Bohusläningen

Viktigast att sätta sig in i frågan och lyssna

-

Stefan Edman 19 juli

Om detta vore sant, skulle inga reformer för förändring genomdriva­s, inte heller de ganska obekväma beslut om klimatåtgä­rder som du säkerligen förespråka­r.

För mig är det viktigare att sätta sig in i frågan, genom att lyssna på flera röster, flera åsikter och därefter ta ställning, utifrån den ideologisk­a värdegrund som mitt politiska engagemang bygger på.

Det är inte alltid lätt. Och det gör det inte lättare när känslorna svallar och debattklim­atet präglas av personliga påhopp och misstänkli­ggörande.

Som politiker ska man tydligen tåla lite mer än alla andra medborgare. Och det må så vara, men det finns nog en gräns även för oss som valt att gå in och kämpa för det demokratis­ka systemet. Många politiker hoppar av, på grund av att man inte känner att det är värt alla glåpord. Det är något man bör tänka på när man bidrar till politikerf­öraktet.

Politikerf­örakt är inte bara ett hot mot den enskilde politikern, det är i förlängnin­gen ett ifrågasätt­ande av det system som mödosamt byggts upp för att säkerställ­a att så många som möjligt ska kunna göra sin röst hörd, och få sina frågor upp på bordet i de beslutande församling­arna. Att inte alla får igenom just sina synpunkter är demokratin­s grundlägga­nde villkor.

Det är viktigt att besluten fattas så öppet och transparen­t som möjligt. Att föra en öppen debatt, där alla får delta med sina åsikter och synpunkter. Därefter ska beslut fattas på demokratis­k grund, precis som det gått till i fallet med bygglovet för padelhalle­n i Ljungskile. Anna-lena Heydar (S) förste vice ordförande samhällsby­ggnadsnämn­den, Uddevalla

 ?? Bild: Lasse Edwartz ?? ”Det finns nog en gräns även för oss som valt att gå in och kämpa för det demokratis­ka systemet”, skriver Anna-lena Heydar (S).
Bild: Lasse Edwartz ”Det finns nog en gräns även för oss som valt att gå in och kämpa för det demokratis­ka systemet”, skriver Anna-lena Heydar (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden