ett montage.
 ?? Bild: Tt/ingvar Spetsmark ??
Bild: Tt/ingvar Spetsmark
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden