Bohusläningen

Ohållbar utveckling i många kustkommun­er

-

Hur hållbara är kustkommun­erna? Så här i semesterti­der, när sommarsäso­ngen är igång, passar jag på att ställa frågan till er som styr i kommunerna på landets västkustst­räcka.

Förstår ni konsekvens­erna av det oupphörlig­a utbyggande­t på västkusten? Det som miljöforsk­are kallar för ”de små stegens tyranni”, och som de varnar för kommer att ske när många ingrepp staplas på varandra. De kumulativa effekter som uppstår när allt fler sommarsamh­ällen växer fram är ohållbara och inte i enlighet med miljömålen.

Effekterna av fler bryggor, större hamnar och båtar i havet måste tas på allvar och går emot havsmiljöm­ålen. Agenda 2030 är FN:S antagna globala mål för hållbar utveckling och Mål 14, Hav och Marina resurser, slår fast: ”skydd och restaureri­ng av kust och havsområde­n är nyckelåtgä­rder för att bevara biologisk mångfald”.

Men strandskyd­det som är till för att skydda stränder och kust gäller sällan för exploatöre­r och markägare som kan sälja tomter för fler sommarboen­den. Biologisk mångfald går förlorad både ovanför och under vattenytan.

De kapitalist­iska krafterna råder på kusten, de som kan köpa sitt andra eller till och med tredje hem tränger undan generation­er av unga som inte har möjlighet att leva och bo i sina hemkommune­r på grund av den rådande prisstegri­ngen.

Det som ni är med och formar är klassamhäl­len på pontonbryg­gor, spöksamhäl­len som flyter några veckor på somrarna, men som dödar det verkliga livet. Det verkliga livet som består av familjer, barn och generation­er som verkar på kusten och vill fortsätta göra det, även när sommaren är över.

Det behövs styrmedel för att inte döda samhällena och kunskap för att främja en hållbar kuststräck­a. Finns det några modiga politiker som vågar ta ansvar och göra något på riktigt för att forma en kuststräck­a som sjuder av liv? Inte liv från fritidsbåt­ar och vattenskot­rar, utan av riktigt liv, det som vi faktiskt är helt beroende av och där vi i samklang med naturen kan skapa något vackert och hållbart. För de områden ni exploatera­r kommer aldrig tillbaka.

Framtiden handlar inte om ägande och linjär ekonomi utan om gemensamhe­t, delning, återbruk, symbios och cirkularit­et. Behöver ni hjälp att staka ut vägen?

Vi som vill verka för en levande kust finns här ute och samtalar gärna med er. För dig som är nyfiken och vill se förändring, gå med i Facebookgr­uppen ”Ung kust och landsbygd”. Maria Pettersson

 ?? Bild: Lasse Edwartz ?? De som kan köpa sitt andra eller till och med tredje hem tränger undan generation­er av unga som inte har möjlighet att leva och bo i sina hemkommune­r på grund av prisstegri­ngen.
Bild: Lasse Edwartz De som kan köpa sitt andra eller till och med tredje hem tränger undan generation­er av unga som inte har möjlighet att leva och bo i sina hemkommune­r på grund av prisstegri­ngen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden