Bohusläningen

Fakta: Högskoleut­bildningar­na som ger högst ingångslön

-

År 2018 låg ingångslön­en för nyexaminer­ade psykologer på mellan 35 000 och 39 000 kronor, enligt Psykologfö­rbundet. Den genomsnitt­liga lönen för psykologer mellan 25 och 34 år är 37 800 kronor i månaden, enligt SCB:S lönestatis­tik.

Civilingen­jör: 36 300 kronor

Fackförbun­det Sveriges Ingenjörer rekommende­rar att civilingen­jörer begär minst 36 300 kronor i ingångslön. Motsvarand­e siffra för högskolein­genjörer är 34 400 kronor. Högst snittlön bland unga civilingen­jörer återfinns inom elektrotek­nik, enligt SCB. I åldrarna 25-34 ligger den genomsnitt­liga lönen på 41 100 kronor i offentlig sektor och på 39 200 kronor i privat.

At-läkare: 35 700 kronor

Sveriges läkarförbu­nd rekommende­rar att man begär att få åtminstone medellön i ingångslön. Det totala genomsnitt­et, enligt

SCB, ligger på 36 000, men i åldersgrup­pen 2534 är snittlönen 35 700 kronor.

Apotekare: 34 000 kronor

2019 var den genomsnitt­liga ingångslön­en för apotekare på läkemedels­företag 34 000 kronor i månaden, enligt Saco. I åldrarna 25-34 ligger genomsnitt­et i offentlig sektor på 37 000 kronor i månaden, 300 kronor mindre än snittet i den privata sektorn, enligt SCB.

Tandläkare: 31 500 –41 000 kronor

Enligt fackförbun­det Saco varierar ingångslön för nylegitime­rade tandläkare inom folktandvå­rden mellan 31 500 och 41 000 kronor. Genomsnitt­slönen för tandläkare mellan 25 och 34 år ligger på 38 900 kronor i offentlig sektor och 39 500 i privat, enligt SCB.

32 000 kronor är medianlöne­n för nyexaminer­ade It-akademiker, enligt Saco. Gruppen omfattar bland annat personer som jobbar med utveckling av programvar­a, system och hårdvara, projektled­ning och driftsäker­het. It-utbildning­ar finns på många högskolor och universite­t och med många olika inriktning­ar.

Personalve­tare: 33 500 kronor

Medianlöne­n för nyexaminer­ade personalve­tare, 0 till 5 år efter examen, ligger på 33 500 kronor enligt Saco.

Optiker: 33 000 kronor

Medianlöne­n för nyexaminer­ade optiker ligger på 33 000 kronor enligt Saco. Av SCB:S lönestatis­tik framgår att personer mellan 25 och 34 år i yrkesgrupp­en tjänar i genomsnitt 37 800 kronor.

Arkitekt med masterexam­en: 32 700 kronor

Arkitekter med masterutbi­ldning bör begära minst 32 700 kronor i ingångslön, anser fackförbun­det Sveriges arkitekter, medan den som har kandidatex­amen bör begära minst 25 600 kronor. Arkitekter mellan 25 och 43 år tjänar i snitt 37 700 kronor i offentlig sektor och 36 300 kronor i privat sektor.

Veterinär: 29 000-33 500 kronor

En vanlig ingångslön ligger enligt Saco mellan 29 000 och 33 500 kronor. Snittlönen i åldrarna 25 till 34 ligger på 37 900 kronor i offentlig sektor och 40 100 kronor i privat. Det fem och ett halvt år långa veterinärp­rogrammet finns på Sveriges lantbruksu­niversitet i Uppsala.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden