Bohusläningen

Vi har in­te råd att sä­ga nej till en möj­lig­het att växa

- Je­a­net­te Loy (M) Mi­kael Ster­ne­mar (L) Olof Bör­jes­son (C) Ro­bert Yng­ve (KD) Kaj­sa Åkes­son (M) Britt Lind­gren (C) Ro­si­ta Holmström (M) Mi­chael Sand­berg (L) Da­ni­el Nord­ström (M) samt­li­ga för­tro­en­de­val­da i So­tenäs kom­mun

Det är trå­kigt att lä­sa en del in­lägg från ett an­tal mot­stån­da­re till eta­ble­ring av ny livs­me­dels­pro­duk­tion i form av lax på So­tenä­set.

Att in­te se möj­lig­he­ter och po­si­tivt prö­va en eta­ble­ring är in­te kon­struk­tivt när fram­ti­den finns i cir­ku­lär mat­pro­duk­tion.

I nor­ra Bo­hus­län och Strömstad upp­le­ver man just nu en svår kris där ar­bets­lös­he­ten ökar kraf­tigt och kom­mu­nen tving­as vän­da sig till re­ge­ring­en för att få stöd och hjälp med att över­le­va i kom­man­de svå­ra ti­der. Även i So­tenäs plå­gas ett an­tal fö­re­tag un­der pan­de­min, vil­ket san­no­likt kom­mer att le­da till ned­drag­ning­ar av per­so­nal­styr­kan.

Trots det­ta är So­tenäs än­då lyck­ligt lot­tad då fle­ra po­si­ti­va in­no­va­tio­ner på se­na­re år gör kom­mu­nen at­trak­tiv för nya verk­sam­he­ter och där­med möj­lig­gör för håll­ba­ra cir­ku­lä­ra nä­ring­ar att växa fram. So­tenäs sym­bi­os­cent­rum no­mi­ne­ra­des till Gö­ta­pri­set bå­de 2018 och 2019, och kom­mu­nen ut­sågs även till årets in­no­va­ti­va kom­mun 2020. Sym­bi­os­cent­rum har bi­dra­git till ut­veck­ling­en av Re­na Hav där in­du­strin sam­ver­kar i sym­bi­os för ett re­na­re hav samt cir­ku­lä­ra lös­ning­ar mel­lan fle­ra fö­re­tag i kom­mu­nen. And­ra po­si­ti­va ex­em­pel är Smö­gen­lax samt eta­ble­ring­en av Swe­dish Al­gae Facto­ry i kom­mu­nen.

Kom­mun­full­mäk­ti­ge har be­slu­tat att ar­ren­de­ra ut mark vid en eta­ble­ring vil­ket kom­mer att in­bringa en ar­ren­de­av­gift på 25 mil­jo­ner kro­nor per år. De nya in­koms­ter­na be­hövs för att möj­lig­gö­ra sats­ning­ar in­om vård och om­sorg och öv­rig an­ge­lä­gen sam­hälls­ut­veck­ling.

Med ge­men­sam­ma an­sträng­ning­ar kan kom­mu­nen stöd­ja och un­der­lät­ta för nya och be­fint­li­ga fö­re­tag att gå i tä­ten för kli­mats­mar­ta och håll­ba­ra lös­ning­ar. Att in­te be­ja­ka fram­ti­den och se möj­lig­he­ter är pes­si­mis­tiskt och le­der in­te till nå­gon bra ut­veck­ling för va­re sig So­tenäs el­ler öv­ri­ga Bo­hus­län.

So­tenäs kom­mun har be­vil­jats 8,7 mil­jo­ner i stöd från Eu­ro­pe­is­ka havs- och fis­ke­ri­pro­gram­met, EHFF till vat­ten­bruks­verk­sam­het vil­ket är po­si­tivt och där­med vi­sar Jord­bruks­ver­ket, re­ge­ring­en samt riks­da­gen att de tror på kom­mu­nen och nä­rings­li­vet som har en lång tra­di­tion av fis­ke och ma­rin livs­me­dels­pro­duk­tion. Även Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­on stöd­jer en eta­ble­ring av stor­ska­ligt land­ba­se­rat vat­ten­bruk med 4,7 mil­jo­ner kro­nor då det kom­mer att le­da till fle­ra po­si­ti­va ut­veck­lings­möj­lig­he­ter för So­tenäs och Bo­hus­län.

Att sä­ga nej får ock­så en kon­se­kvens som mot­stån­dar­na ald­rig be­hö­ver ta an­svar för. Kom­mu­nen be­hö­ver fler in­vå­na­re, fler bo­stä­der och håll­ba­ra nä­ring­ar, an­nars kom­mer ut­veck­ling­en gå åt fel håll. Det vill vi mot­ver­ka, ge­nom att be­ja­ka fram­ti­den och dess möj­lig­he­ter.

 ?? Bild: Ma­ri­an­ne Løv­land ?? ”Kom­mu­nen be­hö­ver fler in­vå­na­re, fler bo­stä­der och håll­ba­ra nä­ring­ar, an­nars kom­mer ut­veck­ling­en gå åt fel håll.”
Bild: Ma­ri­an­ne Løv­land ”Kom­mu­nen be­hö­ver fler in­vå­na­re, fler bo­stä­der och håll­ba­ra nä­ring­ar, an­nars kom­mer ut­veck­ling­en gå åt fel håll.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden