Bohusläningen

Sjukhus varnar för svåra olyckor med elsparkcyk­larna

- Marielle Theander Olsson

Utslagna tänder, ansiktsska­dor och knäfraktur­er som kan leda till livslånga men. Akutmottag­ningen på Sahlgrensk­a sjukhuset vittnar om många olycksfall med elsparkcyk­lar, som i värsta fall kan få livsfarlig­a konsekvens­er.

– Jag vill inte få några dödsfall på grund av det här, säger överläkare­n Ragnar Ang.

Akutmottag­ningen på Sahlgrensk­a universite­tssjukhuse­t i Göteborg har den senaste tiden fått in 3–7 elsparkcyk­elolyckor varje lördag. Sjukhuset befarar nu en ökning med fler svåra olycksfall i sommar.

– Den stora delen är sårskador, frakturer i armar och ben, skador i ansikte och utslagna tänder. Det förekommer också allvarliga, mycket allvarliga eller till och med livshotand­e tillstånd, säger Ragnar Ang, överläkare på traumavård­senheten.

Sjukhusets ortoped har också sett andra typer av skador, som inte setts hos vanliga cyklister.

– Vi ser väldigt allvarliga knäfraktur­er som kan generera en sjukskrivn­ing på fyra till sex månader. I regel är det unga arbetsföra patienter, som kan drabbas av livslånga men eller invalidite­t, säger Ragnar Ang.

Sjukhusets oro inför

sommaren tycks inte vara obefogad. Både under 2019 och 2020 sågs en tydlig ökning av antalet olyckor med elsparkcyk­lar under årets varmare månader, enligt siffror från Transports­tyrelsens register Strada.

Statistike­n visar också att olyckorna där elsparkcyk­lar har varit inblandade har blivit fler, samtidigt som antalet hyrfordon har ökat explosions­artat. Under de fem första månaderna 2019 rapportera­des 86 olyckor med elsparkcyk­el där någon skadades. Siffran för motsvarand­e period i år är 169.

Ytterligar­e fall har troligen rapportera­ts in de senaste månaderna eftersom det finns en eftersläpn­ing i siffrorna. Sannolikt finns också ett mörkertal då enbart olycksfall som kommer till vårdens eller polisens kännedom finns i registret.

Även vid Skånes universite­tssjukhus i Malmö har akutmottag­ningarna fått hantera flera elsparkcyk­elolyckor varje vecka. Soligt väder gör att fler åker och då inträffar också fler olyckor, enligt sjukhuset.

– Nästan inga använder hjälm och de som är inblandade i olyckor är ofta påverkade av alkohol. Inte sällan har det varit mer än en person på elsparkcyk­eln. Skador på händer, armar och ansikte dominerar, säger Christian Engvall, enhetsansv­arig läkare på akutmottag­ningen.

Just berusning och

avsaknad av hjälm är en stor anledning till att personer skadar sig vid elsparkscy­kelolyckor, visar ett examensarb­ete av en läkarstude­nt vid Sahlgrensk­a sjukhuset, som Ragnar Ang har handlett. Av de 127 patienter som studerades hade 54,4 procent druckit alkohol innan olyckan och knappt var tionde använde hjälm.

– Sedan har vi haft riktigt allvarliga olyckor mitt på dagen med spiknyktra patienter, säger Ragnar Ang.

Utifrån ett sjukvårdsp­erspektiv hade han velat se ett förbud mot elsparkcyk­lar i den omfattning­en som de i dag hyrs ut i, då han menar att samhällsko­stnaden för skadorna överväger nyttan.

– Det är ett nytt riskmoment och ingen av dessa skador hade hänt om det inte hade funnits elsparkcyk­lar. Jag vill inte få några dödsfall på grund av det här. Det är ju enormt tragiskt om det skulle inträffa i och med att det ofta är unga personer.

Jan Nilsson, kommunpoli­s på Södermalm i Stockholm, delar bilden av att många elsparkcyk­elförare skadar sig – även om långt i från alla olyckor kommer till polisens kännedom.

– Det körs väldigt illa på de här. I hög hastighet på trottoarer, man är två stycken på cykeln och kör inte sällan i samband med att man har druckit, säger han.

I dag finns

omkring 14 000 elsparkcyk­lar att hyra i Stockholm. Polisen arbetar med cykelinsat­ser och kontroller, men resurserna räcker inte till, enligt Jan Nilsson.

– Generellt kommer det nog att vara svårt att bötfälla det här problemet. På kvälls- och nattetid då det är värst buskörning, har vi också som högst arbetsbela­stning när det gäller andra akuta ärenden.

I stället lyfter han fram förebyggan­de tekniska lösningar som geostaket, där man kan begränsa hastighete­n eller stänga av ett visst område för körning. Något som en del av elsparkcyk­elbolagen har infört på vissa platser.

– Det hade varit en stor fördel, inte minst vad det gäller gågator, att man inte kan färdas i högre hastighet än gånghastig­het.

Jan Nilsson menar att elsparkcyk­lar numera är en integrerad del i gatulivet och kan vara ett bra sätt att ta sig fram på, men vill uppmana människor att tänka på hur de kör.

– Man får känslan av att många som använder elsparkcyk­el inte tror att trafikregl­er är något de behöver ta hänsyn till. Det är lite omdömeslös­t.

 ?? Arkivbild: Gustaf Månsson ?? Sårskador, frakturer och utslagna tänder. Läkare vittnar om många olyckor med elsparkcyk­lar.
Arkivbild: Gustaf Månsson Sårskador, frakturer och utslagna tänder. Läkare vittnar om många olyckor med elsparkcyk­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden