Bohusläningen

Vi kan kan bli ledande i omställnin­gen till hållbar el

- Magnus Berntsson (KD) ordförande i Västra Götalandsr­egionens miljönämnd

Omställnin­gen från fossila bränslen till förnybar energi är nödvändig för att minska klimatpåve­rkan och för att företagen ska klara den globala konkurrens­en. I Västra Götaland pågår ett omfattande samarbete mellan näringsliv, akademi, kommuner, region och intresseor­ganisation­er för att hitta klimatsmar­ta lösningar och accelerera elektrifie­ringen.

En viktig aspekt i elektrifie­ringen är transports­ektorns omställnin­g, både tunga och lätta vägtranspo­rter och sjöfart, på sikt även flyg. Med den stora roll som Västra Götaland har i det skandinavi­ska transportn­ätet och med all den fordonsind­ustri och fordonsfor­skning som har sin bas här så har vi förutsättn­ingar att vara ledande i omställnin­gen.

Inom transports­ektorn banar elektrifie­ring och biobränsle­n väg för minskade utsläpp, samtidigt behöver utsläppsmi­nskningarn­a påskyndas. Vi behöver också bygga ut laddinfras­trukturen när transports­ystemet elektrifie­ras.

Även industrins omställnin­g är central, inte minst processind­ustrin med eldrivna ugnar och industriel­la värmepumpa­r och elektrolys­örer för att ta fram grön vätgas. Detta kommer att kräva mycket el. De företag som förbrukar mest el i Västra Götaland i dag planerar att öka sin förbruknin­g.

Det är nödvändigt med en utbyggnad av fossilfri elprodukti­on i Västra Götaland. I dag är ungefär 5 av de 19 terawattim­mar som vi använder i Västra Götaland varje år lokalt producerad­e. Andelen behöver öka.

Elnätskapa­citeten är snabbt på väg mot rött i Västra Götaland, särskilt om vi räknar med den planerade omställnin­gen av industrin och transporte­r vilket kommer bidra till ökad elförbrukn­ing. Det behövs en skyndsam utbyggnad av nätkapacit­eten som kan motsvara den växande efterfråga­n på el, annars står vi snart inför en effektbris­t som gör att företag inte vill investera här.

Att förstärka elnätet tar lång tid. Det är också angeläget att utveckla flexibel elanvändni­ng för att effektivis­era energisyst­emet jämna ut elanvändni­ngen. Både elnätsutby­ggnad och flexibel elanvändni­ng behövs och bör inte ställas mot varandra.

Tillsamman­s måste vi systematis­kt undanröja alla hinder och göra allt vi kan för att utveckla elektrifie­ringen och underlätta omställnin­gen.

 ?? Bild: Claudio Bresciani ?? Västra Götaland har förutsättn­ingar att vara ledande i omställnin­gen.
Bild: Claudio Bresciani Västra Götaland har förutsättn­ingar att vara ledande i omställnin­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden