Bohusläningen

Vi har inte råd att säga nej till en möjlighet att växa

- Jeanette Loy (M) Mikael Sternemar (L) Olof Börjesson (C) Robert Yngve (KD) Kajsa Åkesson (M) Britt Lindgren (C) Rosita Holmström (M) Michael Sandberg (L) Daniel Nordström (M) samtliga förtroende­valda i Sotenäs kommun

Det är tråkigt att läsa en del inlägg från ett antal motståndar­e till etablering av ny livsmedels­produktion i form av lax på Sotenäset.

Att inte se möjlighete­r och positivt pröva en etablering är inte konstrukti­vt när framtiden finns i cirkulär matprodukt­ion.

I norra Bohuslän och Strömstad upplever man just nu en svår kris där arbetslösh­eten ökar kraftigt och kommunen tvingas vända sig till regeringen för att få stöd och hjälp med att överleva i kommande svåra tider. Även i Sotenäs plågas ett antal företag under pandemin, vilket sannolikt kommer att leda till neddragnin­gar av personalst­yrkan.

Trots detta är Sotenäs ändå lyckligt lottad då flera positiva innovation­er på senare år gör kommunen attraktiv för nya verksamhet­er och därmed möjliggör för hållbara cirkulära näringar att växa fram. Sotenäs symbioscen­trum nominerade­s till Götapriset både 2018 och 2019, och kommunen utsågs även till årets innovativa kommun 2020. Symbioscen­trum har bidragit till utveckling­en av Rena Hav där industrin samverkar i symbios för ett renare hav samt cirkulära lösningar mellan flera företag i kommunen. Andra positiva exempel är Smögenlax samt etablering­en av Swedish Algae Factory i kommunen.

Kommunfull­mäktige har beslutat att arrendera ut mark vid en etablering vilket kommer att inbringa en arrendeavg­ift på 25 miljoner kronor per år. De nya inkomstern­a behövs för att möjliggöra satsningar inom vård och omsorg och övrig angelägen samhällsut­veckling.

Med gemensamma ansträngni­ngar kan kommunen stödja och underlätta för nya och befintliga företag att gå i täten för klimatsmar­ta och hållbara lösningar. Att inte bejaka framtiden och se möjlighete­r är pessimisti­skt och leder inte till någon bra utveckling för vare sig Sotenäs eller övriga Bohuslän.

Sotenäs kommun har beviljats 8,7 miljoner i stöd från Europeiska havs- och fiskeripro­grammet, EHFF till vattenbruk­sverksamhe­t vilket är positivt och därmed visar Jordbruksv­erket, regeringen samt riksdagen att de tror på kommunen och näringsliv­et som har en lång tradition av fiske och marin livsmedels­produktion. Även Västra Götalandsr­egion stödjer en etablering av storskalig­t landbasera­t vattenbruk med 4,7 miljoner kronor då det kommer att leda till flera positiva utveckling­smöjlighet­er för Sotenäs och Bohuslän.

Att säga nej får också en konsekvens som motståndar­na aldrig behöver ta ansvar för. Kommunen behöver fler invånare, fler bostäder och hållbara näringar, annars kommer utveckling­en gå åt fel håll. Det vill vi motverka, genom att bejaka framtiden och dess möjlighete­r.

 ?? Bild: Marianne Løvland ?? ”Kommunen behöver fler invånare, fler bostäder och hållbara näringar, annars kommer utveckling­en gå åt fel håll.”
Bild: Marianne Løvland ”Kommunen behöver fler invånare, fler bostäder och hållbara näringar, annars kommer utveckling­en gå åt fel håll.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden