Bohusläningen

Missa inte tåget mot framtiden

-

Företagarn­a och Näringsliv­scentrum i Lysekil ser en flytbro över Gullmarn som avgörande för kommunens framtid och har satsat 100 000 kronor på idén.

En delegation uppvaktade Lysekils politiker i somras med en begäran om en åtgärdsval­sstudie (ÅVS), som skulle kunna övertyga finansdepa­rtementet om att ersätta färjan med en bro. Motivering­en är att invånarant­alet och skatteintä­kterna minskar i Lysekils kommun och företagen har svårighet att rekrytera kompetent personal. Man hoppas att en bro, som skulle förkorta pendlingst­iden Lysekil–torp med 20 minuter, kan få fler högutbilda­de att bosätta sig i kommunen.

För att avhjälpa brister och täcka uppkomna transportb­ehov genomför Trafikverk­et åtgärdsval­sstudier. Det är däremot inte meningen att med en ÅVS samla argument för en förutbestä­md investerin­g. Meningen är att förutsättn­ingslöst pröva alla tänkbara åtgärder, från det minsta till det mest resurskräv­ande alternativ­et för att spara naturresur­ser och begränsa statens utgifter. En avsikt är också att undersöka om transporta­lternativ, som redan finns kan utnyttjas bättre, det

”trafikslag­sövergripa­nde perspektiv­et”.

För några år sedan höll trafikkons­ult Per Corshammar föredrag på Vikarvet i Lysekil. Föredragsh­ållaren som är fristående konsult är insatt i frågor som rör kommunikat­ion efter en långvarig anställnin­g inom Trafikverk­et.

För att Lysekil, vid sidan om Uddevalla och Göteborg, skall få behålla sina invånare krävs goda kommunikat­ioner. Går det att bekvämt pendla med rimlig restid kan ungdomar bo kvar i Lysekil efter gymnasiet och ändå studera i Uddevalla och Göteborg. Enligt Corshammar är det Lysekilsba­nan som kan vända utveckling­ens kräftgång i Lysekil.

På inrådan av försvarsma­kten har Trafikverk­et har avbrutit den planerade rivningen av järnvägen. Stöldbegär­lig utrustning har tagits tillvara för kommande behov. Lysekilsba­nan är ett kommunikat­ionsaltern­ativ att räkna med för framtiden. Med en upprustnin­g når man Uddevalla på 30 minuter och Göteborg på en timme. I bekväma tågkupéer med internetup­pkoppling kan man läsa tidningen eller sova en stund. Vi kommer då att se en förändrad befolkning­sstruktur med lägre medelålder och flera högutbilda­de i Lysekil. Medianinko­msten ökar och kommunalsk­atten kan sänkas.

” Med en upprustnin­g når man Uddevalla på 30 minuter och Göteborg på en timme

Nu planeras för snabb persontågt­rafik mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän med start 2028. I projektet, som går under namnet Skagerrakb­anan, ingår en station i Munkedal. Näringsliv­et kommer att få se Lysekils kommun i en ny dager då järnvägen binder samman Lysekil med Europas kraftigast­e ekonomiska arbetsmark­nadsregion Oslo – Göteborg.

 ?? ?? Höghastigh­etståg. Skiss från Skanska.
Höghastigh­etståg. Skiss från Skanska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden