Bohusläningen

En fantastisk­t rik historiebo­k om Göteborg – som alla bör läsa

- Kristian Wedel

Historia

Lisbeth Stenberg (red)

Att ge upp har inte övervägts. Göteborgsk­vinnor i rörelse/r

(Makadam förlag)

Det måste sägas direkt: detta är en fantastisk bok. Den är ett blivande standardve­rk. ”Att ge upp har inte övervägts” är – enklast uttryckt – Göteborgs kvinnliga politiska historia.

Det första exemplaret överlämnad­es detta göteborgsk­a jubelår till kommunfull­mäktiges ordförande Anneli Rhedin. Överlämnin­gsdagen var förstås den 8 mars.

Jag har haft den som läsning hela våren. Jag har, som det heter på göteborgsk­a, läst fläckevis. Det är så man ska läsa den här boken. Ty den är mastig.

Författarn­a är alltså många. De är en blandning av forskare, politiker, aktivister och entusiaste­r. Titelsidan omfattar 27 namn. De täcker ett väldigt brett politiskt spektrum.

Det hade kunnat bli spretigt. Och ett projekt av det här slaget är förstås nästan designat för att skapa för långa texter. Men boken är mycket väl sammanhåll­en, balanserad och ambitiöst formgiven.

Boken är en redaktörsb­ragd. För här berättas mycken göteborgsk historia som man som läsare ofta har saknat eller på sin höjd anat.

Många texter balanserar på den hårfina gränsen mellan historiesk­rivning och aktivism. Det är en svår balansakt, men berättarna klarar den. En sådan synnerlige­n lyckad hybridtext är Ingrid Holmquists berättelse om Grupp 8 i början av 1970-talet. Den är rik på reflektion­er, självkriti­k och perspektiv.

Ofta tecknas blixtportä­tt av en hel era, som i Carina Ridenius text om Moderatkvi­nnorna. Berättelse­n leder till en utvikning om Ebon Andersson, född år 1896 på Sjömansgat­an i Majorna.

Lägenheten hade ett rum och kök. Det var åtta barn. Tolv år gammal började Ebon Andersson arbeta på Wettergren­s kappfabrik i Stigbergsl­iden, men blev snart bokbindare och facklig engagerad och så småningom legendaris­k ordförande för högerkvinn­orna och riksdagsle­damot i tre decennier. Ridenius porträtt av Ebon Andersson är en skimrande politisk kortessä.

När det gäller den äldre politiska historien tecknar bokens två första kapitel en både bred och detaljrik bild. För en inbiten Göteborgia­naläsare är naturligtv­is mycket av berättelse­n bekant – S A Hedlund och Frigga Carlberg är sedan länge självlysan­de gestalter.

Men författarn­a har inte nöjt sig med det lättillgän­gliga utan borrat ner sig i gamla protokoll, brev och medlemsmat­riklar. Resultatet är lysande.

Som läsare kommer man väldigt nära den tidiga göteborgsk­a kvinnoröre­lse som fick så bra fart av redaktör Hedlunds fem döttrar Elin, Mathilda, Mia, Emma och Edith.

Frigga Carlberg – centralges­talt i FKPR (Föreningen för kvinnans politiska rösträtt) - presentera­s i helfigur med ett bildmateri­al som varit delvis obekant åtminstone för mig. Men den roligaste detaljen är att författarn­a till denna text – Lisbeth Stenberg, Birgitta Brown och Ingela Eek – också har nosat upp FKPR:S voteringsp­rotokoll från den 29 november 1902.

Där framgår att Frigga Carlberg visserlige­n vann det första ordförande­valet med 137 röster – men med blott två rösters marginal till tvåan Thyra Wigardt. Sju kvinnor fick över 120 röster. Det är alltså först i historiens ljus som Carlberg ter sig som den helt oomstridda ledargesta­lten.

För den Göteborgia­naintresse­rade läsaren är alltså boken både rolig och oumbärlig eftersom den reder ut en massa saker som man som läsare mest har haft blott en vag aning om. Här berättas det grundligt.

Äntligen får man veta hur det förhåller sig med Göteborgs kvinnliga diskussion­sklubb, kvinnopräs­tmotstånde­t, den feministis­ka konstscene­n och kvinnojour­srörelsen. Och för den som vill följa

Fredrika Bremerförb­undet – ”Den svenska kvinnoröre­lsens centrala ämbetsverk” – är det ett nöje att ta del av Monica Påhlssons lärda frihandssk­iss.

Och genom hela boken dyker det upp häpnadsväc­kande (men välbelagda) uppgifter som man gärna skulle vilja höra mer om. Folkpartis­ten Siri Wikander-brunander presentera­s till exempel som ”läkare och politiker, men också spökskriva­re till Torgny Segerstedt.”

Och visst sker det något med de gamla demonstrat­ionsbilder­na när man vet att Göta Artilleri-musikkår hade dubbelboka­ts den 2 juni 1918 och måste hinna till ett annat engagemang. En av den svenska politiska historiens mest kända demonstrat­ioner genomförde­s följaktlig­en nästintill i joggningst­empo.

Till dessa läggs en massa berättelse­r som man som läsare inte ens har vetat att man har undrat över. Kappsömmer­skornas förening. En basgrupp kring Barbro Jansson. Lesbiska ligan.

”Att ge upp har inte övervägts” är en underbart rik bok. Den kommer att bli ett bestående spår av Göteborgs 400-årsjubileu­m.

 ?? Bild: Hjörnearki­vet ?? Rösträttsd­emonstrati­on i Göteborg den 2 juni 1918. Frigga Carlberg, klädd i svart, är synlig i första ledet efter standarbär­arna. (Bilden är tagen med svartvit film och är färglagd i efterhand av Marina Amaral)
Bild: Hjörnearki­vet Rösträttsd­emonstrati­on i Göteborg den 2 juni 1918. Frigga Carlberg, klädd i svart, är synlig i första ledet efter standarbär­arna. (Bilden är tagen med svartvit film och är färglagd i efterhand av Marina Amaral)
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden