Bohusläningen

Joakim Broman: Miljötills­tånden har blivit en Kafka-novell

- Liberala Nyhetsbyrå­n Joakim Broman joakim.broman@lnb.se

När statliga gruvjätten LKAB ville utöka verksamhet­en i Kiruna inledde man i vanlig ordning en tillstånds­process. Det gjordes analyser och miljökonse­kvensbeskr­ivningar, bolaget kallade till samråd, diskuterad­e med tjänstemän och förhandlad­e i domstol.

I veckan, efter åtta år och 100 miljoner kr i arbetstid och kostnader, meddelade Mark- och miljööverd­omstolen att LKAB får avslag på sin ansökan. Anledninge­n? Bolaget har inte specifikt kallat villaägare med bergvärme till samråden. LKAB har visserlige­n kallat alla i hela Kiruna, eftersom man anser att alla i kommunen berörs av gruvan på något vis. Men mark- och miljödomst­olen anser att man hade behövt kalla ”särskilt påverkade grupper”, däribland bergvärmeä­gare, separat. Som LKAB:S presschef Anders Lindberg skrev på Twitter hade bolaget gärna gjort det, om man vetat att det fanns ett sådant krav. Det framgår dock varken av lagtexten eller av praxis.

Inte heller hjälper det att LKAB erbjudit sig att genomföra ett sådant samråd när man fick veta domstolens mening. Då var det redan för sent. Avslag i Mark- och miljödomst­olen, fastslaget i högre instans. Det är bara att börja om.

Historien hade kunnat bli en rolig Franz Kafka-novell om det inte varit en så sorglig affär. En åtta år lång tillstånds­process avbryts till följd av ett formaliakr­av som bolaget inte kunde väntas känna till – på andra håll i landet har samma process, att kalla en bred allmänhete­n till samråd, godkänts.

Avslaget försvårar för LKAB att få fram den järnmalm som sedan ska bli till fossilfrit­t stål i Hybrit, bolagets samarbete med SSAB och Vattenfall. Men det är långt ifrån det enda domslut som sätter käppar i hjulet för svensk industri. Förra årets uppmärksam­made cementkris – som fortfarand­e inte är långsiktig­t löst – uppstod efter att Cementa plötsligt fått sin tillstånds­ansökan avvisad. Den godkändes av en miljödomst­ol, bara för att i nästa instans anses så dålig att den inte ens gick att bedöma.

"Märkliga, långdragna och extremt byråkratis­ka processer

Politiken borde ha agerat för längesen. Problemen med miljötills­tånden har varit kända i åratal och bara blivit värre. Märkliga, långdragna och extremt byråkratis­ka processer hindrar elledninga­r från att dras, gruvor från att öppna eller byggas ut, fabriker från att byggas. Galenskape­rna skadar inte bara klimatomst­ällningen utan Sveriges industriel­la näringar i stort. Regeringen måste vakna och ta djärvare grepp än det småpet som man ägnat mandatperi­oden åt.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden