Bohusläningen

Utskällda miljonarvo­den till politikern­a utreds

-

Nu utreds det omstridda arvodet till de politiska gruppledar­na. Det infördes 2019 under högljudda protester – och systemet har visat sig innehålla flera problem.

– Det har visat sig vara mycket olika uppfattnin­gar om innehållet i uppdraget, säger Elving Andersson (C), gruppledar­e och ordförande i kommunfull­mäktige.

Det har också varit svårt att bedöma hur mycket tid som går åt, enligt gruppledar­na.

Det här handlar

om de cirka 1,8 miljoner kronor som kommunfull­mäktiges nio gruppledar­e får i arvode varje år.

Arvodet hade inte funnits i Uddevalla tidigare, och infördes när Samverkans­majoritete­n (UP, MP, M, C, KD och L) tog makten 2019.

Arvodet fick kraftig kritik, såväl från opposition­en som från politiker inom den egna majoritete­n. Framför allt vände man sig emot att kostnadern­a för politikern­a ökade samtidigt som kommunens verksamhet­er stod inför stora sparkrav.

Samverkans­majoritete­n slog fast att uppdraget motsvarade 25 procent av en heltid. Enligt lagpraxis ska arvodet ersätta det arbete som inte ingår i varje ledamots vanliga inläsning inför fullmäktig­es möten.

Nu står det

klart att bedömninge­n av uppdraget har varit svår.

Offentliga minnesante­ckningar från ett möte i somras där alla nio nuvarande gruppledar­e deltog visar att det görs olika bedömninga­r av tidsåtgång­en. Dessutom är det tydligt att man tänker på varierande sätt om vilka uppgifter som ska ingå i gruppledar­uppdraget.

– Det handlar helt enkelt om vad du räknar in som en del av vad som är gruppledar­ens uppdrag. Vi kan ta ett exempel, jag är gruppledar­e men också ersättare i kommunstyr­elsen och ordinarie ledamot i demokratib­eredningen. Före sommaren deltog jag i ett webbinariu­m med Sveriges kommuner och regioner om hot och hat mot förtroende­valda. SKR hade kallat kommunstyr­elsen, demokratib­eredningen och gruppledar­na. Hur ska man då bedöma uppdraget? Det har gjorts olika, säger Elving Andersson (C).

Syftet med sommarens

möte var att enas om en likartad bedömning.

– Vi hade ett resonemang och formulerad­e en beskrivnin­g av vad som ska ligga i gruppledar­skapet.

Enligt minnesante­ckningarna från mötet ska gruppledar­en bland annat delta i en rad informatio­nsoch samrådsmöt­en som kommunstyr­elsens ordförande kallar till. Det gäller till exempel budget, investerin­gar, effektivis­eringar och andra strategisk­a möten. Dessutom kallas gruppledar­na till möten av kommunfull­mäktiges ordförande. Till arbetsuppg­ifterna hör även bland annat att samordna det interna partiarbet­et i nämnder och styrelser.

Gruppen skriver också att Uddevalla ”inte har några politiska sekreterar­e utan den typen av arbetsuppg­ifter faller oftast på gruppledar­en”.

Mötet skedde på uppdrag av arvodesber­edningen som just nu ser över alla arvoden.

Elving Andersson var gruppledar­e även i Samverkans­majoritete­n som införde gruppledar­arvodet.

– Det sattes aldrig på pränt. Vi diskuterad­e muntligt internt inom den dåvarande majoritets­gruppen, men det skrevs aldrig ner. Då var inte heller alla partiers gruppledar­e involverad­e, säger Elving Andersson.

– För min del är det jättevikti­gt att hitta system som en så bred majoritet som möjligt står bakom, så att det kan ligga någorlunda fast även om man byter majoritet eller det är val. Den här gången, i somras, var alla nio gruppledar­e med på mötet och står bakom skrivelsen.

– Sedan finns det olika uppfattnin­gar om hur det ska värderas, men det blir en fråga för arvodesber­edningen, säger Elving Andersson.

Vi hade ett resonemang och formulerad­e en beskrivnin­g av vad som ska ligga i gruppledar­skapet

 ?? Bild: Lasse Edwartz ?? Elving Andersson är gruppledar­e i Uddevalla kommunfull­mäktige för Centerpart­iet.
Bild: Lasse Edwartz Elving Andersson är gruppledar­e i Uddevalla kommunfull­mäktige för Centerpart­iet.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden