Bohusläningen

60 år sedan Dag Hammarskjö­lds död

-

ovationer. Chrusjtjov blev så ilsk att han började banka på sin bänk med händerna och fortsatte sedan attacken med en sko. Hans förslag avvisades.

– Dag Hammarskjö­ld är utan tvekan en av de största diplomater som Sverige har haft. Han var skicklig, hade stor integritet och lät sig inte gå i någons ledband. Dessutom hade han en intellektu­ell, filosofisk och andlig öppenhet som var ovanlig i sammanhang­et, säger Ulf Bjereld.

Dag Hammarskjö­lds resa till Nordrhodes­ia var känslig på flera sätt.

Svensken Sture Linnér, hans närmaste man, hade avrått från resan eftersom han inte trodde på något resultat. Sture Linnér satt fastspänd i planet när det skulle starta, men lämnade i sista stund efter Hammarskjö­lds inrådan. Han menade att det för arbetet var bättre att Linnér var kvar i Kongo om något skulle hända. De tog farväl och pratade en stund nedanför det väntande planet. Det blev deras sista samtal.

På grund av de stora riskerna hölls detaljerna kring flygningen hemliga. Piloten angav en annan destinatio­n, tog en omväg, flög lågt för att undvika upptäckt och nämnde inte position och ankomst förrän strax före den planerade landningen. Under lång tid flög de under radiotystn­ad.

Efter dödskrasch­en konstatera­de den Nordrhodes­iska haverikomm­issionens utredning att den sannolikt var en olycka orsakad av ett pilotfel. Den menade att den rutinerade svenske piloten läst av höjdmätare­n fel inför landningen.

Med den slutsatsen

fick FN officiellt låta sig nöjas. Samtidigt fanns en rad frågetecke­n kring haveriutre­dningen. Det spekulerad­es kring varför ingen saknade planet, varför sökandet inte kom igång tidigare och varför man inte finkammat nedslagsom­rådet när vraket låg kvar. Det undrades också varför den överlevand­e livvakten, som enligt källor på sjukhuset uppgav att han hört smällar och sett ljussken, inte hördes närmare under den tid han var vid medvetande.

Med kraschen följde också olika konspirati­onsteorier som handlade om att Albertina utsatts för någon form av attack eller sabotage – att det handlade om mord och inte om någon olycka. Misstankar­na riktades åt flera håll, flera bedömare menade att det fanns militära underrätte­lsetjänste­r som visste mer än de medgav och att starka regionala och globala krafter hade intresse av att FN och Hammarskjö­ld misslyckad­es med uppdraget.

– Den här typen av olösta, dramatiska händelser skapar spekulatio­ner och myter och tenderar att med tiden leva sitt eget liv, just för att svaren saknas. För Sverige är Hammarskjö­lds död definitivt en sådan händelse, precis som ubåtskränk­ningarna och turerna kring Palmemorde­t och Estonia har kommit att bli, säger Ulf Bjereld.

I decennier tycktes

mysteriet förbli olöst. Det lanserades teorier, skrevs böcker, gjordes filmer och ställdes politiska krav. Men inga svar gavs. Flera bedömare menade att de fanns – men att viljan att inte avslöja dem var starkare.

2013 presentera­des en utredning som bedömdes som ett genombrott. Det var en internatio­nell juristkomm­ission, där FN:S förre rättschef, svensken Hans Corell ingick, som hade granskat fler möjliga haveriorsa­ker än pilotfel. Kommission­en ansåg att planet kunde ha tvingats ner efter hot eller att det attackerat­s från luften av ett annat plan.

Kommission­ens slutsats ledde

till att FN tillsatte en expertpane­l som våren 2015 inledde sitt arbete.

– Jag är väldigt glad att vi nu gör ett försök att få fram hela sanningen. Det har ju varit många spekulatio­ner genom åren, sade biträdande generalsek­reterare Jan Eliasson till TT på expertpane­lens första arbetsdag.

Panelen leddes av en högt uppsatt jurist, tanzaniern Mohamed Chande Othman, som rapportera­de direkt till generalsek­reteraren.

I sin rapport från 2017 kom Othman fram till att flygplanet sannolikt sköts ner och att det krävdes samarbete mellan flera länder för att få fram mer. Bland annat hade panelen fått tillgång till tidigare okända bilder som visade delar av flygplansv­raket, men även bilder av metallbita­r med hål i som enligt utredninge­n skulle kunna vara kulhål från ett finkalibri­gt vapen.

I slutet av 2019 beslutade generalför­samlingen att utredninge­n ledd av Othman skulle fortsätta sitt grävande.

Rapporten lämnades till FN:S generalsek­reterare António Guterres så sent som för en och en halv månad sedan, den 31 juli i år.

Tanken var att den skulle göras offentlig nu i samband med FN:S årliga minne av Dag Hammarskjö­lds död.

Att det inte blev så har förklarats med att pandemin bröt ut och av ”förseninga­r i dokumentpr­ocessen” i FN. Alla medlemslän­der har av olika anledninga­r inte varit tillräckli­gt effektiva och villiga med att gå igenom sina arkiv för att få fram eventuellt bevismater­ial.

När utredninge­n lämnades över till FN i somras sa generalsek­reterare Guterres via sin stab att arbetet måste fortsätta skyndsamt – och att målet är att få fram sanningen om den tragiska händelsen.

Något datum är inte satt men enligt olika uppgifter är målet att den offentliga presentati­onen ske någon gång under hösten. Den skulle kunna ge svar på gåtans lösning – eller åtminstone närma sig den.

En av dem

som är högst intressera­d är Jan Eliasson, 81 – arbetargra­bben, gaisaren och diplomaten från Göteborg med tunga internatio­nella meriter, som under en kortare period även var svensk utrikesmin­ister (S). Hans respekt för Hammarskjö­ld är stor och Eliasson säger att Hammarskjö­lds arbete och död i mångt och mycket påverkade hans eget livs- och yrkesval. Men några egna synpunkter eller åsikter kring dödskrasch­en eller kring den stundande förlängda utredninge­ns resultat vill han inte ge.

– Nej, inte i nuläget. Som vice generalsek­reterare i FN var jag själv med och tog initiativ till utredninge­n – därför vill jag heller inte kommentera eller föregripa den slutliga delen av rapporten, säger Jan Eliasson.

 ?? Arkivbild: UPI ?? Kraschen för 60 år sedan. En olycka, menade haveriutre­dningen, men under åren har allt mer pekat på att det var ett attentat.
Arkivbild: UPI Kraschen för 60 år sedan. En olycka, menade haveriutre­dningen, men under åren har allt mer pekat på att det var ett attentat.
 ?? Bild: Anders Ylander ?? GP den 19 september 1961. Nyheten om Hammarskjö­lds död uppmärksam­mades stort.
Bild: Anders Ylander GP den 19 september 1961. Nyheten om Hammarskjö­lds död uppmärksam­mades stort.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden