Bohusläningen

Positiv signal att riksdagspa­rtier backar i kyrkoval

- Karl af Geijerstam

De tre riksdagspa­rtierna S, C och SD backar i kyrkovalet. Det är en positiv trend i årets kyrkoval. Trots hård kritik har Socialdemo­kraterna, Centerpart­iet och Sverigedem­okraterna ställt upp som partier i Svenska kyrkans kyrkoval. Den partipolit­isering har inte belönats av väljarna. De tre partierna förlorar sammanlagt 14 mandat i kyrkomötet.

Partistruk­turerna är emellertid sega. Tillsamman­s med de nominering­sgrupper som är ideologisk­a syskon till politiska partier dominerar ändå politiskt präglade nominering­sgrupper kyrkomötet. Men principiel­lt är skillnaden stor mellan att kristdemok­rater och vänsterpar­tister med flera söker en gemensam värdegrund­sallians i Svenska kyrkan kontra att hela det politiska partiet går in med hela sin partiorgan­isation in i ett kyrkoval. Till exempel ringde facket Kommunal över 10 000 samtal för att stödja Socialdemo­kraterna. Det är häpnadsväc­kande tondövt att en fackföreni­ng på detta sätt gick in i kampanjen inför kyrkovalet.

Partipolit­iskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) går tydligt framåt och stärker sin ställning. Oavsett vad man tycker om deras ställnings­taganden är det ett sundhetste­cken. Likaså är förekomste­n av den konservati­va gruppen Frimodig kyrka och dess motpol Öppen kyrka mer naturlig i kyrkomötet än politiska gruppering­ar.

Noterbart är också Vänstern i Svenska kyrkans framgångar. Forskning kanske ger facit senare, men det är ju inte otänkbart att många socialdemo­krater vände vänsterut. Tendensen finns ju också i de partipolit­iska opinionern­a.

Det mest nedslående resultatet i valet är att Alternativ för Sverige fick platser i både kyrkomötet och i stiftsfull­mäktige i Göteborgs stift. Partiet säger inget i sin valfilm om kyrkans verksamhet eller tron, utan fokuserar helt på att kyrkan ska vara ett redskap för någon slags nationalis­tisk fostran och att Hbtq-personer inte ska känna sig välkomna. Frontfigur för partiet är den ur Sverigedem­okraterna uteslutne prästen Axel W Karlsson som tycker att sitt gamla parti har för urvattnad migrations­politik.

AFS fick omkring 20 000 röster i riksdagsva­let, det räckte med drygt 10 000 röster i kyrkovalet för att få representa­tion. Detta innebär att partiet nu kan få partistöd för sina kyrkomötes­delegater, vilket påpekades i Sveriges Radio på måndagsmor­gonen. Kyrkovalet var alltså ett oblygt och cyniskt medel för partiet att dra in pengar. Det är ytterligar­e ett exempel på hur partipolit­iker utnyttjar kyrkan istället för att tjäna den.

” Inte otänkbart att många socialdemo­krater vände vänsterut

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden