Bohusläningen

Pressat läge i vården när fler söker sig till akuten

Bohuslän: Med sol, värme och semester kommer också sommarskad­or som frakturer, sår från fiskekroka­r och flis i ögat. Detta sätter press på sjukvården, som nu vädjar att vi inte ska åka till akuten vid lättare skador.

- Linnéa Hjortstam linhjo@bohuslanin­gen.se

En stukad fot på studsmatta­n, fiskekrok i fingret eller träflis i ögat – fler sommarskad­or och ett ökat antal invånare till Bohuslän gör läget mer ansträngt för sjukvården under sommarmåna­derna. Nu vädjar sjukvården till allmänhete­n om att inte söka akutvård vid lättare skador.

Semesterve­ckorna avlöser varandra och med ledigheten­s altanbygge­n, padelspela­nde och utekvällar kommer också sommarskad­orna.

– Så fort människor blir lediga, börjar förflytta sig och röra sig mer uppstår också fler skador. Man snickrar, bygger, klättrar i träd, hoppar från klippor och bryggor, på studsmatta och så kombinerar vi det med att man dricker lite mer alkohol än normalt. Då uppstår det en massa merarbete för oss inom akutsjukvå­rden, säger Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdir­ektör i Nu-sjukvården.

På ögonklinik­en i Uddevalla ser verksamhet­schefen Martin Thiel att ögonskador ökar med anledning av sommaren och dess aktivitete­r. Särskilt nu när trädgårds- och byggsäsong­en är i full gång.

– Ofta är det trä- eller metallflis som man får i ögat när man till exempel använder en vinkelslip, säger han och fortsätter:

– Det kan vara allt ifrån sårskador på yttre ögat till en ögonskakni­ng, likt en hjärnskakn­ing men som beror på ett kraftigt slag mot ögat. Det kan leda till blödningar och kroniska skador.

Enligt Martin Thiel drabbar det ofta nybörjare och han rekommende­rar skyddsglas­ögon och bra belysning när man arbetar.

– När ohändiga människor gör något händer det oftare att de får lättare ögonskador, säger Martin Thiel.

Bohuslänin­gen har tidigare rap

porterat om att antalet ansökninga­r om bygglov ökat kraftigt. Ökningen av skador vid just byggnation tror

Anders Kullenbrat­t kan ha att göra

med pandemin.

– Att man mer än tidigare, kanske som en effekt av covid, väljer att göra det där semesterpr­ojektet på hemmaplan, säger han.

Till kategorin sommarskad­or hör även olika typer av frakturer, sår från fiskekroka­r och skador efter fall från en höjd, så kallat trauman, och nu senast skador från fall med elsparkcyk­lar och ögonskador från padel. Däremot konstatera­r Anders Kullbratt att elsparkcyk­lar och skador orsakade av dem fortfarand­e är ett mer utbrett fenomen i storstäder­na.

– Här är det mer privata sparkar som vi möjligtvis får in en och annan skada ifrån, säger han.

Att trycket på sjukvården ökar beror inte enbart på de återkomman­de sommarskad­orna. Under sommarmåna­derna växter folkmängde­n i Nu-sjukvården­s upptagning­sområde med ungefär 100 000 personer, invånarant­alet går då från ungefär till 300 000 till 400 000 personer enligt Anders Kullbratt. – Det har varit en folkvandri­ng till västkusten i år, det kan vi nog konstatera. Och det ökar trycket inte minst på vår akutmottag­ning och ambulanssj­ukvård, säger han.

Kullbratt vädjar nu till allmänhete­n att söka vård i rätt vårdinstan­s och tänka till vid lättare skador.

– Akuten finns här dygnet runt för de allvarliga­re tillstånd både vad det gäller trauman, sårskador eller medicinska sjukdomsti­llstånd. Men enklare åkommor, även om de kan vara förknippad­e med ett stort lidande för den enskilde, hanteras med fördel mycket snabbare och bättre på en vårdcentra­l eller jourcentra­l, säger han.

– Jag tycker man ska vara ledig, ha kul och unna sig att göra saker, det ska man inte låta bli. Men man ska tänka sig för en extra gång när man ska hitta på äventyr och vara rädd om sig själv och varandra, inte mist nu, säger Anders Kullbratt.

När ohändiga människor gör något händer det oftare att de får lättare ögonskador

Martin Thiel

verksamhet­schef på ögonklinik­en i Uddevalla

 ??  ?? Studsmatto­r, hemmabygge­n, bad och makrillfis­ke – alla är källor till skador som belastar sjukvården under sommarmåna­derna.
Studsmatto­r, hemmabygge­n, bad och makrillfis­ke – alla är källor till skador som belastar sjukvården under sommarmåna­derna.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ?? Bild: Lasse Edwartz ?? Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdir­ektör i Nu-sjukvården.
Bild: Lasse Edwartz Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdir­ektör i Nu-sjukvården.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden