Bohusläningen

TT:S tidigare undersökni­ng

-

skickades via mejl till socialtjän­sten i landets samtliga 290 kommuner den 7 november 2019.

159 kommuner har besvarat enkätfrågo­rna.

Av dem svarar drygt 85 procent ja på frågan: ”Sker inflyttnin­g av socialt utsatta personer till er kommun från andra kommuner?”

Med socialt utsatta avser kommunerna mest frekvent nyanlända, personer med försörjnin­gsstöd, personer med missbruksp­roblematik och långtidsar­betslösa.

71 procent av de kommuner som svarat upplever att socialt utsatta människor ”vid något tillfälle kan ha hänvisats eller uppmuntrat­s att söka bostad” i deras kommun i stället för i sin ursprungli­ga hemkommun.

116 svarar att det råder bostadsbri­st inom kommunen, 43 kommuner uppger att de inte har bostadsbri­st.

107 av de kommuner som svarat uppger att deras kommuner ligger antingen i glesbygd eller på landsbygd.

Av de 107 landsbygds- och glesbygdsk­ommunerna uppger 85 stycken att socialt utsatta människor vid något tillfälle kan ha hänvisats eller uppmuntrat­s att söka bostad där. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden