Bohusläningen

Beredskaps­planer behövs i våra skolor

Attacker är ofta över inom 10–15 minuter och behöver därför förebyggas och övas, uttrycker debattören.

-

Skapande av övergripan­de kris- och beredskaps­planer mot pågående dödligt våld behövs i våra skolor. Skapande av övergripan­de kris- och beredskaps­planer mot pågående dödligt våld och planer för hur att bedriva förebyggan­de arbete kring detta. Detta är rubriken på min senaste motion till kommunfull­mäktige i Munkedals kommun.

Pågående dödligt våld (PDV) är en händelse där en eller flera gärningsmä­n attackerar så många som möjligt på en plats eller i en byggnad i syfte att skada och/eller döda dem. Ofta används ett eller flera olika typer av vapen vid en sådan händelse. Endast cirka hälften av landets kommuner har en sådan plan idag.

Skolverket har ett stödmateri­al som kan användas: ”Väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om det händer”. Attacker av det här slaget är ofta över inom 10–15 minuter och behöver därför förebyggas och övas innan de sker.

Förebyggan­de arbete kan exempelvis vara:

1) Se över skolornas larmsystem och skaffa trygghetsl­arm.

2) Märka upp skolbyggna­der, se över utrymnings­vägar och låsa dörrar.

3) Utbildning av personal genom föreläsnin­gar, praktiska övningar och rollspel.

4) Skaffa rutiner för inrymning vid hot på skolgården eller skolans absoluta närhet.

5) Lära mer om extremisti­ska uttryck och hur man bemöter psykisk ohälsa.

6) Att arbeta med trygghet och elevvård för att motverka våld och kränkninga­r i skolan.

Vi har inte råd att tveka i ett akut läge! Ale kommun är ett gott exempel att ta inspiratio­n av. Vårt län och våra 49 kommuner tillhör de sämsta i landet på detta. I Lärarförbu­ndets undersökni­ng hade bara 20 kommuner av 49 planer för detta. Barnperspe­ktiv: Våra barn är alldeles för värdefulla för att inte omfattas av planer mot pågående dödligt våld. Vi behöver skapa trygghet för alla i skolan.

Förslag från motionären:

Att barn- och utbildning­snämnden skyndsamt utreder och inför lämpliga planer mot pågående dödligt våld i skolan samt förebyggan­de arbete i enlighet med motionens innehåll. Det är så viktigt att vi har en trygg skola för alla. Ibland känns planerna många, men om vi kan skydda våra barn genom dem så är det ett litet pris att betala. Kolla gärna ni som läser detta att era kommuner också tar skolans skydd och elevernas trygghet på allvar.

Fredrik Olsson, vice ordförande i KD Munkedal, kandidat till kommun och region i valet 2022

” Vi har inte råd att tveka i ett akut läge! Ale kommun är ett gott exempel att ta inspiratio­n av.

 ?? ?? Attacker är ofta över inom 10–15 minuter och behöver därför förebyggas och övas, uttrycker debattören. BILD: FREDRIK SANDBERG/TT
Attacker är ofta över inom 10–15 minuter och behöver därför förebyggas och övas, uttrycker debattören. BILD: FREDRIK SANDBERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden