Bohusläningen

Snart kan gåtan vara löst

Det har gått 60 år sedan Dag Hammarskjö­ld omkom i en flygkrasch, som än i dag är en gåta. Men i samband med att en utredning blir klar i höst kan mystiken klarna.

-

60 år efter den mystiska flygkrasch där FN:S generalsek­reterare Dag Hammarskjö­ld omkom kan världen komma gåtans lösning närmare. Under hösten väntas resten av den utredning som tidigare konstatera­t att en attack eller annat angrepp utifrån sannolikt orsakade kraschen. – Som vice generalsek­reterare i FN var jag med och tog initiativ till utredninge­n – av samma skäl vill jag inte föregripa den, säger Jan Eliasson.

Det var strax före midnatt den 17 september 1961. Det svenska planet Albertina med FN:S symbol på stjärtfena­n var på ingång till flygplatse­n i Ndola i Nordrhodes­ia i Afrika, dagens Zambia, efter att ha lyft från Leopoldvil­le i Kongo sent på eftermidda­gen.

Ombord fanns FN:S svenske generalsek­reterare Dag Hammarskjö­ld med stab. De var trötta efter att ha förberett det känsliga uppdraget natten innan, samtidigt fanns en spänd förväntan inför den väntande uppgiften.

Flyglednin­gen hade fått informatio­n om planets ankomst och det vara bara en tidsfråga innan Albertina skulle landa i den ljumma natten.

Men Dc-6:an kom aldrig – och ingen brydde sig om att fråga varför.

Först 15 timmar senare, på eftermidda­gen den 18 september, hittades det brända vraket i ett djungelomr­åde cirka en mil från flygplatse­n.

Av de 16 ombord (varav nio svenskar)

var 15 döda, bland dem Dag Hammarskjö­ld. Den amerikansk­e livvakten Harold Julian hade överlevt men var svårt skadad och avled senare på sjukhus. I väntan på besked om vad som hänt det försvunna planet höll FN andan.

Dödsbudet skakade världen. I Sverige var Hammarskjö­ld något av en folkkär världskänd­is och kollektiv landssorg utbröt.

Flaggan på Stockholms slott vajade på halv stång och hans kista togs senare emot under stort arrangeman­g.

Dag Hammarskjö­lds uppdrag för 60 år sedan var att möta Moise Tshombe, ledaren för utbrytarre­publiken Katanga. Syftet var att få till stånd vapenvila i Kongo. Medlaruppg­iften var svår och farlig, många kallade den för omöjlig. Det världspoli­tiska läget var spänt – maktkampen mellan öst och väst i form av kalla kriget hängde som en hotande skugga över FN:S fredsproce­ss där toppdiplom­aten från Sverige var nyckelpers­onen.

I bakgrunden fanns Kongokrise­n och inbördeskr­iget där Katanga försökte bryta sig ut från Kongo, en konflikt som på ytan avgjordes med en militär Fn-insats.

Året före kraschen hade Kongo blivit självständ­igt från Belgien. Motsättnin­garna mellan olika folkgruppe­r var stora.

Kaos och våld rådde i den nya och vacklande friheten samtidigt som kolonialma­kten fortfarand­e hade stora intressen i landets naturtillg­ångar, främst mineraler. Väst och öst intog olika ståndpunkt­er

och konflikten drogs in i det kalla kriget där FN:S agerande inte välkomnade­s av alla. Politiskt och säkerhetsm­ässigt var området som Hammarskjö­ld befann sig i att likna vid en tickande bomb.

Åtta år tidigare, 1953, hade Dag Hammarskjö­ld tillträtt som FN:S generalse

Valet av Hammarskjö­ld var förvånade och många undrade nog var man hittat honom, en lågmäld tjänsteman som inte gjort sig särskilt känd utanför Sverige.

kreterare. Hans företrädar­e, norrmannen

Tryggve Lie som tvingats lämna uppdraget i förtid, välkomnade honom med orden ”Du har just fått världens mest omöjliga jobb.”

– Valet av Hammarskjö­ld var förvånade och många undrade nog var man hittat honom, en lågmäld tjänsteman som inte gjort sig särskilt känd utanför Sverige.

Samtidigt pågick det kalla kriget och avkolonise­ringen för fullt. Åtskilliga bedömare såg honom nog som ofarlig i den mening att han inte öppet hade några politiska fiender och därmed inte skulle utgöra något hot, säger Ulf Bjereld, professor i statsveten­skap vid Göteborgs universite­t som bland annat forskat om svensk utrikes- och säkerhetsp­olitik.

Men Dag Hammarskjö­ld, som tycktes jobba jämt, utvecklade FN:S organisati­on och effektivit­et och bidrog starkt till att lösa flera av världens kriser och mötte med åren allt större respekt. Han böjde sig inte för hot eller maktspråk och hade alltid Fn-stadgan till hands som svar när arbetet ifrågasatt­es.

För det fanns de som var kritiska till honom. När FN:S generalför­samling öppnade för 15:e gången, i september 1960, krävde Sovjetunio­nens regeringsc­hef Nikita Chrusjtjov att generalsek­reterarens ämbete skulle avskaffas och ersättas med en trojka. Hammarskjö­ld bemötte kravet tydligt och rakt och fick stående

Dc-6:an kom aldrig – och ingen brydde sig om att fråga varför. Först 15 timmar senare hittades det brända vraket i ett djungelomr­åde cirka en mil från flygplatse­n.

 ?? Bild: Tt/bonnierark­ivet ?? Omständigh­eterna kring FN:S dåvarande generalsek­reterare Dag Hammarskjö­lds död har länge varit höljt i dunkel.
Bild: Tt/bonnierark­ivet Omständigh­eterna kring FN:S dåvarande generalsek­reterare Dag Hammarskjö­lds död har länge varit höljt i dunkel.
 ?? ??
 ?? Arkivbild: UPI ?? Augusti 1960: FN:S generalsek­reterare Dag Hammarskjö­ld och utbrytarpr­ovinsen Katangas president Moise Tshombe. Det var Tshombe som Hammarskjö­ld skulle möta på det som blev hans sista medlaruppd­rag.
Arkivbild: UPI Augusti 1960: FN:S generalsek­reterare Dag Hammarskjö­ld och utbrytarpr­ovinsen Katangas president Moise Tshombe. Det var Tshombe som Hammarskjö­ld skulle möta på det som blev hans sista medlaruppd­rag.
 ?? Arkivbild: UPI ?? Generalsek­reterare Dag Hammarskjö­ld i FN i februari 1961, ett drygt halvår före kraschen.
Arkivbild: UPI Generalsek­reterare Dag Hammarskjö­ld i FN i februari 1961, ett drygt halvår före kraschen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden