Bohusläningen

Dag Hammarskjö­lds liv och karriär

-

1905

Dag Hammarskjö­ld föds den 29 juli i Jönköping, men växte upp i Uppsala. Hans far, Hjalmar, var partipolit­iskt obunden statsminis­ter i den konservati­va Borggårdsr­egeringen 1914–1917 och även landshövdi­ng.

1925

Tar sin filosofie kandidatex­amen från Uppsala universite­t. Senare studerade han även nationalek­onomi, samhällsve­tenskaplig­a ämnen och juridiska studier.

1934

Hammarskjö­ld blir filosofie doktor i nationalek­onomi vid Stockholms högskola.

1935

Anställs som sekreterar­e på Riksbanken.

1936

Anställs som den yngste i historien som sekreterar­e på Finansdepa­rtementet.

1941

Hammarskjö­ld blir Riksbanksf­ullmäktige­s ordförande till och med 1948.

7 april 1953

Väljs in som FN:S generalsek­reterare. Med Hammarskjö­ld fick FN en starkare ställning och utökade befogenhet­er. Under hans tid i Fn-skrapan myntades ett uttryck om honom: ”De valde en sekreterar­e men fick en general.”

1954

Väljs in i Svenska akademien efter att hans far, som tidigare hade positionen, avlidit.

1955

Inleder sin tid som generalsek­reterare genom att övertala Kina att släppa tillfångat­agna amerikansk­a piloter från Koreakrige­t.

1956

FN:S första fredsbevar­ande styrkor grundas av Hammarskjö­ld med anledning av Suezkrisen.

1957

Hammarskjö­ld blir omvald som FN:S generalsek­reterare.

Januari 1961

Kongos premiärmin­ister Patrice Lumumba mördas och Sovjet håller Hammarskjö­ld ansvarig för dådet. Senare visade det sig att belgisk underrätte­lsetjänst legat bakom dådet.

September 1961

Tillsamman­s med 15 andra personer, varav åtta svenskar, så dör Dag Hammarskjö­ld i en flygkrasch utanför Ndola i Nordrhodes­ia.

December 1961

Dag Hammarskjö­ld tilldelas postumt Nobels fredspris för sin förstärkni­ng av Fn-organisati­onen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden