Bohusläningen

Lob­by­ar­be­te gav nya mil­jo­ner till stor lax­sats­ning

- Niclas Jo­nas­son niclas. jo­nas­son@bo­husla­ning­en.se Isabella Lövin · Staatsrat

So­tenäs kom­mun har upp­vak­tat re­gi­o­nen och re­ge­ring­en för att få stöd i ar­be­tet med den pla­ne­ra­de lax­od­ling­en i kom­mu­nen. Nya mil­jo­ner har be­vil­jats ef­ter tät kon­takt mel­lan kom­mu­nen och dess kon­takt­per­son på Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen.

Det på­går ett in­ten­sivt ar­be­te i So­tenäs kom­mun­hus. Se­dan ti­di­ga­re står det klart att kom­mu­nen får mil­jon­be­lopp av Jord­bruks­ver­ket. Peng­ar som ska täc­ka ut­gif­ter som upp­står till följd av den pla­ne­ra­de eta­ble­ring­en av Qu­a­li­ty sal­mons land­ba­se­ra­de lax­od­ling i

Kungs­hamn.

På ons­da­gen kom yt­ter­li­ga­re till­skott.

När Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nens re­gi­on­ut­veck­lings­nämnd sam­man­träd­de be­slu­ta­de den att yt­ter­li­ga­re 4,8 mil­jo­ner kro­nor ska till­de­las kom­mu­nen. Det krä­ver dock att kom­mu­nen själ­va sat­sar sam­ma sum­ma.

Peng­ar­na är ett re­sul­tat av ett in­ten­sivt lob­by­ar­be­te rik­tat mot re­gi­on och Jord­bruks­ver­ket, nå­got som även P4 Väst har rap­por­te­rat om. I mejl­kon­ver­sa­tio­ner mel­lan re­gi­o­nen och kom­mu­nen fram­går hur

Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen gui­dat kom­mu­nens nä­rings­livs­av­del­ning i hur den ska for­mu­le­ra an­sö­kan.

– Vi in­om of­fent­lig sek­tor be­hö­ver slu­ta upp och stöt­ta kom­mu­nen. Vi har li­te oli­ka rol­ler. Vi är an­sva­ri­ga för det re­gi­o­na­la ut­veck­lings­per­spek­ti­vet och har möj­lig­het att fi­nan­si­e­ra ut­veck­lings­pro­jekt, sä­ger Jes­si­ca Hjer­pe Olaus­son, ma­ri­tim ex­pert och re­gi­on­ut­veck­la­re på Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen och kom­mu­nens kon­takt­per­son på re­gi­o­nen.

– Det är na­tur­ligt­vis en jät­tes­tor eta­ble­ring om det skul­le bli av, och en kom­mun som So­tenäs är in­te van vid att han­te­ra en så stor för­frå­gan. Det upp­står myc­ket frå­gor och rent per­so­nal­mäs­sigt har de in­te till­räck­ligt med re­sur­ser för att han­te­ra en så stor för­frå­gan, fort­sät­ter Hjer­pe Olaus­son.

I sam­band med att kom­mu­nen an­sök­te om me­del från re­gi­o­nen bol­la­des an­sö­kan mel­lan kom­mu­nens tjäns­te­män och Jes­si­ca Hjer­pe Olaus­son. Re­gi­o­nen har ock­så sut­tit i fle­ra mö­ten till­sam­mans med kom­mu­nen, och även Qu­a­li­ty sal­mon har med­ver­kat i mejl­kon­ver­sa­tio­ner och på mö­ten.

– Jag kan in­te sva­ra på om det är van­ligt. Jag har job­bat i fem och ett halvt år på re­gi­o­nen och har in­te sett en så­pass stor eta­ble­ring. Det är ing­et som är or­di­närt i det här fal­let. Men det är helt nor­malt att vi man­nar upp och har en per­so­nal som in­gång för ett stort pro­jekt och pro­ces­ser. Det är inga kons­tig­he­ter.

I slu­tet av ju­ni skic­ka­de So­tenäs kom­mun en in­bju­dan till 13 stats­råd, där­ibland stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S), kli­mat­mi­nis­ter Isa­bel­la Lö­vin (MP) och in­ri­kesmi­nis­ter Mi­kael Dam­berg (S).

”I So­tenäs kom­mun på­går en av Sve­ri­ges störs­ta och mest in­no­va­ti­va in­du­stri­e­ta­ble­ring­ar ge­nom ti­der­na”, stod det i ett mejl som skic­ka­des ut till mi­nist­rar­na.

”Det finns ett stort in­tres­se för den cir­ku­lä­ra in­du­stri­e­ta­ble­ring­en och So­tenäs kom­mun vill där­för bju­da in till ett be­sök i kom­mu­nen för att ta del av den uni­ka och in­no­va­ti­va eta­ble­ring­en”, fort­sät­ter det.

Fler­ta­let tac­ka­de nej till in­bju­dan, men åt­minsto­ne fy­ra stats­råd ac­cep­te­ra­de.

Se­dan dess har kom­mu­nen haft ett di­gi­talt mö­te med di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter An­ders Yge­man och 24 no­vem­ber skul­le lands­bygds

mi­nis­ter Jen­nie Nils­son (S) kom­mit på be­sök till kom­mu­nen. Ett be­sök som fick stäl­las in med an­led­ning av co­ro­nalä­get.

Även om re­gi­o­nen slu­tit upp bakom kom­mu­nen är Jes­si­ca Hjer­pe Olaus­son tyd­lig med att det en­bart be­ty­der att re­gi­o­nen stöt­tar kom­mu­nen och in­te fö­re­ta­get.

– Det har ju va­rit li­te blåsvä­der kring det­ta. Vår roll är fram­för allt att stöt­ta kom­mu­ner­na i vår re­gi­on. Det här är ett klock­rent ex­em­pel på när en kom­mun in­te kan för­vän­tas age­ra iso­le­rat. Jag vill tryc­ka på att vi in­te har ta­git ställ­ning var­ken för el­ler emot ett visst fö­re­tag, sä­ger hon och läg­ger till:

– Vi föl­jer ut­veck­ling­en och den in­for­ma­tion som kom­mer ut i me­dia. Det finns ar­gu­ment åt bå­da håll, än så länge är min upp­fatt­ning att vi in­te be­hö­ver ta ställ­ning. Vi är fort­fa­ran­de på in­for­ma­tions­in­sam­lings­sta­di­et. Men vi är po­si­ti­va till idén med re­cir­ku­le­ran­de vat­ten­bruk på land, det är nå­got re­gi­o­nen har stöt­tat un­der en läng­re tid.

 ??  ?? 13 stats­råd har bju­dits in för att be­sö­ka So­tenäs kom­mun, i mit­ten kom­mu­nal­rå­det Mats Abra­hams­son (M). Bil­den är ett mon­tage.
13 stats­råd har bju­dits in för att be­sö­ka So­tenäs kom­mun, i mit­ten kom­mu­nal­rå­det Mats Abra­hams­son (M). Bil­den är ett mon­tage.
 ?? Bild: Tt/ing­var Spets­mark ??
Bild: Tt/ing­var Spets­mark
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden