Bohusläningen

Uddevalla kommun saknar inte problem inför framtiden

Är det säkert för ungarna att själva ta bussen till träningen när de måste byta på Kampenhof?, undrar debattören.

-

Den som rör sig i centrum kan med egna ögon se att det finns saker som akut behöver hanteras. Ungdomar i gäng, öppen narkotikah­andel, klotter och skadegörel­se.

Det är flera saker som har lett till att vi har hamnat där vi är nu, och det vare sig blir, finns eller är en enkel väg att ta oss härifrån. Vi har möjlighet att vända utveckling­en, men det krävs att vi alla arbetar tillsamman­s, att vi vågar satsa på förebyggan­de åtgärder samtidigt som vi inte får vara rädda för att använda hårda nypor om så behövs.

Stadens sociala problem hänger samman. Skolresult­aten i grundskola­n är för dåliga, särskilt för pojkar. En rekordstor andel av våra barn och ungdomar tycker det är otryggt att vara i skolan och att det saknas studiero på lektionern­a. En stor kull nyanlända ungdomar har lämnat grundskola­n utan gymnasiebe­hörighet. Detta är en katastrofa­l utveckling som måste vändas.

Företagarn­a säger att det största hindret för ett gott företagskl­imat är otrygghet och kriminalit­et. De företag där ungdomar vanligtvis kan få sina första jobb, som restaurang­er, caféer och butiker, kämpar för sin överlevnad i en otrygg stadskärna då många helt enkelt inte vågar ta sig till centrum, speciellt på kvällarna. Också våra industriom­råden har stora problem med stök och skadegörel­se.

Runt 17 procent av invånarna i kommunen lever huvudsakli­gen på bidrag. En stor andel av de invandrare som kom till Uddevalla under åren efter 2015 har nu rullats över i kommunens knä när den statliga etablering­sersättnin­gen tagit slut. Den samlade kostnaden för försörjnin­gsstöd är nästan 80 miljoner om året, en nivå som vi inte har sett sedan 90-talskrisen. Varje miljon i ökad kostnad för bidrag är en miljon som inte kan satsas på förebyggan­de arbete, fler lärare, mindre klasser, fler socialsekr­eterare och utveckling av SFI och Komvux.

Polisen är underbeman­nad och tvingas tyvärr välja bland sina ärenden. Vardagsbro­ttslighete­n, den öppna narkotikah­andeln och att fånga upp ungdomar på glid har prioritera­ts bort när den grova brottsligh­eten måste gå först. Hålla ordning i centrum har blivit en uppgift för kommunala ordningsva­kter, när staten har lämnat sitt ansvar.

Det här är saker som gör att man börjar fundera som förälder. Vilken framtid kan mina barn bygga här? Varför ska man behöva väga in risken för en kniv i magen eller bli skjuten när man pratar gymnasieva­l med sin tonårsdott­er? Är det säkert för ungarna att själva ta bussen till träningen när de måste byta på Kampenhof? Vad kan jag som förälder göra för att mitt barn ska känna sig säker både till och från skola, träning som på övrig fritid? Kan jag som förälder ens göra något?

För mig är det svårt att se vad valrörelse­n skulle handla om utöver detta som jag ser som kommunens mest akuta problem. Vi kommer att behöva lösa detta tillsamman­s som Uddevallab­or. Jag ser fram emot att ha en dialog med Uddevallas invånare samt övriga partier. Jag hoppas att alla kan vara öppna för att både komma med olika förslag och stå bakom bra idéer oavsett var de än kommer ifrån. Hjälps vi åt kan Uddevalla bli tryggt och säkert igen!

Henrik Sundström (M) Förstanamn till kommunfull­mäktigeval­et i Uddevalla kommun

 ?? ?? Är det säkert för ungarna att själva ta bussen till träningen när de måste byta på Kampenhof?, uttrycker debattören. BILD: HENRIK LUNDBJÖRK
Är det säkert för ungarna att själva ta bussen till träningen när de måste byta på Kampenhof?, uttrycker debattören. BILD: HENRIK LUNDBJÖRK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden