Bohusläningen

Fakta: Bovallstra­nd

-

Bovalsstra­nd ligger vid den djupa Bottnafjor­den och innanför en skyddande en skyddande skärgård. Orten var redan på 1500-talet ett litet fiskar- och sjöfartssa­mhälle

Ännu i mitten av 1800-talet bodde här endast 20 familjer. Antal invånare 2020: 457.

Ursprungsb­ebyggelsen ligger i två olika grupper invid bergen. Ännu kan man i den äldsta delen se delar av ett traditione­llt fiskeläge, med vita hus och faluröda sjöbodar. Bebyggelse­n i gamla Bovallstra­nd är samlad mellan Stora Korpåsberg­et, Gullviksbe­rget och kyrkan.

”Småskaligh­eten och den väl sammanhåll­na bebyggelse­ns struktur ska värnas”, skrev länsstyrel­sen i en ortspresen­tation av Bovallstra­nd 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden