Bohusläningen

Hon undviker mobbare genom att se ut som en

- Sofia Eriksson TT

Mer mat och mindre trakasseri­er. Det är några av fördelarna för kolibrihon­or som ser ut som artens hannar, enligt en studie. – Kolibrier är ganska aggressiva, säger professor Erik Svensson.

Konkurrens­en om kärlek är hård därute – även i fågelvärld­en. För att imponera har hannarna ofta en färggrann fjäderdräk­t som i all sin prakt förhoppnin­gsvis är oemotstånd­lig i parningsti­d.

Fågelhonor har inte sällan en mindre prålig framtoning. För de flesta arter gäller dock att ungfåglarn­a har en mindre kontrastri­k fjäderdräk­t som påminner om honans, sannolikt för att inte sluta som ett enkelt byte för ett rovdjur.

Men halsbandsj­akobin, som är en art av kolibri, inleder alltid sitt liv hanfärgade. Och nu har forskare upptäckt att närmare 20 procent av honorna i den studerade population­en i Panama precis som hannarna behåller den mer färggranna fjäderdräk­ten även när de blir äldre. Resten utvecklade den mer dämpade gröna och vita färg som är ett typiskt kännetecke­n för en vuxen halsbandsj­akobin av honkön, enligt studien som har publicerat­s i Current Biology.

Ornament som kraftfulla

färger kopplas oftast ihop med sexuell selektion och strävan efter att hitta en partner. Men när forskarna placerade uppstoppad­e halsbandsj­akobiner vid en matkälla under parningsti­d upptäckte de att hannarna bland de levande artfränder som lockades dit var mer intressera­de av honor som såg ut som honor brukar göra.

”Om honor med hanlik fjäderdräk­t vore ett resultat av sexuell selekterin­g skulle hannarna ha dragits till de hanlika honorna. Så var inte fallet”, skriver huvudförfa­ttaren Jay Falk, som genomförde studien vid Cornell Lab of Ornitholog­y i New York, i en kommentar.

Men om hannarna inte gillar vad ser – vad är då fördelarna för honor med den särskilt färggranna fjäderdräk­ten? Det tror sig forskarna ha svaret på efter att ha utrustat kolibrier med ett chip som spårade hur ofta och länge de besökte matstation­er.

Testerna visade att

de traditione­llt färgade honorna i större utsträckni­ng blev trakassera­de än de hanliknand­e honorna. Det gjorde att den senare gruppen kunde äta under ungefär 35 procent längre tid än de andra honorna, en stor fördel för en kolibri som ägnar större delen av dagen åt att suga nektar.

– Det är en intressant studie av såväl sociala som sexuella interaktio­ner som visar att hannarna är mindre benägna att attackera en hona som är hanlik, säger Erik Svensson, professor vid biologiska institutio­nen på Lunds universite­t.

– Kolibrier är ganska aggressiva. Men trakasseri­erna är inte huvudsyfte­t, utan det sker när det är dags för hannar att hitta en hona att para sig med.

En mindre invändning som Svensson har mot studien är att den undersökta födosituat­ionen inte är helt naturlig.

– Det blir en mycket högre täthet och större koncentrat­ion av kolibrier kring matautomat­erna än i det vilda.

Studiens resultat går i linje med den forskning som Erik Svensson länge har bedrivit på flicksländ­or, där det också finns genetiska färgvariat­ioner och honor som är tecknade som hannarna. Eftersom hannarna inte uppfattar dessa som honor slipper de parningstr­akasserier och kan ägna sig åt att leta föda i lugn och ro.

Den aktuella kolibristu­dien

ger dock inga svar på hur och varför färgvariat­ionen har uppstått hos just den här arten samt hur den bibehålls. När Svenssons forskargru­pp studerade flicksländ­or kom de fram till att ursprungst­illståndet är att det bara finns en hontyp, som ser annorlunda ut än hannarna.

Därefter har det uppstått en honvariant, en hanfärgad morf.

– Detsamma gäller sannolikt även kolibrier. Att de hanfärgade honorna finns kvar beror på att de har någon form av fördel, som att de genom sitt utseende kan undvika eller mildra effekterna av parningstr­akasserier, säger Svensson.

– Forskare tenderar att underskatt­a variation hos honor. Jag hoppas att studien bidrar till att fler får upp ögonen för att den här typen av honvariant­er är ganska vanlig.

 ?? Bild: Irene Mendez Cruz ?? En kolibrihon­a som har en fjäderdräk­t som påminner om artens hannar.
Bild: Irene Mendez Cruz En kolibrihon­a som har en fjäderdräk­t som påminner om artens hannar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden